PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kognitivní psychologie - YBA287
Anglický název: Cognitive Psychology
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (70)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Mgr. Kamil Vlček, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Mgr. Kamil Vlček, Ph.D.
Prerekvizity : {Úvod do psychologie, Úvod do společenských věd II.}
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)
Kognitivní psychologie studuje procesy a mozkové struktury zapojené ve zpracování informace v mozku, od zpracování podnětů z prostředí, přes jejich uložení až po výběr vhodné akce. Jako nová věda vznikla v polovině dvacátého století a stojí na pomezí psychologie, neurologie a kybernetiky a v současné době je jedním z prominentních a rychle se rozvíjejících oborů psychologie. Základním pojmem kognitivní psychologie je reprezentace, tedy jakýsi vnitřní obraz vnějšího světa, který je kognitivními procesy zpracováván a přetvářen. Kognitivní psychologie se snaží o tvorbu modelů popisujících tok informací mezi jednotlivými částmi systému. Studenti se na příkladech experimentů seznámí se základními koncepty a metodami kognitivní psychologie. Důraz bude kladen také na mozkový substrát jednotlivých kognitivních funkcí.
Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. (31.03.2019)

 

 

KOGNITIVNÍ PSYCHOLOGIE

Léto 2019 PO 9:30-10:50, Y1036

Garant: Mgr. Kamil Vlček, Ph.D. a Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.

Vyučující: Mgr. Kamil Vlček, Ph.D., Mgr. Jitka Lindová, PhD., Mgr. Lenka Nováková, PhD.

Anotace: 

Kognitivní psychologie studuje procesy a mozkové struktury zapojené ve zpracování informace v mozku, od zpracování podnětů z prostředí, přes jejich uložení až po výběr vhodné akce. Jako nová věda vzniklá v polovině dvacátého století a stojí na pomezí psychologie, neurologie a kybernetiky a v současné době je jedním z prominentních a rychle se rozvíjejících oborů psychologie.

Základním pojmem kognitivní psychologie je reprezentace, tedy jakýsi vnitřní obraz vnějšího světa, který je kognitivními procesy zpracováván a přetvářen. Kognitivní psychologie se snaží o tvorbu modelů popisujících tok informací mezi jednotlivými částmi systému.

Studenti se na příkladech experimentů seznámí se základními koncepty a metodami kognitivní psychologie. Důraz bude kladen také na mozkový substrát jednotlivých kognitivních funkcí.

Atestace: Atestace probíhá formou písemného testu (vzorové otázky viz soubory) s následujícím ústním dozkoušením.

Sylabus:  

1. Úvod, co je kognitivní psychologie (KV, 18.2.): kořeny kognitivní psychologie - experimentální psychologie, neurovědy, kybernetika, přístup kognitivní psychologie k mysli, reprezentace, kognitivní model 

2. Metody kognitivní psychologie (KV, 25.2.): experimentální kognitivní psychologie, kognitivní neuropsychologie, kognitivní neurověda (EEG, fMRI), výpočetní kognitivní vědy 

3. Pozornost (LN, 4.3.): sluchová a zraková pozornost, výběrová a rozdělená pozornost, teorie integrace znaků, poruchy prostorové pozornosti, neglect

4. Řešení problému, tvořivost (LN, 11.3.): řešení problémů, dobře a špatně definované problémy, expertní řešení problémů, stavový prostor problému, heuristiky při řešení problémů , tvořivost, talent, mentální modely

5. Zrakové vnímání a poznávání objektů (KV, 18.3.)

6. Uvažování a usuzování (LN, 25.3.): teorie subjektivní očekávané hodnoty - normativní model, teorie vyhlídek, heuristiky rozhodování , dedukce, indukce

7. Paměť a učení I (KV, 1.4.): druhy paměti, senzorická a krátkodobá paměť, pracovní paměť, klasické a operantní podmiňování, procedurální paměť, epizodická a sémantická paměť

8. Jazyk a řeč (JL, 8.4.): základy slyšení, sluchová dráha, lexikální slovník, rozpoznání slov, porozumění mluvené řeči, rozpoznání psaného textu, zpracování vět,  produkce řeči, poruchy řeči,

9. Paměť II (KV, 15.4.): paměťové procesy, zapomínání, koncepty, teorie prototypů, sémantická síť

10. Emoce a kognice (JL, 29.4.): základní emoce, emoční zpracování - úrovně a teorie, paměť, emoční stav a emoční kongruence, kognitivní zkreslení pozornosti a vnímání, úzkost a deprese, role emocí v rozhodování

11. Vědomí a Inteligence (KV, 6.5.)

12. Prostorová paměť a navigace (KV 13.5.)

113 Evoluce kognitivní psychologie (JL, 20.5.)

Povinná literatura:

Sternberg, R. J., Kognitivní psychologie, Portál, 2002.

Eysenck, Keane, Kognitivní psychologie, Academia 2008

Doporučená literatura:

Platek, S. M., Kenan, J. P., Shackelford, T. K., Evolutionary Cognitive Neuroscience, The MIT Press, 2007.

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)

Student by se neměl bát toho, že při výkladu psychických procesů častěji zabrousíme do terminologie a argumentace přírodních věd.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK