PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Speciální tělesná příprava III - PVOT134
Anglický název: Special Physical Training III
Zajišťuje: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:13/0, KZ [DS]
Počet míst: neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Vladimír Michalička, Ph.D.
PhDr. Michal Vágner, Ph.D.
PhDr. Karel Sýkora, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vladimír Michalička, Ph.D.
PhDr. Karel Sýkora, Ph.D.
PhDr. Michal Vágner, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (30.12.2021)
Předmět navazuje na výuku v 1. a 2. bakalářského úseku studia. Cvičební hodiny směřují ke stabilizaci návyků umožňujících účelné provádění činností ve speciální tělesné přípravě s prolnutím do bojové přípravy vojáka. Výuka se skládá ze čtyřdenního kurzu speciální bojové přípravy zaměřené na používání technik boje zblízka v simulovaném bojovém prostředí a pětidenního kurzu přesunů na sněhu a ledu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (30.12.2021)

Cílem předmětu je prohloubit znalosti a dovednosti ve vybraných tématech speciální tělesné přípravy v resortu Ministerstva obrany za ztížených podmínek a připravit tak studenty k vedení výcviku ve speciální tělesné přípravě do procesu bojové přípravy vojáka. Studenti absolvují dva kurzy, ve kterých je cílem osvojit si sebeobranné techniky boje zblízka a boj na krátkou vzdálenost, cvičný úderový boj za ztížených podmínek v kombinaci s vojenským lezením a překonáváním překážek, řešení konfliktních situací, základy meteorologie, mechanismy působení chladu a jejich účinky na člověka, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při výcviku přesunů na sněhu a ledu, bezpečný pohyb v horském prostředí, výběr pracoviště k jednotlivým tématům přesunů na sněhu a ledu, výběr a použití materiálu pro výcvik přesunů na sněhu a ledu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (04.10.2022)

Výstupní požadavky: cílové znalosti a dovednosti


Výstupním požadavkem je teoretické a praktické přezkoušení. Teoretické přezkoušení probíhá pomocí písemného testu s otevřenými otázkami a navazuje na výuku v Základech speciální tělesné přípravy I, II a III. V praktické části je cílem prověřit znalosti z oblasti:


- Rozdělení tyčovitých předmětů v boji zblízka


- Způsoby a postupy řešení konfliktních situací


- Právní aspekty v souladu s použitím technik boje zblízka


- Zásady a způsoby pohybu v horách


- Způsoby záchrany osob v horách


- Základy meteorologie


* Boj zblízka III (speciální bojová příprava)


- Základní techniky boje zblízka s tyčovitými předměty


- Sebeobranné techniky (přechod do poutání)


- Speciální techniky: odváděcí techniky, techniky poutání a bezpečného rozpoutání, techniky znehybnění, způsoby úniku z technik poutání.


- Použití technik boje zblízka po předchozí činnosti (překonání překážky, slanění apod.)


* Přesuny na sněhu a ledu I


- Pohyb v horách (jednotlivec, malá skupina)


- Lyžařské dovednosti v upraveném i neupraveném terénu


- Výstupy a sjíždění na lyžích ve skupině (záchrana, zátěž)


- Používání sněžnic a improvizovaných prostředků pro přesuny na sněhu a ledu


- Záchrana zasypaného


- Využití lezeckého materiálu při přesunech na sněhu a ledu


- Bivakování

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (04.10.2022)

VĚSTNÍK MO. (2011). Služební tělesná výchova v rezortu Ministerstva obrany (NVMO č.12/2011). Praha: MO.


VÁGNER, M., SÝKORA, K., BARTÁK, E. & DOLEŽEL, M. (2010). Speciální tělesná příprava - zkušební řády, programy instruktorských kurzů a profesní minimum (PUB 71-84-01). Vyškov: VydOd OIT IRo VeV - VA.


Ministerstvo obrany. (1998). Vojensko-praktické lezení (Těl-51-1). Praha: AČR.


Ministerstvo obrany. (2017). Boj zblízka (Pub 71-84-02). Vyškov: VA


Ministerstvo obrany. (2016). Základy přežití (pub 71-84-03). Vyškov: VA


Ministerstvo obrany. (2006). Vojenské plavání (pub 75-85-02). Vyškov: VA


BARTÁK, E. a kol. (2008). Výukové DVD vojenského lezení. Praha: AWT s r.o./ X-treme video.


SÝKORA, K., a kol. (2010). Výukové DVD vojenského plavání. Praha: AWT s r.o./ X-treme video.


VÁGNER, M. a kol. (2008). Výukové DVD a multimediální učebnice 1. stupně boje zblízka. Praha: AWT s r.o./ X-treme video.


VÁGNER, M. a kol. (2012). DVD - Základy boje na zemi. Praha: VO FTVS UK.


VÁGNER, M. a kol. (2017). DVD - Základy kontaktního boje. Praha: AVIS.


VGHÚ. (2005). Základy orientace v terénu. Dobruška: VGHÚ.


LIDMILA, J. (2000). Topografická příprava. Vyškov: VVŠ PV.


VÁGNER, M. (2008). K teorii boje zblízka. Praha: Karolinum.


FM 21-76. (1998) US army survival manual. New York: Dorset Press.


FRANK, T. KUBLÁK, T. a kol. (2007). Horolezecká abeceda. Praha: Epocha.


SÝKORA, K. a kol. (2016). K teorii vojenského plavání. Praha: Karolinum.


SCHUBERT, P. (1998) Bezpečnost a riziko na skále ledu I. Díl. Překl. Kumpar, V., 2. vyd. Praha: Freytag & Bernát.


SCHUBERT, P. (2002) Bezpečnost a riziko na skále ledu II. Díl. Překl. Tlustý. V., 1. vyd. Praha: Freytag & Bernát.


SIMM, O. (1995) Pohyb v neledovcových velehorách. Lysá nad Labem: Alpy.


GNÁD, T. a kol. (2002) Kapitoly z lyžování. Praha: Karolinum.


PŘÍBRAMSKÝ, M. (1999) Lyžování. Praha: Grada Publishing spol. s r. o.


POHL, W., SCHELLHAMMER, CH. (2005) Základy skialpinismu. Přel. R. Kujan. Vsetín: Altimax. 100 s. Přel. z anglického orig. Skialpinismus and Skitouring.


BUREŠ, L. (1995) Pohyb po ledovcích. Lysá nad Labem: Alpy.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (04.11.2022)

* Kurz: Boj zblízka III (speciální bojová příprava)


V kurzu jsou absolventi prakticky připravováni na boj na krátkou vzdálenost v různém prostředí a situacích, které mohou při boji nastat. Ve výuce jsou kombinovány témata speciální tělesné přípravy, a to především boj zblízka, vojenské lezení a překonávání překážek. Výuka směřuje k prolnutí fyzické zátěže s dovednostmi ve speciální tělesné přípravě za účelem bojového výcviku vojáka.


Tematika:


1. Teorie výcviku boje na krátkou vzdálenost


2. Ovládání a manipulace se zbraní pro boj na krátkou vzdálenost


3. Techniky znehybnění, odvádění, poutání a úniků ze spoutání


4. Akrobatická cvičení, nezaviněné pády a přijímání úderů a kopů


5. Boj na krátkou vzdálenost proti střelným zbraním


6. Boj na krátkou vzdálenost po překonání překážky


7. Boj na krátkou vzdálenost po překonání překážky slaněním a lezením


8. Boj na krátkou vzdálenost po předchozí fyzické zátěži


9. Taktické zásady boje na krátkou vzdálenost během provádění činností sebezáchovy


10. Kondiční příprava pro boj na krátkou vzdálenost


* Kurz: Přesuny na sněhu a ledu I


V kurzu jsou probírány zásady organizace a všestranného zabezpečení zaměstnání v přesunech na sněhu a ledu, obsah výcviku a didaktické zásady výuky, základy meteorologie, mechanismy působení chladu a jejich účinky na člověka, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při výcviku přesunů na sněhu a ledu, struktura výcvikové hodiny přesunů na sněhu a ledu, metodické zásady výcviku při přesunech na sněhu a ledu, základní prostředky zvyšování tělesné výkonnosti v rámci výcviku přesunů na sněhu a ledu, písemná dokumentace k vedení zaměstnání, bezpečný pohyb v horském prostředí, výběr pracoviště k jednotlivým tématům přesunů na sněhu a ledu, výběr a použití materiálu pro výcvik.


Tematika:


1. Místo a úloha výcviku přesunů na sněhu a ledu


2. Zásady pohybu v horách


3. Zdokonalovací výcvik lyžařských dovedností v upraveném i neupraveném terénu


4. Výstupy a sjíždění na lyžích ve skupině, záchrana


5. Výstupy a sjíždění na lyžích se zátěží


6. Používání sněžnic a improvizovaných prostředků pro přesuny na sněhu a ledu


7. Přesuny za ztížených podmínek


8. Přesuny malé a velké jednotky


9. Záchrana zasypaného

10. Využití lezeckého materiálu při přesunech na sněhu a ledu


11. Bivakování


12. Kontrolní cvičení

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Michal Vágner, Ph.D. (04.11.2022)

Výuka je vedena formou praktických kurzů s povinnou účastí studentů prezenční i kombinované formy studia. Jednotlivé kurzy navazují na výuku v předmětu Základy speciální tělesné přípravy III, pro kterou jsou studijní opory umístěné v moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6128

Dovednosti obsažené v kurzech jsou v publikacích resortu MO (umístěné v MS Teams a dostupné všem studentům vojenského oboru): Publikace_resort MO

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK