PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do diskurzivní analýzy - YBA232
Anglický název: Introduction to Diskursive Analysis
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
PhDr. Martin Vávra, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Prerekvizity : YBA008
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (30.01.2018)
Úvod kurzu bude věnován představení různých přístupů k analýze diskurzu. Následně bude věnována pozornost jednomu vybranému přístupů diskurzivní analýzy, totiž kritické diskurzivní analýze (KDA). Studující se seznámí jak s teoretickými východisky a metodologickými postupy KDA, tak budou mít možnost prohloubit své teoretické a metodologické znalosti přístupu KDA v podobě jeho praktického využití v rámci analýzy psaných promluv.Podmínkou atestace bude aktivní práce v hodině (založená na domácí přípravě), vypracování seminární práce a její ústní prezentace na kolokviu. Materiály ke kurzu viz. Moodl FHS UK.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (30.01.2018)

Témata kurzu

1)Sociálněvědní analýza textů

2) Diskurz

3) Analýza diskurzu: cíle analýzy a možné přístupy k analýze diskurzu 

4) Kritická diskurzivní analýza (KDA): úvod

5) KDA: teoretická a epistemologická východiska

6) KDA: výzkumná témata

7) KDA: metodologické postupy

8) KDA: výběr vzorku

9) KDA: základní dimenze analýzy textu

10) KDA: výzkumná zpráva, vybrané výzkumy s využitím KDA

11) KDA v praxi: volba tématu a textů pro analýzu

12) KDA v praxi: analýza textu I.

13) KDA v praxi: analýza textu II., prezentace dílčích výstupů z analýzy textů

 

Povinná literatura:

Dijk, Teun A. van. (2001) Critical Discourse Analysis. In TANNEN, Deborah -SCHIFFRIN, Deborah - HAMILTON, Heidi E. (eds.). Handbook of Discourse Analysis. Oxford : Blackwell. ISBN 0631205950, p. 352-371. 

HÁJEK, M. Čtenář a stroj: vybrané metody sociálněvědní analýzy textů. Praha: Sociologické nakladatelství, 2014. ISBN 9788074191619. Vybrané kapitoly.

SCHNEIDEROVÁ, S. Analýza diskurzu a mediální text. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 9788024628844. Vybrané kapitoly.

VAŠÁT, P. Kritická diskurzivní analýza: Sociální konstruktivismus v praxi. AntropoWebzin. 2008. sv.4 (2-3), s. 101-112.

Vávra, M. Diskurz a diskurzivní analýza v sociologii. In: Soudobá sociologie. II, (Teorie sociálního jednání a sociální struktury). Praha: Karolinum, 2008. ISBN 9788024627281.

 

Doporučená literatura

GEE P.J., HANDFORD M. The Routledge handbook of discourse analysis. London, New Yourk: Routlege, 2012. ISBN 9780203809068.Vybrané kapitoly.

TANNEN, D., HAMILTON H.E., SCHIFFRIN D., ADGER C.T. The handbook of discourse analysis. Chichester: Willey-Blackwell, 2015. ISBN 9781118584149. Vybrané kapitoly.

NEKVAPIL, J. „Úvodem k monotematickému číslu „Analýza promluv a textů, analýza diskurzu“.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review., 2006. Sv.42 (2), s. 263-268.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK