PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do politické antropologie - YBA296
Anglický název: Introduction to Political Anthropolgy
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Michael Rádl
Vyučující: Mgr. Michael Rádl
Prerekvizity : {Podmínkou zapsání předmětu je splnění alespoň jedné z povínných zkouškek (Úvod do psychologie, Úvod do sociologie,Úvod do ekonomie, Úvod do antropologie)}
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Michael Rádl (21.01.2018)
Hlavní náplní kurzu budou antropologické pohledy na politiku a moc. V prvních hodinách se zaměříme na jednotlivé směry politické antropologie tak, jak se vyvíjely do 60. let. V tomto období spočíval hlavní zájem antropologů v odhalování strukturálních faktorů řádu u společností bez centrální politické autority. Ačkoliv je pro antropologii v tomto období charakteristické formulování alternativních a lokálních mechanismů politického uspořádání, teoretická východiska jsou odlišná. Kurz proto rozlišuje několik paradigmat politické antropologie (od funkcionalistického k postmodernímu), což usnadňuje schématické rozlišení teorií a konceptů. V druhé části kurzu se budeme zabývat současnými tématy politické antropologie, které se objevují po přehodnocení pojetí moci v antropologii, většinou inspirovaného mysliteli mimo obor (zejm. Foucault) - to se do té doby omezovalo na její donucovací povahu. Tento obrat otevřel před antropologií zcela nové oblasti bádání. V popředí zájmu už není politika jako taková (tzn. socio-politické struktury, jako jsou rodové linie nebo různé politické systémy jako náčelnictví a "big man?", ale političnost ve smyslu uplatnění moci za účelem dosažení obecních nebo i partikulárních cílů. V jistém ohledu je možné takto chápanou političnost vidět v každé lidské činnosti, v níž se aktéři o něco snaží: političnost je tak aspektem diskursivní i nediskurzivní intervence do společenského uspořádání.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Michael Rádl (25.01.2018)

Úvod do politické antropologie - Sylabus

 

            Tento kurz si klade za cíl seznámit studenty s tím, jak a z jakých kořenů vzniká moc, jak se ve veřejném prostoru moc utváří a upevňuje. Náplní kurzu bude tedy především antropologické zkoumání moci v rozličných souvislostech. Nejprve se seznámíme s vývojem směrů politické antropologie a s proměnami přístupu v období první poloviny 20. stol. Dále se zaměříme na současné badatele v oblasti sociálních věd a na jejich práce, které se zabývají tématy, souvisejícími s mocí.    

 

Téma 1: Co je politická antropologie

1) Politická antropologie je odvětví sociální a kulturní antropologie, které se zabývá zkoumáním vnitřního uspořádání společností - vznik, vývoj a fungování různých forem vlády ve společnosti, konstituování, upevňování a výkon moci v rámci různých politických systémů 

2) Politická antropologie se jako samostatná antropologická subdisciplína – ustavuje se po II. sv. válce, na její vznik mají klíčový vliv zejména antropologové, zabývající se výzkumy v Africe: "antropologie ve službách kolonialismu" – srov. např. Talal Asad - Anthropolgy and the Colonial Encounter - antropolog jako „neochotný sluha“ koloniálního státu (angl. kolonialismus - využívá formu „indirect rule“)

3) Klíčovým tématem politické antropologie je "Moc" a všechny odvozené pojmy moci - její geneze, upevňování, performance, podoby a reprodukce.

 

Úvodní prezentace: moc, řád autorita

Doporučená literatura:

Fortes_Pritchard_APS_Introduction

H. Morgan: Ancient Society - kap. 1

Boetie: Rozprava o dobrovolném otroctví

 

Téma 2:   Historické proměny politické antropologie

1) Vývoj politické antropologie a proměny paradigmat

předchůdci polit antropologie: evolucionismus, neoevolucionismus, difuzionismus…

Darwin, Marx, Morgan, Balandier, Lowie  

2) 30. léta 20. století

B. Malinowski (psychologický funkcionalismus) - Argonauts of the Western Pacific (1922), technika: dlouhodobé zúčastněné pozorování

- snaží se interpretovat vznik polit institucí jako fenomén, který je odvozený od psychických (biologických) potřeb jedinců, tvořících populaci 

A. R. Radcliffe-Brown (strukturální funkcionalismus) - The Andaman Islanders (1922), struktura a funce, rovnováha, jedinec jako funkční součástka "stroje" (společnosti) (A.R.Radcliffe Brown je důležitější než Malinowski)

3) 40. léta 20. století

M. Fortes a E. E. Evans-Pritchard (ed.) African Political System (APS) (strukturální funcionalismus)

4) 50. léta 20. století

Antropologie politických systémů: procesuální paradigma, funkcionalismus a strukturalismus

C. L. Strauss - strukturalismus - Myšlení přírodních národů (1962)

Edmund Leach - vychází ze strukturalismu a funkcionalismu 30. a 40. let 20. století, odmítal připustit existenci ekvilibria ve společnosti - napětí v jedné oblasti spol. života se neutralizuje v jiné oblasti (konflikt vs usmíření) - paradigma struktury a funkce je postupně nahrazeno paradigmatem procesu a konfliktu - Political systems of highland Burma: a study of Kachin social structure  (1954) (Gumlao, Gumsa, Šanové)

M. Gluckman: Analysis of a Social Situation in Modern Zululand (1940), Politics, Law and Ritual in Tribal Society (1965), zakladatel Manchesterské školy (department sociální antropologie, zal. Gluckmanem na University of Manchester v r. 1947) - důraz na case studies, statičnost a ahistoričnost

Doporučená literatura:

Maiello, G. (2014): „Politická antropologie“. In Cichá, M. et al. Integrální antropologie. Praha, Stanislav Juhaňák - TRITON, str. 222-226, 228-229 (Kap. 1,2,3.1.,4).

V. Turner: Průběh rituálu (odloučení, liminální fáze, znovupřijetí (v nové sociální roli)

 

Téma 3:  Geneze moci, její upevňování a uplatňování v praxi:

Doporučená literatura:

Bourdieu, P. (1995): Sociální prostor a symbolická moc. Praha, Cahiers du CEFRES, str. 8 – 12. Dostupné z:

http://is.muni.cz/el/1423/jaro2016/SAN106/um/BOURDIEU_Socprost_symbmoc.pdf

Foucault: Governmentality - moc jako řemeslo a povolání "naučit se vládnout", efektivita moci,

N. Elias: O procesu civilizace

E. Goffman: Všichni hrajeme divadlo

Marc Abeles: Modern Political Ritual: Ethnography of Inauguration and a Pilgrimage by President Mitterrand

 

Téma 4: Moc a stát: vývoj politického uspořádání

1) Formy politického uspořádání, související témata a pojmy:

Weberovo rozdělení panství: charismatické, dědičné a legální

Sahlins: big man a chief (viz literatura)

Marx: společenské formace

Leach: gumla, gumsao, Šánové (gumlao a gumsa - politicky nestabilní, proměňující se jedno v druhé, protože jedno již v zárodku obsahuje prvky toho druhého)

Tlupa - Kmen - Náčelnictnví - Stát

1.1  Acefalické společnosti

1.2 Segmentární organizace.

1.3 Kmenové uspořádání (tribe)

1.4 Náčelnictví (chiefdom)

1.5 Stát

Doporučená literatura:

Fortes_Pritchard_APS_Introduction

Fortes_Pritchard_APS_Political_system_of_Tallensi

Fortes_Pritchard_APS_The_Nuer

Sahlins, Marshall D. 1963. Poor man, rich man, big-man, chief: political types in Melanesia and Polynesia. Comparative Studies in Society and History 5: 285-303)

LEWELLEN, T. C. Political Anthropology: An Introduction. Westport: Bergin & Garvey, 2003. ISBN 0-89789-890-7.

 

Téma 5:     Post-strukturalismus a moc

Zaměření na pojmy disciplína(-ny), disciplinace, poslušná těla, biopolitika a biomoc

Doporučená literatura:

M. Foucault: Dohlížet a trestat;

 

Téma 6:     Ritualizace politiky

Na příkladu prezidentských předvolebních mítinků si ukážeme, jak "hraní na moc" konstituuje nebo upevňuje reálnou moc (srov. s Goffmanovým "dramaturgickým přístupem, zejména v kapitole o hraní rolí)

 

Doporučená literatura:

Marc Abeles: Modern Political Ritual

Erving Goffman: Vsichni_hrajeme_divadlo-str.1-89

 

Téma 7:     Dominance a rezistence

Rozmanité nástroje dominance: jazyk (mluva), vzdělání, instituce, etnicita, náboženství, zaměstnání, status, prestiž, ...atd. (srov. "rasistický paradox"

Rezistence se projevuje zejména pasivním odporem a "ignorováním" statusových symbolů dominantní skupiny - např. jejich zesměšňováním atd.  

Doporučená literatura:

Day_Papataxiarchis_Stewart: Consider the Lilies of the Field

Williams: The Invisibility of The Kalderash of Paris

Gmelch: Groups that dont want in

Scott: Domination and Arts of Resistance

Timothy Mitchel_Everyday metaphors of power

 

Téma 8:     Politika identit: Etnicita a nacionalismus, rasismus, nerovnost

Zdůraznění rozdílu mezi identitou a politikou identit

Doporučená literatura:

Mary Kaldor - Bosna: New War

Eriksem: What is ethnicity

Jakoubek: Identita vojvodských Čechů (rkp.)

 

Téma 9:  Násilí a politika (genocida, etnické čistky, symbolické násilí)

Doporučená literatura:

Stewart, M: How does genocide happen.pdf

Definice genocidy a její historie: genocida v Turecku – poč. 20. stol.; II. s.v.: holocaust; Kambodža; Rwanda;  konflikt v Jugoslávii - termín ethnic cleansing)

Host ?

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Michael Rádl (17.01.2019)

Alespoň nadpoloviční aktivní účast na přednáškách, v průběhu semestru zaslání čtyř anotací četby v návaznosti na probíraná témata (velmi stručných - úplně postačí cca 150 slov) a závěrečný test z probrané látky a povinné četby. Alternativně lze (po předchozí domluvě) napsat místo testu esej na jedno z probíraných témat v rozsahu cca 5-8 ns.

Termín testu: poslední hodina před zkouškovým obdobím nebo první pondělí na začátku zkouškového období (bude upřesněno).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK