PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Základy speciální tělesné přípravy III - PVOT133K
Anglický název: Basics of the Special Physical Training III
Zajišťuje: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:12/0, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Michal Vágner, Ph.D.
PhDr. Karel Sýkora, Ph.D.
Mgr. Vladimír Michalička, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vladimír Michalička, Ph.D.
PhDr. Karel Sýkora, Ph.D.
PhDr. Michal Vágner, Ph.D.
Záměnnost : PVOT133
Je neslučitelnost pro: PVOT133
Je záměnnost pro: PVOT133
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Maleček (24.10.2022)
Výuka v předmětu navazuje na Základy speciální tělesné přípravy I a II se zaměřením na pochopení ucelenosti výcviku ve speciální tělesné přípravě v resortu Ministerstva obrany. Výuka je zaměřena teoreticky členěním do jednotlivých témat s cílem jejich spoluutváření speciální tělesné přípravy (základy přežití, boj zblízka, vojenské plavání, vojenské lezení, přesuny na ledu a sněhu, překonávání překážek a házení). Na výuku v tématice boje zblízka a přesunů na sněhu a ledu navazuje praktická výuka formou kurzu, který je součástí předmětu speciální tělesná příprava III.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Maleček (24.10.2022)

Cílem předmětu je osvojení teoretických znalostí pro výcvik a bezpečnost ve speciální tělesné přípravě v resortu Ministerstva obrany s návazností na předmět ZSTP I a II. Důraz je kladen především na ucelený přehled pro nácvik, výcvik a legislativní rámec v jednotlivých tématech speciální tělesné přípravy s rozšířením znalostí souvisejících se sportovním tréninkem a analýzou pohybových dovedností ve speciální tělesné přípravě.

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Maleček (24.10.2022)

*Výstupní požadavky: cílové znalosti a dovednosti


Výstupním požadavkem je teoretické přezkoušení. Teoretické přezkoušení probíhá pomocí písemného testu s otevřenými otázkami a následným ústním přezkoušením.


* Písemná část: písemné zodpovězení otázek


- Hodnocení písemné části (v případě 18 otázek, hodnocení 0, 1, 2): 0 - 18 nevyhovující; 19 - 24 dobře; 25 - 30 velmi dobře; 31 - 36 výborně. 


* Ústní část: rozbor otázek v písemné části s důrazem na znalosti:


- Struktury pohybových dovedností ve výcviku STP


- Popis konkrétního úkolu ve vybraném tématu STP


- Řešení situace, ve které se uplatní jednotlivé prvky výcviku STPÚstní část navazuje na otázky v písemné části a vyhodnocuje se v souladu s prověřením pochopení problematiky, ústního projevu a způsobu vysvětlení. 


* Tematické okruhy písemné části


- Legislativa speciální tělesné přípravy v resortu MO


- Systém výcviku STP v resortu MO


- Bezpečnostní opatření pro výcvik STP


- Přežití: úkoly, cíle, obsah, pravidla


- Prostředky sebezáchovy: oheň, voda, oblečení, strava


- Mapa: směry, polohopis, výškopis, značky, vrstevnice, výškový interval.


- Postup skupiny při přesunu


- Měření na mapách


- GPS: charakteristika, princip, segmenty, omezení, metody měření


- Souřadnicové systémy


- Historie výcviku boje zblízka ve 20. století


- Důvody pro výcvik boje zblízka v ozbrojených složkách


- Významnost a začlenění základních technik do výcviku boje zblízka


- Vitálními a zranitelné body na těle člověka


- Tematické oblasti, celky a části 1. stupně výcviku boje zblízka


- Úkoly, cíle a obsah vojenského plavání


- Základy hydrologie


- Zdokonalovací výcvik plaveckých dovedností


- Způsoby brodění


- Základy překonávání vodní překážky


- Osobní zásah


- Historie lezení a horolezectví (obecně a v ozbrojených složkách)


- Důvody pro výcvik vojenského lezení v ozbrojených složkách


- Využití vojenského lezení pro trénink všeobecné pohybové výkonnosti


- Základní fyzikální aspekty vojenského lezení (pádový faktor, rázová síla, konstrukce a pevnosti karabin a lan)


- Tematické oblasti, celky a části vojenského lezení


- Materiál využívaný pro výcvik vojenského lezení


- Cíle, úkoly, rozdělení a charakteristika přesunů


- Plánování přesunu


- Ústroj, výstroj a výbava pro přesuny


- Lavinová problematika


- Záchrana zasypaného


- Transport raněného


- Způsoby bivakování


- Druhy překážek


- Způsoby překonání překážky


- Překážkové dráhy v AČR


- Překážková dráha v rámci CISM


- Způsoby házení


- Metodické postupy pro výcvik v házení


- Motorické učení a jeho specifikace do edukace dovedností ve STP


- Fáze osvojování motorického učení v edukaci vybrané dovednosti ve STP


- Části výcvikové hodiny v jednotlivých tématech STP


- Význam anticipace a transferu ve výcviku STP


- Základní životní potřeby člověka při sebezáchově


- Adaptace a aklimatizace


- Extrémní vlivy prostředí negativně působící na člověka z hlediska přežití v přírodě


- Horská nemoc


- Základní prostředky v boji proti chladu při přežití


- Jaká nebezpečí hrozí vojákovi v terénu při vysokých teplotách okolí, jak jim předejít


- Dehydratace


- Projev únavy při výcviku


- Zátěžové situace, které mohou působit na člověka v situaci přežití


- Energetické krytí během plánované pohybové činnosti


- Možné příčiny zranění či náhlého onemocnění


- Zajištění bezpečnosti před, při a po výcviku


- Postup první pomoci při náhlém onemocnění či poranění

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Maleček (24.10.2022)

1. VĚSTNÍK MO. (2011). Služební tělesná výchova v rezortu Ministerstva obrany (NVMO č.12/2011). Praha: MO.


2. VÁGNER, M., SÝKORA, K., BARTÁK, E. & DOLEŽEL, M. (2010). Speciální tělesná příprava - zkušební řády, programy instruktorských kurzů a profesní minimum (PUB 71-84-01). Vyškov: VydOd OIT IRo VeV - VA.


3. Ministerstvo obrany. (2019). Vojenské lezení (Pub 71-84-06). Vyškov: VA


4. Ministerstvo obrany. (1999) Překonávání překážek a házení (Těl-51-2). Praha: MO.


5. Ministerstvo obrany. (2017) Boj zblízka (Pub 71-84-02). Vyškov: VA


6. Ministerstvo obrany. (2016) Základy přežití (pub 71-84-03). Vyškov: VA


7. Ministerstvo obrany. (2006) vojenské plavání (pub 75-85-02). Vyškov: VA


8. Ministerstvo obrany. (2006) vojenský pětiboj (pub 75-85-01). Vyškov: VA


9. BARTÁK, E. a kol. (2008). Výukové DVD vojenského lezení. Praha: AWT s r.o./ X-treme video.


10. SÝKORA, K., a kol. (2010) Výukové DVD vojenského plavání. Praha: AWT s r.o./ X-treme video.


11. VÁGNER, M. a kol. (2008). Výukové DVD a multimediální učebnice 1. stupně boje zblízka. Praha: AWT s r.o./ X-treme video.


12. VÁGNER, M. a kol. (2012). DVD - Základy boje na zemi. Praha: VO FTVS UK.


13. VÁGNER, M. a kol. (2017). DVD - Základy kontaktního boje. Praha: AVIS.


14. VGHÚ. (2005). Základy orientace v terénu. Dobruška: VGHÚ.


15. LIDMILA, J. (2000). Topografická příprava. Vyškov: VVŠ PV.


16. SCHMIDT, R. (2014). Motor Learning and Performance. Human Kinetics


17. SILBERNAGL, S. (2016). Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada


18. VÁGNER, M. (2008). K teorii boje zblízka. Praha: Karolinum.


19. SÝKORA, K. a kol. (2016). K teorii vojenského plavání. Praha: Karolinum.


20. FRANK, T. KUBLÁK, T. a kol. (2007). Horolezecká abeceda. Praha: Epocha.


21. NEUMAN, J. (1999). Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha: Portál.


22. ŠELENBERK, O. (2003). Bojové umění MUSADO. Praha: Pbtisk.


23. CACUTT, L. (1996) Přežít!. Praha: Svojtka a Vašut.


24. HOŠEK, V. (1997) Psychologie odolnosti. Praha: Univerzita Karlova.


25. TOD, P. a kol. (2012). Psychologie sportu. Praha: Grada


26. NAKAJAMA, M. (1994) Dynamické karate (I. Fojtík, Trans.). Praha: Naše vojsko. (Original work published 1966).


27. BOYLE, M. (2010) Advances in Functional Training. Chichester: Lotus


28. Petr, M. a Šťastný, P. (2012). Funkční silový trénink. Praha: Univerzita Karlova.


29. Zatsiorsky, V. M., & Kraemer, W. J. (2014). Silový trénink: Praxe a věda. Mladá fronta.


30. KRÁL, P. a kol. (1990). Karate (učební text pro trenéry III. A II. třídy). Praha: Olympia.


31. SVOBODA, B. (2000). Pedagogika. Praha: Karolinum.


32. SCHUBERT, P. (1998) Bezpečnost a riziko na skále ledu I. Díl. Překl. Kumpar, V., 2. vyd. Praha : Freytag & Bernát.


33. SCHUBERT,P. (2002) Bezpečnost a riziko na skále ledu II. Díl. Překl. Tlustý. V., 1. vyd. Praha: Freytag & Bernát.


34. SIMM, O. (1995) Pohyb v neledovcových velehorách. Lysá nad Labem: Alpy.


35. GNÁD, T. a kol. (2002) Kapitoly z lyžování. Praha: Karolinum.


36. PŘÍBRAMSKÝ, M. (1999) Lyžování. Praha: Grada Publishing spol. s r. o..


37. POHL, W., SCHELLHAMMER, CH. (2005) Základy skialpinismu. Přel. R. Kujan. Vsetín: Altimax. 100 s. Přel. z anglického orig. Skialpinismus and Skitouring.


38. BUREŠ, L. (1995) Pohyb po ledovcích. Lysá nad Labem: Alpy.


39. FM 21-76. (1998) US army survival manual. New York: Dorset Press.


40. FEDERAL MINISTRY OF DEFENCE AND SPORTS. (2014). Austrian Armed forces field manual. Military mountain training. Supply number 7610-10133-0808. Vienna.


41. NATO STANDARDISATION OFFICE. (2019). AtrainP-6 Mountain warfare education and training. Brussels.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Maleček (24.10.2022)

1. Úvod do přesunů na sněhu a ledu


2. Nebezpečí v horách a plánování přesunů


3. Záchrana v horách


4. Speciální tělesná příprava - souhrn I (legislativa)


5. Vojenské lezení - souhrn


6. Vojenské plavání - souhrn


7. Základy přežití - souhrn


8. Boj zblízka - souhrn


9. Přesuny - souhrn

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Jan Maleček (24.10.2022)

Studijní opory jsou dostupné v moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6128

V případě on-line výuky bude využito aplikace MS Teams.

Student bude do předmětu v aplikaci MS Teams přihlášen využitím emailu registrovaným v rámci vojenské tělovýchovy (příjmení@vojenskyobor.cz) koordinátorem pro E-learning.

Online přenos nebo videozáznam u semináře a cvičení probíhá v aplikaci MS Teams.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK