PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Člověk a náboženství II. - YBA284
Anglický název: Man and Religion II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (200)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBAKA01LP
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
Prerekvizity : YBAKA01ZP
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)
Historický a antropologický výklad povahy náboženství, role náboženství v životě společnosti a jednotlivce, vztahu náboženských forem ke způsobu života v různých epochách a náboženských kořenů evropské tradice. Zvláštní důraz je kladen na tradici židovskou a křesťanskou, na Bibli, postavu Ježíše z Nazareta a vznik křesťanství. Výklad se věnuje především biblické tradici: biblická etika, zákoníci a synagoga, zaslíbení a očekávání, Ježíš z Nazareta, podobenství, vykoupení. Zamýšlí se nad rolí a proměnami křesťanství v Evropě: křesťanská církev a římská říše, středověká církev a Evropa, reformace a novověk.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)

Výklad navazuje na přednášky zimního semestru.
Kurz lze však navštěvovat i bez absolvování kurzu Clověk a náboženství I.

Atestace: Test na poslední hodině. V případě absence či nedostatečného počtu bodů lze zbylé body získat prostřednictvím podatelen UKC. Zaregistrujte si, prosím, Uvodní kurzy a cykly v Moodle.


Doporučená literatura:
Pawlowsky, P.: Křesťanství. Vyšehrad 1997 (přednášky 21 až 25);
Sokol, J.: Čtení z bible. ČBS Praha 1996;
Sokol, J.: Člověk a náboženství, Portál 2004.
Další doporučená četba:
Auerbach, E.: Mimesis, MF Praha 1998;
Bergson, H.: Dvojí pramen morálky a náboženství;
Bessiere, G.: Ježíš - nečekaný Bůh. Slovart 1995;
Bič, M.: Ze světa Starého zákona I./II. Kalich 1989;
Brown, R.E.: Ježíš. Vyšehrad 1998;
Bultmann, R.: Dějiny a eschatologie. Oikumené 1994;
Burkert, W.: Creation of the Sacred. HUP 1998;
Cesty k pramenům. Biblická archeologie a lit. kritika. Vyšehrad 1971;
Di Sante, C.: Židovská modlitba. Praha 1995;
Eliade, M.: Dějiny náboženského myšlení I.-III. Oikumené 1997;
Fustel de Coulanges: Antická obec. SOFIS Praha 1998;
Geertz, C., Interpretace kultur. Praha 2000;
Grollenberg, L.: Starý zákon novýma očima. Zvon 1993;
Kroll, W.: Po stopách Ježíšových. Praha 1995;
Landsberg, P.-L.: Zkušenost smrti. Vyšehrad, Praha 1991;
Patočka, J.: Evropa a doba poevropská. Praha 1992;
Pokorný, P.: Literární a teol. úvod do Nového Zákona. Vyšehrad 1996;
Rendtorf, R.: Hebrejská bible a dějiny. Vyšehrad 1996;
Schubert, K.: Židovské náboženství v proměnách věků. Vyšehrad 1995;
Sokol, J.: Člověk jako osoba. IZV UK Praha 2000;
Teilhard de Chardin: Vesmír a lidstvo. Vyšehrad 1992;
Tresmontant, C.: Bible a antická tradice. Vyšehrad 1997;
Trilling, W.: Hledání historického Ježíše. Vyšehrad 1994;
Westermann, F.: Tisíc let a jeden den. Kalich 1983.

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)

Atestace ke kurzu se řídí podatelnami Úvodních kurzů a cyklů - viz. Moodle (v nabídce filosofického modulu). Na poslední přednášce se píše test, z něhož lze získat až 30 bodů do těchto Podatelen.

Studenti mimo FHS získají atestaci na základě závěrečného testu, případně na základě referátu z knihy Jana Sokola: Člověk a náboženství. Referáty zasílat na e-mail: ondrej.skripnik@fhs.cuni.cz

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)

Tématické okruhy:

1) Abrahám a Mojžíš: důvěra, slib a smlouva.

2) Biblická etika (David a Batšeba, ztracený syn).

3) Exil a návrat, zákoníci a synagoga.

4) Zaslíbení a očekávání, proroci, Mesiáš.

5) Ježíš z Nazareta: dobové pozadí.

6) Ježíš: kázání a podobenství.

7) Ježíš: život a smrt (Schweitzer).

8) Křesťanství: vykoupení.

9) Druhý příchod a vznik církve.

10) Diaspora a oddělení od židovství.

11) Západní církev a římská říše, mnišství.

12) Středověká církev a říše, Reformace, objev rozumu, novověk.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)

Člověk a náboženství I.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK