PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Seminář k vývojové psychologii - YBA297
Anglický název: The Developmental psychology seminar
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
Prerekvizity : {Úvod do psychologie, Úvod do společenských věd II.}
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. (30.01.2018)
Seminář volně navazuje na přednáškové cykly k vývojové psychologii- a to akcentem v problematice rozvoje jazyka a gramotnosti v perspektivách psychologického výzkumu. Poskytuje studentům konkrétní tematický rámec pro zpracování bakalářské práce. Seminář se zaměřuje na rozšíření teoretických znalostí z oblasti studia gramotnosti ve vývojově orientované psycholingvistické perspektivě, tříbí dovednost vyhledávání relevantních zdrojů pro bakalářský výzkumný projekt a postupně rozvíjí také dovednost identifikace výzkumného problému a jeho opracování do návrhu výzkumného projektu v rozsahu bakalářské práce. Témata: 1) Studium gramotnosti jako psychologické téma 2) Vývoj studia gramotnosti v psychologii druhé poloviny XX. století až do současnosti - domácí a zahraniční situace; témata a klíčové myšlenkové směry 3) Psycholingvistický přístup ke studiu gramotnosti a jeho specifické znaky 4) Vývojový vztah jazykových dovedností a rozvoje gramotnosti (struktura jazykových schopností a jejich úloha ve vývoji gramotnosti) 5) Jednoduchý model čtení a jeho význam pro porozumění procesu vývoje gramotnostních dovedností 6 – 8 ) Vývoj počátečního čtení (s důrazem na předpoklady rozvoje počátečního čtení) 9-11) Vývoj porozumění čtenému ( s důrazem na předpoklady porozumění čtenému) 12-13 ) Otázky metodologie výzkumu gramotnostních dovedností v psycholingvistické perspektivě
Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. (30.01.2018)

Kurz je vyučován formou přednášek a cvičení /seminářů k jednotlivým tématům kurzu. Počítá s aktivní účastní studenta  na jednotlivých seminárních/přednáškových setkáních. Zároveň předpokládá, že student zvládne v průběhu semestru studovat předepsanou či doporučenou literaturu. Pro seminář existují studijní opory v Moodle (http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=437#section-1).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. (30.01.2018)

Vyučující eviduje docházku v přednáškové části kurzu a studentům s docházkou nižší než 75% udílí atestaci 4.

Seminář je ukončen seminární prací ve formátu eseje na zadané téma. Alternativně lze zpracovat návrh výzkumného projektu pro bakalářskou práci doplněný rešerší odborné literatury 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (22.11.2017)

Kurz je atestován krátkým písemným testem a následnou kolokviální zkouškou.V případě terénní práce studenta je možné kurz atestovat formou sběru dat ve výzkumném terénu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. (30.01.2018)

Kurz vyžaduje základní znalosti a orientovanost studenta v psychologii ( minimálně Úvod  do psychologie, ideálně také Vývojová psychologie ZS).
Kurz předpokládá aktivní účast studentů na semináři a průběžnou práci v kurzu v průběhu semestru. Není tedy úplně
vhodný pro studenty s náročnými mimostudijními aktivitami nebo pro studenty v kombinované formě studia- studenti v kombinované formě studia by měli svůj zápis konzultovat s garantem kurzu. Pro studenty kom. formy studia je seminář vhodný jen jako cesta ke strukturované opoře při tvorbě bakalářské práce.
Pro studenta je výhodou, pokud zároveň s tímto kurzem zapisuje  Přednáškový cyklus Vývojová psychologie školního věku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK