PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
První pomoc - PZTV287
Anglický název: First Aid
Zajišťuje: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / 134 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Simona Majorová
Vyučující: MUDr. Simona Majorová
MUDr. Michaela Malá
Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.
Záměnnost : PZTV287K
Z//Je záměnnost pro: PZTV287K
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (27.11.2018)
Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy a praktickými dovednostmi laické první pomoci. Výuka je směřována ke schopnosti včas rozeznat závažný stav a samostatně provést život zachraňující úkony. Postupy v situacích bezprostředního ohrožení života i náhlých zdravotních problémů se nacvičují formou modelových situací.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (27.11.2018)

Povinná:

BYDŽOVSKÝ, J. Předlékařská první pomoc. 1.vyd. Praha: Grada, 2011. 120 s. ISBN 978-80-247-2334 KAUFMAN, J. Záchranář - první pomoc. 2.přeprac.vyd. Praha: VZS ČČK, 2007. 72 s. ISBN 978-80-902805-4-0 PETRŽELA, M. První pomoc pro každého. 2.dopl. vyd. Praha: Grada, 2016. 104 s. ISBN 978-80-247-5556-4.

LEJSEK, J. a kol. První pomoc. 2.přeprac.vyd. Praha: Karolinum, 2013. 271 s. ISBN: 978-80-246-2090-9.

ŠTĚPÁNEK, K., PLESKOT, R. a kol. První pomoc zážitkem. Brno: CPress a.s., 2014. 78 s. ISBN 978-80-264-0105-6

Česká resuscitační rada. Česká resuscitační rada [online]. Copyright ©[cit. 18. 12. 2017] Dostupné z:

Doporučená:

HASÍK, J. a kol. Standardy první pomoci. 3.přeprac.vyd. Praha : ČČK, 2012.83 s. ISBN 978-80-87729-01-4 KELNAROVÁ, J. a kol. První pomoc I. 2.přeprac. a dopl.vyd. Praha: Grada, 2012.104 s. ISBN 978-80-247-4199-4 KELNAROVÁ, J. a kol. První pomoc II. 2.přeprac. a dopl.vyd. Praha: Grada, 2013.192 s. ISBN 978-80-247-4200-7.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MUDr. Simona Majorová (14.06.2019)

Průběžná kontrola znalostí.

Praktická zkouška - zvládnutí modelové situace, resuscitace; Písemná zkouška.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (27.11.2018)

Témata v blocích:

1. První pomoc (PP), význam, cíle a právní odpovědnost. Základní postup při poskytování první pomoci.

2. Zhodnocení situace. Přístup k bezvědomému a zprůchodnění dýchacích cest - praktický nácvik.

3. PP při život ohrožujících stavech: bezvědomí, zástava dechu a oběhu. Resuscitace dospělých - praktický nácvik. Použití AED.

4. PP při život ohrožujících stavech: cizí těleso v dýchacích cestách. Postup při bezvědomí a resuscitace u dítěte.

5. PP při život ohrožujících stavech: vnější a vnitřní krvácení, prevence šoku. Zástava krvácení - praktický nácvik.

6. PP při úrazových stavech: podezření na poranění páteře, poranění hlavy a trupu. Nácvik v modelových situacích.

7. PP při tonutí a úrazech elektrickým proudem. Modelové situace - postup s eliminací rizik.

8. PP u akutních neúrazových stavů: bolest na hrudi, dechové obtíže, křečové stavy aj.. Praktický nácvik postupu v modelových situacích.

9. Postup pomoci u dopravních nehod a u hromadných neštěstí. Modelové situace.

10. PP při termických poškozeních. První pomoc při otravách.

11. PP při poranění končetin. Ošetření zranění. Rány, základy obvazové techniky.

12. Postup PP u alergické reakce. Postup PP při poranění živočichy v terénu.

13. Polohování zraněných a nemocných. Praktický nácvik manipulace se zraněným a nemocným.

Opakování - život ohrožující stavy, resuscitace - v modelových situacích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK