PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Budoucnost demokracie - YBA039
Anglický název: The Future of Democracy
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ivan Rynda
Vyučující: PhDr. Ivan Rynda
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (15.06.2015)
Kurz je úvodní částí volného šestidílného cyklu. Je mezioborový, tedy určen všem studujícím bakalářského studia FHS se zájmem o danou problematiku. Klade si za cíl nastínit a diskutovat vybrané problémy demokracie se zřetelem k výzvám a rizikům, před kterými stojí současný svět. Studující získá základní vhled do problematiky vlivu médií, elit, populismu a demokratizace veřejného prostoru na podobu zastupitelské demokracie včetně příkladů zemí, kde demokratická tradice západního typu chybí (Rusko, islám).
Metody výuky
Poslední úprava: BLACKMAMBA (29.01.2010)

Průběh kurzu: V lichém týdnu přednáška pozvaného hosta, v sudém její seminární analýza se stálými lektory s přihlédnutím k zadané četbě. Formulace klíčových bodů pro závěrečnou shrnující diskusi s přizvaným odborníkem.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (18.12.2014)
Širší doporučená literatura:

Arendtová, H. Mezi minulostí a budoucností.

Bauman, Zygmunt. Globalizace (důsledky pro člověka).

Beck, Ulrich. Moc a protiváha moci v globálním věku (Nová ekonomie světové politiky).

Beck, Ulrich. Vynalézání politiky (K teorii reflexivní modernizace).

Beck, Ulrich. Riziková společnost (Na cestě k jiné moderně).

Bělohradský, Václav. Společnost nevolnosti (eseje z pozdější doby).

Carlsson, Ingvar; Ramphal, Shridath (editoři): Naše globální sousedství.

Fukuyama, Francis. Konec dějin a poslední člověk.

Giddens, Anthony. Důsledky modernity.

Hawken, Paul; Lovins, Amory B.; Lovinsová, Lee Hunter. Přírodní kapitalismus (jak se rodí další průmyslová revoluce).

Hejdánek, Ladislav. Lidská svoboda a svoboda slova.

Hertzová, Noreena. Plíživý převrat.

Huntington, Samuel P. Střet civilizací (boj kultur a proměna světového řádu).

Jaspers, Karl. Otázka viny.

Keller, Jan. Politika s ručením omezeným.

Keller, Jan: Šok z ekologie aneb Politické systémy v rozpacích.

Krejčí, Jaroslav. Postižitelné proudy dějin.

Luhmann, Niklas. Sociální systémy: nárys obecné teorie.

Nováček, Pavel: Křižovatky budoucnosti.

Petrusek, Miloslav. Společnosti pozdní doby.

Potůček, Martin a kol. Veřejná politika.

Rádl, Emanuel. Krize inteligence.

Rawls, John. Teorie spravedlnosti.

Roszak, Theodore. Kde končí pustina? (Politika a transcendence v postindustriální společnosti).

Shapiro, Ian. Morální základy politiky.

Shapiro, Ian. Útěk před realitou v humanitních vědách.

Zakaría, Fareed. Budoucnost svobody: neliberální demokracie v USA i ve světě.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: BLACKMAMBA (29.01.2010)

Kurz je plně otevřen studentům magisterských oborů i studentům jiných vysokých škol s plněním studijních povinností podle volné dohody s jejich vedoucími.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK