Násilí v blízkých vztazích - TVOL0009
Anglický název: Violence in close relationships
Zajišťuje: Centrum pro přenos poznatků a technologií (71-CPPT)
Fakulta: Centrum pro přenos poznatků a technologií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jiří Valach
Bc. Ivona Harvey
Bc. Petra Práglová
Rozvrh ZS   
Anotace
Kurz Násilí v blízkých vztazích je určen pro studenty a studentky všech oborů prezenčního a dálkového studia UK. Kurz je koncipován jako víceoborový úvod do problematiky násilí v blízkých vztazích a zahrnuje teoretické i praktické informace z oborů psychologie, sociální práce, práva a sociologie. V teoretické části se studující seznámí s koncepty, jež popisují specifickou dynamiku násilí v blízkých vztazích a jeho příčiny nejen z pohledu individuálních charakteristik, ale také jako systémový a celospolečenský problém. Teoretická část přináší také přehled důsledků prožitého násilí na oběť a úvod do teorie traumatu. Praktická část je zaměřena na práci s konkrétními anonymizovaným kazuistikami, identifikaci rizikových faktorů, posouzení míry nebezpečí opakování násilí a aplikaci přístupu zaměřeného na potřeby oběti. Příprava a realizace kurzu je zajištěna ve spolupráci akademických pracovnic s odbornicemi z praxe. Více informací včetně místa konání, termínů: //cppt.cuni.cz/CPPTN-507.html
Poslední úprava: Harvey Ivona, Bc. (10.07.2023)
Cíl předmětu

Seznámit studenty se základy problematiky násilí ať již v osobních nebo pracovních vztazích ve fyzické nebo psychické formě a to z pohledů různých odborností. Předmět je interdisciplinární a je tedy určen pro kohokoliv, nehledě na jeho studijní obor.

Poslední úprava: Práglová Petra, Bc. (03.09.2021)
Požadavky ke zkoušce

na základě nabytých znalostí po absolvování kurzu napsat seminární práci: zamyslet se nad vlastní zkušeností / blízkou zkušeností / případem z médií, rozsah 1 - 3 NS

Poslední úprava: Harvey Ivona, Bc. (11.07.2023)
Sylabus

1 Úvod (očekávání, motivace, naladění na téma)

2 Teorie k partnerskému násilí

3 Co jsou příčiny násilí v blízkých vztazích

4 Systém pomoci - Co má systém nabídnout oběti?

5 Bezpečnostní plán, victim blaming, sekundární viktimizace

6 Bariéry odchodu, rizikové faktory a jejich vyhodnocování

7 Systém pomoci- právní aspekty

8 Práce s traumatem

9 Děti a domácí násilí

10 Specifická témata násilí v blízkých vztazích

11 Podpora pro oběti (kam se obrátit, co dělat)

12 Závěrečná hodina (reflexe)

Poslední úprava: Harvey Ivona, Bc. (29.09.2023)
Studijní opory

Dvořáčková, J. (2017). Analýza existujících výzkumů v ČR v oblasti partnerského násilí. Praha. Retrieved from https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Metaanalyza_final.pdf

EIGE, Risk assessment and management of intimate partner violence in the EU, 2019, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019

Hester, M. (2006) Asking about domestic violence – implications for practice in Humphreys, C. and Stanley, N. (Eds) Domestic Violence and Child Protection – directions for good practice. London: Jessica Kingsley.

Marvánová – Vargová, B., Pokorná, D. a Toufarová, M. (2008). Partnerské násilí. Linde, Praha.

Myhill, A. and Hohl, K. (2016). The “Golden Thread”: Coercive Control and Risk Assessment for Domestic Violence. Journal of Interpersonal Violence, doi: 10.1177/0886260516675464 https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/15642/3/JIPV%20as%20accepted.pdf

Bednářová, Z., Macková, K., Wunschová, P. a Bláhová, K. (2009). Domácí násilí. Zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci ohroženým osobám. Acorus o.s.,Praha, ISBN 978-80-254-5422-0.

Čírtková, L. (2014). Viktimologie pro forenzní praxi. Portál: Praha, ISBN 978-80-262-0582-1.

Heller, L.; LaPierre, A. (2016). Uzdravení vývojového traumatu. Praha, Fontána.

Herman, J.L. (2001). Trauma a uzdravenie. Humenné, Aspekt, proFamilia.

Humphreys, C., & Thiara, R. K. (2003). Neither justice nor protection: Women’s experiences of post separation violence. Journal of Social Welfare and Family Law, 25, 195-214.

Kohoutek, T.;Čermák, I. (eds) (2009). Psychologie katastrofické události. Praha, Academia.

Kutálková, P., & Kobová, Ľ. (Eds.). (2014). Sexuální násilí: Proč se nikdo neptá? Praha: In IUSTITIA.

Levine, P. A., Klineová, M. (2016). Trauma očima dítěte. Praha, Maitrea.

Levine, P.A. (2002). Probouzení tygra. Léčení traumatu. Maitera, Praha, 2011, ISBN 978-80-87249-21-5.

Levine, . (2019). Němé zpovědi – jak se tělo zbavuje traumatu a obnovuje harmonii. Maitera. Praha, ISBN 978-80-7500-449-9

Marvánová Vargová, B. a kol. (2016). Intervence v případech domácího násilí, Manuál pro zdravotníky. Praha, ROSA.

Nyklová, B. a Moree, D. (2021). Násilí na ženách v souvislosti s covid-19. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Praško, J. a kol. (2003). Stop traumatickým vzpomínkám. Jak zvládnout posttraumatickou stresovou poruchu. Portál, Praha. ISBN 80-7178-811-2.

Robinson, R., Myhill, A. and Wire, J., (2018), ‘Practitioner (mis)understandings of coercive control in England and Wales’, Criminology & Criminal Justice, Vol. 18, No 1, pp. 29-49.

Rotchildová, B. (2015). Tělo nezapomíná. Psychofyziologie a léčba traumatu. Praha, Maitrea.

Shreeves, R., & Prpic, M. (2019). Violence against women in the EU: State of play, 3(September), 21–29. Retrieved from http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630296/EPRS_BRI(2018)630296_EN.pdf

Stark, E., (2012). ‘The dangerousness of danger assessment’, Domestic Violence Report, Vol. 17, No 5, pp. 65-69.

Špatenková, N. a kol. (2005): Krizová intervence pro praxi. Grada, Praha. ISBN 80–247–0586-9

https://coercivecontrolcollective.org/news/tag/Evan+Stark

Poslední úprava: Práglová Petra, Bc. (03.09.2021)