PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Sociologie - RPK123
Anglický název: Sociology
Zajišťuje: Katedra pastorační a sociální práce (27-PSP)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/4 Z [hodiny/semestr]
letní s.:4/4 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Eva Křížová, Ph.D.
PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Mgr. Petra Klvačová, Ph.D.
Záměnnost : RP123
Je záměnnost pro: RP123
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Eva Křížová, Ph.D. (30.06.2016)

Hlavní cíle kurzu jsou: osvojit si základní sociologickou terminologii; prohloubit schopnosti vnímat sociální jevy a problémy v jejich souvislostech; získat základní představu o vybraných sociálních teoriích a možnostech jejich aplikace; získat základní přehled ve vybraných oblastech sociálního života; prohlubovat schopnosti práce s odborným sociálněvědním textem a schopnost aktivní diskuse.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Eva Křížová, Ph.D. (30.06.2016)

Hlavní cíle kurzu jsou: osvojit si základní sociologickou terminologii; prohloubit schopnosti vnímat sociální jevy a problémy v jejich souvislostech; získat základní představu o vybraných sociálních teoriích a možnostech jejich aplikace; získat základní přehled ve vybraných oblastech sociálního života; naučit se základním způsobem interpretovat tabulky a grafy; prohlubovat schopnosti práce s odborným sociálněvědním textem a schopnost aktivní diskuse.

Deskriptory - český znakový jazyk
Poslední úprava: PhDr. Eva Křížová, Ph.D. (30.06.2016)

sociologie, sociální problémy

Literatura - český znakový jazyk
Poslední úprava: PhDr. Eva Křížová, Ph.D. (30.06.2016)

Základní literatura:

Giddens, A. Sociologie. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-124-4

Mucha, J. Texty ze sociologie. Nakladatelství 999, 2001. ISBN

Jandourek, J. Úvod do sociologie. Praha: Portál. 2003.ISBN 80-7178-749-3.

Petrusek, M. Společnosti pozdní doby. Praha: Sociologické nakladatelství . 2004. ISBN 978-80-86429-63-2

Reichel, J. : Kapitoly ze systematické sociologie. Eurolex Bohemia. 2004. ISBN 978-80-247-2594-9

Sociologická publikace dle vlastního výběr pro povinnou četbu (např. Bauman, Berger,Luckmann, Giddens, Fromm, Keller, Beck, Ritzer, Mills, Elias, Weber, Durkheim, apod.).

Další doporučená literatura:

Sekot, A. Sociologie v kostce. Brno: Paido. 2002. ISBN 978-80-7315-126-3.

Urban, L. Sociologie trochu jinak. Praha: Grada. 2011.ISBN 978-80-247-3562-7.

Urban, L., Dubský, J.: Sociální deviace. Vyd. a nakl. Aleš Čeněk, Plzeň, 2008. ISBN 978-80-7380-133-5

Havlík, M. Úvod do sociologie, Karolinum, Praha. ISBN 9788024613857

Sekot, A.: Sociologie v kostce. Paido, Brno, 2002. ISBN 80-7315-126-X

Jandourek, J: Sociologický slovník. Portál, Praha 2001. ISBN 978-80-7367-269-0

Keller, J.: Úvod do sociologie. Slon, Praha, 1999 ISBN 80-85850-25-7.

Keller, J. Dějiny klasické sociologie. Vyd. 2. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 8086429520.

Šanderová, J. Sociální stratifikace: problém, vybrané teorie, výzkum. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0025-0.

Bauman, Z. Tekutá modernita. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2002. ISBN 80-204-0966-1.

Metody výuky - český znakový jazyk
Poslední úprava: PhDr. Eva Křížová, Ph.D. (30.06.2016)

přednášky, četba, referáty, eseje

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Eva Křížová, Ph.D. (30.06.2016)

osvojení znalostí, samostatné studium, zpracování úkolů

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Eva Křížová, Ph.D. (30.06.2016)

Sociologie jako specifický úhel pohledu na člověka a svět, sociologická imaginace, funkce sociologie pro sociální práci.

Základní sociologické směry a přístupy. Významní autoři a jejich základní myšlenky.

Modernizace. Moderní společnost jako hlavní pole zájmu.

Postmoderní, riziková společnost, globalizace a její souvislosti.

Sociální struktura, stratifikace, třída a vrstva, střední třída.

Významné sociologické pojmy (status, role, anomie, skupiny, sociální instituce, funkce, mobilita, sociální, kulturní a symbolický kapitál.

Sociální deviace a patologie.

Rodina a gender.

Náboženství.

Kultura a civilizace, média, rituály, masová kultura, národnost, menšina, integrace, asimilace. Životní způsob-habitus.

Politika, občanská společnost sociologické pojetí moci, panství a autority, mocenská elita, sociální hnutí

Nemoc, zdraví, zdravotnictví.

Stárnutí a stáří v moderní společnosti.

Svět práce a zaměstnání. Chudoba, sociální inkluze, marginalizace a exkluze. Zranitelné a znevýhodněné skupiny.

Vstupní požadavky - český znakový jazyk
Poslední úprava: PhDr. Eva Křížová, Ph.D. (30.06.2016)

aktivní znalost českého jazyka

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PhDr. Eva Křížová, Ph.D. (30.06.2016)

aktivní znalost českého jazyka, písemný i ústní projev

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK