PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Metodika vědecké a výzkumné práce 2 - RDIK0404 (Sociologická znalost a jak ji získat)
Anglický název: Methodology of Research Work 2
Zajišťuje: Katedra pastorační a sociální práce (27-PSP)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/8 KZ [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RDI1401
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Eva Křížová, Ph.D.
Mgr. Petra Klvačová, Ph.D.
Neslučitelnost : RDI0404
Prerekvizity : RDI0403
Záměnnost : RDI0404
Je záměnnost pro: RDI0404
Anotace
Poslední úprava: MORAVEC (09.07.2014)

Předmět seznámí studenty s teoretickými východisky, pravidly a správnou praxí v sociálním výzkumu a to v obou hlavních metodologických přístupech - kvantitativním i kvalitativním. V této části se studenti seznámí s gnozeologickými předpoklady výzkumu, s výzkumným cyklem od přípravy přes realizaci, po zpracování a interpretaci/prezentaci dat. V kvantitativní metodologii bude věnována zvláštní pozornost úloze hypotézy a technikám sběru dat (tvorba dotazníku, záznamových archů pro standardizované rozhovory a pozorování, obsahová analýza apod.). Studenti se seznámí se základními postupy statistického zpracování dat a jejich prezentace. V obdobném rozsahu budou předneseny a nacvičeny základy kvalitativního výzkumu, s jeho postupy a vybranými metodami sběru, analýzy a interpretace dat. Studenti se v průběhu kurzu seznámí s různými typy dat, která je možné v kvalitativním výzkumu sbírat/pořizovat a analyzovat. Na praktických příkladech se budou učit porozumět jednotlivým krokům kvalitativního výzkumu: od formulace výzkumné otázky přes volbu metody sběru dat až po samotný sběr dat, jejich analýzu a tvorbu výsledného analytického textu.
Literatura
Poslední úprava: MORAVEC (09.07.2014)

Loučková, I.: Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. SLON, Praha, 201

Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha 2000.

Strauss, A., Corbinová, J. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie. Albert 1999

Hendl, J.:Kvalitativní výzkum-Základní teorie, metody a aplikace. Portál

Sociologický časopis, vydává Sociologický ústav AV ČR

Biograf, časopis pro biografickou sociologii, vydává Virtuální institut, FSV UK Praha

Konopásek, Z.: Otevřená minulost. Autobiografická sociologie státního socialismu, Karolinum, Praha 1999,

Šmídová, Olga. (ed.) 2001. Zdi a mosty. Česko-romské vztahy. Praha: Sdružení Biograf a FSV UK. ISBN 80-258-7876-X. 165 s.

ČADA, Karel, SYNAKOVÁ, Katarína, ŠMÍDOVÁ, Olga. (eds.) (2004) Sociologie z masa a krve V. Praha: FSV UK a Občanské sdružení Biograf.

Reichel J. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, Grada, 2009

Metody výuky
Poslední úprava: MORAVEC (09.07.2014)

Přednášky, cvičení, samostudium, týmová práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK