PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Metody výzkumu 1 - RPK124
Anglický název: Research Methods 1
Zajišťuje: Katedra pastorační a sociální práce (27-PSP)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Eva Křížová, Ph.D.
Záměnnost : RP124
Je záměnnost pro: RP124
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Eva Křížová, Ph.D. (30.06.2016)

Kurz seznamuje s obecnými vědeckými zásadami přípravy a realizace sociálního výzkumu a představuje základní témata kvantitativní metodologie. Vychází z cíle, že absolvent porozumí výzkumným krokům, jež budou dále prakticky rozvíjeny a prohlubovány ve volitelném předmětu "Výzkumná dílna" nebo na magisterském stupni vzdělávání. Absolvent kurzu je srozuměn s významem výzkumu pro sociální práci, dokáže rozpoznat i formulovat sociálně relevantní problémové situace, dokáže odlišit výzkum v sociální práci od výzkumu jiných sociálněvědních disciplin a rozumí procesu práce v kvantitativní metodologii. Dokáže porozumět výzkumnému sdělení na základě četby výzkumných článků.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Eva Křížová, Ph.D. (30.06.2016)

Cílem předmětu je seznámit s teorií a praktickým využitím sociálního a sociologického výzkumu v sociální a pastorační práci. V úvodu kurzu budou vysvětleny základní pojmy a přístupy výzkumného procesu (paradigma, pozitivismus, fenomenologie, gnozeologie, výzkumný cyklus, výzkumný projekt, etika výzkumné práce). Na toto úvodní seznámení s pravidly vědy navazuje problematika kvantitativní výzkumné metodologie (hypotéza, operacionalizace, vzorek, techniky sběru dat). V kurzu budu předneseny základní pojmy statistického popisu dat (třídění 1. stupně). Kurz bude zakončen seznámením se zpracováním, interpretací a prezentací dat.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Eva Křížová, Ph.D. (30.06.2016)

sociální a sociologický výzkum, problémová situace, výzkumný cyklus, hypotéza, operacionalizace, vzorek, techniky sběru dat, dotazník, třídění 1. stupně

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Eva Křížová, Ph.D. (30.06.2016)

Reichel Jiří: Kapitoly metodologie sociálních výzkumů Grada 2009, ISBN 978-80-247-3006-6.

Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 978-80-246-0139-7.

Časopis Sociální práce/Sociálna práce, rubrika Výzkumné sdělení

Sociologický časopis

Metody výuky - český znakový jazyk
Poslední úprava: PhDr. Eva Křížová, Ph.D. (30.06.2016)

přednášky, cvičení, četba

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Eva Křížová, Ph.D. (30.06.2016)

znalost problematiky dle sylabu, zpracování úkolů

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Eva Křížová, Ph.D. (12.06.2018)

Témata:
1. Smysl a význam sociálního výzkumu, témata, významné příklady 2. Východiska a hodnoty vědecko-výzkumné práce 3. Výzkumný proces/cyklus 4. Kvantitativní a kvalitativní metoda- základní přehled rozdílů 5. Proces výzkumné práce v kvantitativní metodologii- příprava, operacionalizace, formulace hypotéz, výběr vzorku, tvorba dotazníku 6. Sběr dat a příprava pro zpracování 8. Metody zpracování a interpretace kvantitativních dat 9. Odborný text jako výstup - struktura odborného sdělení, zásady psaní a prezentace odborných textů

aktuálně podle http://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=355

Vstupní požadavky - český znakový jazyk
Poslední úprava: PhDr. Eva Křížová, Ph.D. (30.06.2016)

žádné

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PhDr. Eva Křížová, Ph.D. (30.06.2016)

aktivní znalost českého jazyka, písemný i ústní projev

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK