PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
STP-Proseminář systematické teologie - RETKN4011
Anglický název: Systematic Theology Seminar 1
Zajišťuje: Katedra systematické teologie (27-SYST)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/8, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Jan Štefan, Dr.
Třída: povinný
Prerekvizity : RETKN4001
Záměnnost : RBAKEVT0
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (15.10.2021)
Proseminář prakticky uvádí do práce systematického theologa. Jeho absolventi by měli umět číst a interpretovat středně obtížný moderní theologický text v mateřském jazyce, formulovat autorovy myšlenky svými slovy a kriticky a sebekriticky s autorem diskutovat.
Základním textem je četba některé z menších dogmatik 20. století, v AR 2021/2022 to bude Daniel L. MIGLIORE, Víra usilující rozumět.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (15.10.2021)

Seznámit se s fundamentálními výpověďmi křesťanské víry a jejich promýšlením v křesťanské tradici. Osvojit si předpoklady pro kritickou a sebekritickou theologickou práci.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (15.10.2021)

Základní:

Daniel L. MIGLIORE, Víra usilující rozumět. Úvod do křesťanské teologie. Jihlava: Mlýn 2004.

 

Doplňková:

Karl BARTH, Základy dogmatiky. Praha: KEBF 1952.

Jan Milíč LOCHMAN, Krédo. Základy ekumenické dogmatiky. Praha: Kalich 1996.

Horst Georg PÖHLMANN, Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn 2002.

 

Joseph kard. RATZINGER, Úvod do křesťanství. Výklad Apoštolského vyznání víry. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl. 2007. .

Hans KÜNG, Krédo. Apoštolské vyznání víry. Praha: Vyšehrad 2007.

Gerhard Ludwig MÜLLER, Dogmatika pro studium i pastoraci. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2010.

Rosino GIBELLINI, Teologické směry 20. století. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2011.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (15.10.2021)

Proseminář bude probíhat standardním způsobem během sobotních konzultací na fakultě.

Všichni účastníci prosemináře budou mít přečtenu tu kapitolu / ty kapitoly Miglioreho knihy, které budeme v daném sezení probírat. Pro každé sezení určíme vedoucí(ho) prosemináře, který/á předem zašle ostatním své shrnutí uvedené látky a vybere náměty k rozhovoru v prosemináři; tento rozhovor pak bude moderovat. Pokud by někdo předem věděl o své možné neúčasti v dvouhodinovce, kterou má vést, je povinen za sebe vyhledat náhradníka.

Studenti a studentky průběžně odevzdávají úkoly z moodlu kurzu:
moodle : Proseminář systematické teologie RETK4011

Klíč: Migli

V případě, že by během semestru došlo k přechodu na distanční výuku, budeme spolu komunikovat prostřednictvím on-line konference. 

https://zoom.us/j/94548302102?pwd=bVN4OGFJSkZhRG15MnpkL0JnWm1YZz09

Meeting ID: 945 4830 2102
Passcode: nYyR25

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (15.10.2021)

Zápočet budě udělován na konci LS za aktivní účast v diskusích, průběžně vyplňované testy a úkoly na příslušném moodlu a závěrečnou proseminární práci  (8 stran) vztahující se k látce probírané v prosemináři.

Studentovi, který by vykazoval větší neúčast v prosemináři (více než  2 dvouhodinovky za semestr), budou přiděleny krátké referáty  (4 strany)  ze zameškané látky.  

Sylabus
Poslední úprava: prof. Jan Štefan, Dr. (03.10.2023)

1.   (1) Úloha teologie (Jan Štefan)

2.   (2) Co to znamená zjevení / (3) Autorita Písma (Jan Štefan)

3.   (4) Trojjediný Bůh (Jan Štefan/Ondřej Kolář)

4.   (5) Dobré stvoření / (6) Boží Prozřetelnost a tajemství zla (7) Člověk jako stvoření, jako hříšník a jako nové bytí v Kristu (Jan Štefan/Ondřej Kolář) 

5.   (8) Osoba a dílo Ježíše Krista (Jan Štefan)

6.   (9) Duch svatý a křesťanský život (Jan Štefan)

7.   (10) Nové společenství (Ondřej Kolář)

8.   (13) Křesťanská naděje (Jan Štefan)

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (15.10.2021)

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=811

Klíč: Migli

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (15.10.2021)

Kurz RETK 4011 si lze zapsat pouze společně s kurzem RETK 4031 Systematická teologie 1 (na moodlu samostatný online kurz  https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=792.

Oba kurzy je nutné absolvovat zároveň.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK