PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy statistické analýzy dat - YBA064
Anglický název: Basics of Statistical Data Analysis
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Účast je povinná
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Ing. Inna Čábelková, Ph.D.
Vyučující: Ing. Inna Čábelková, Ph.D.
Prerekvizity : {Podmínkou zapsání předmětu je splnění alespoň jedné z povínných zkouškek (Úvod do psychologie, Úvod do sociologie,Úvod do ekonomie, Úvod do antropologie)}
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (13.06.2013)
Cílem kurzu je naučit se prakticky používat statistické metody - korelační analýzu, regresní analýzu, statistické porovnání průměrů dvou datových řad - metody, nejčastěji používané v bakalářských pracích.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Ing. Inna Čábelková, Ph.D. (29.06.2017)

Plánujete psát bakalářskou práci, nebo metodologickou práci ke zkoušce SVIP s použitím kvantitativních metod? Máte již sesbíraná data nebo plánujete používat již existující data? Potřebujete umět spočítat základní statistické modely? V tomto kurzu vás na to připravíme. Cílem kurzu je naučit se prakticky používat statistické metody nejčastěji používané v bakalářských pracích. Výsledkem absolvování tohoto kurzu může být hotová empirická část bakalářské práce nebo empirická část metodologie ke SVIP. Můžete přijít s vlastním tématem nebo bez něj. Můžete přijít s vlastními daty nebo bez nich. Výsledkem kurzu je zpracovaný empirický projekt.

Cílem kurzu je naučit se PRAKTICKY používat statistické metody - korelační analýzu, regresní analýzu, statistické porovnání průměrů dvou datových řad - metody, nejčastěji používané v bakalářských prácích.

 

Co v tomto kurzu najdete:
1.    Úvodní přednášku (přednášky), která poslouží k základní orientaci v typech dat a statistických metodách a problémech které se těmito metodami dají zkoumat.
2.    Teoretická východiska korelační analýzy, regresní analýzy, statistického porovnání průměrů dvou datových řad apod. (velmi zběžně a doufám, nenáročně co se matematického aparátu týče).
3.    Ukázky prácí, ve kterých byly tyto metody použité (neboli na co je to dobré a co se tím dá zkoumat).
4.    Problémy, které mohou vzniknout (odlehlá pozorování, kollinearita, problém třetí proměnné, nedostatky dat, otázka kauzality zjištěných vztahů apod.).
5.    Problematiku binárních proměnných
6.    Praktickou pomoc s vypracováním vlastního projektu (pokud student/ka bude šikovný/á, muže využit vypracovaný projekt jako metodologickou část ke SVIPu nebo bakalářské práce).
7.    Pracujeme s Excelem (pokud student preferuje SPSS muže pracovat i v tomto programu).

Co v tomto kurzu nehledejte:
1.    Problematiku tykající se sběru dat (dotazníky, organizace experimentů, apod.) - pracujeme s již existujícími daty.
2.    Hluboké pochopení matematických zákonitostí.Sylabus
Poslední úprava: Ing. Inna Čábelková, Ph.D. (12.10.2010)

Sylabus

1. Typy dat

1.1 Nominální kategoriální data (kvalitativní)

1.2. Ordinální kategoriální data (kvalitativní)

1.3       Spojitá (Continuous variable)

1.4       Nespojitá (Discrete variable)

1.5       Intervalová (Interval variable)

2. Zobrazení dat, prvotní, druhotné třídění

3. Deskriptivní statistika

3.1 Indikátory středu

3.2 Indikátory rozptylu

4. Formulace a testování hypotéz

5. Testy rovnosti průměru

5.1 Testy rovnosti průměru (1 výběr)

5.2 Testy rovnosti průměrů (2 výběry)

6. CHÍ KVADRÁT

7. Analýza souvislosti

7. 1 Korelační analýza

7.1.a Spearmanova korelace

7.1.b Pearsonova korelace

7.2 Regresní analýza

7.2.1. Problém multikolinearity

7.2.2. Odléhlá pozorování

 

 

Literatura

Hendls J. 2006. Přehled statistických metod zpracování dat. Portál, s.r.o. Praha.

Hindls R., Hronová S., Novák I. 2000. Metody statistické analýzy pro ekonomy. Management Press. Praha.

Hebák, P. a kol. 2004. Vícerozměrné statistické metody. Části 1, 2 a 3 Informatorium. Praha.

Martínek, J. 2004. Statistické metody v hodnocení léčby

 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Dina Novotná Obeidová (18.06.2010)

Předpoklady kurzu

Kurz je přednostně určen pro studenty druhého, třetího a vyšších ročníků. V odůvodněných případech si ho mohou zapsat studenti prvního ročníku pokud není zaplněná kapacita kurzu. Kurz je zvlášť vhodný pro přípravu metodologické části atestu ze společenských věd a empirické části bakalářské práce..

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK