PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy kvantitativní metodologie - YBA056
Anglický název: Introduction to Quantitative Methodology
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Prerekvizity : {Podmínkou zapsání předmětu je splnění alespoň jedné z povínných zkouškek (Úvod do psychologie, Úvod do sociologie,Úvod do ekonomie, Úvod do antropologie)}
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (17.06.2014)
Kurz se věnuje základním postupům kvantitativní výzkumné metodologie. Zaměří se především na formulaci výzkumných otázek a hypotéz, výběr vzorku a přípravu výzkumného nástroje (dotazníku). Během kurzu budou studenti připravovat vlastní výzkumný projekt až do fáze návrhu vlastního dotazníku.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (01.02.2010)
Povinná:
 • Disman, M.. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum. 2002.
Doporučená:
 • Babbie, E.. The Practice of Social Research. Belmont: Wadsworth. 1998.
 • Hendl, J.. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál. 2004.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (28.09.2010)
 • Průběžná práce na projektu výzkumu
 • Odevzdání a obhájení konečné verze projektu dotazníkové šetření včetně návrhu dotazníku
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (28.09.2010)

Kurz se dotýká základních témat kvantitativního sociologického výzkumu se zaměřením na dotazníkové šetření. Pozornost bude věnována formulaci relevantních výzkumných otázek a hypotéz, posouzení výběru vzorku a cílové populace a přípravě dotazníku. Významný prostor bude věnován i praktickému osvojení těchto dovedností.

Témata kurzu:

 1. Uvedení do kvantitativního výzkumu
 2. Výzkumné otázky a hypotézy
 3. Populace a výběr
 4. Proměnné a náhled do zpracování dat
 5. Způsoby sběru kvantitativních dat
 6. Dotazník
Kurz je vhodný především pro studenty, kteří chtějí vypracovávat bakalářskou práci či písemnou práci ke zkoušce SVIP za použití kvantitativní výzkumné strategie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (14.01.2015)

Průběžné odevzdávání příprav je podmínkou pro úspěšné splnění kurzu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (12.02.2012)

Absolvování "Úvodu do společenskovědního výzkumu" je výhodou, nikoli podmínkou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK