PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teorie a aplikace motorického učení - PPPD189NK
Anglický název: Theory and application of motor learning
Zajišťuje: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:12/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Radka Peřinová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Radka Peřinová, Ph.D.
Záměnnost : PPPD189N
Z//Je záměnnost pro: PPPD189N
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (30.01.2019)
Předmět navazuje na pedagogiku a psychologii. Studenti získají širší i hlubší vhled do problematiky učení obecně a motorického učení zvláště. Budou seznámeni s teoriemi učení, s biologickou a sociální podstatou učení. Náplň předmětu je směřována především k specifickým teoriím senzomotorického učení, řízení a regulaci pohybů při učení se pohybovým dovednostem a činnostem a k osvojení a pochopení algoritmů aplikace v pedagogické a tělovýchovné praxi studenty.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (30.01.2019)

BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdelávaní. Edtion ed.: Portál, sro, 1998. ISBN 8071782165.

ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Edtion ed.: Karolinum, 1993. ISBN 8070665343.

ČÁP, J. AND J. MAREŠ. Psychologie pro učitele. Praha: Portál. 2001..

KLUKA, D. A. Motor behavior: From learning to performance. Edtion ed.: Morton, 1999. ISBN 0895823861.

LINHART, J. AND V. CHMELAŘ Proces a struktura lidského učení, Věd. red.: Vilém Chmelař. Edtion ed., 1972.

LINHART, J. Základy psychologie učení. Edtion ed.: SPN, 1982.

MAGIL, R. A., Motor Learning; Concepts and Application. 6th edition. New York, USA: Wm. C. Brown Publishers, 2001.

MAZÁČOVÁ, N., Vybrané problémy obecné didaktiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.2014.

RYCHTECKÝ, A. Senzorické a percepční předpoklady herní činnosti. In: L. Čepička. Hry 2006, výzkum a aplikace. Plzeň: Západočeská univerzita, 6 - 16.

SCHMIDT, R. Motor control and performance: From principles to practice. Champaign, IL: Human Kinetics, 1991.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (30.01.2019)

Přednášky:

1. Fylogenetické východisko učení, ontogenetické základy učení.

2. Biologické koncepce a psychologické teorie učení.

3. Pohybové dovednosti. Výzkum v oblasti senzomotorického učení.

4. Teorie motorické kontroly a teorie motorického učení.

5. Neuropsychologické základy osvojování dovedností. Mechanismy a činitelé v senzomotorickém učení.

6. Časový průběh učení, determinanty průběhu a výsledky senzomotorického učení.

7. Skupinová dynamika při motorickém učení. Způsoby zjišťování úrovně osvojení dovednosti (psychologická a fyziologická instrumentace).

Semináře:

1. Reflexy, instinkty, cílevědomé chování a jednání.

2. Druhy učení. (experimenty v oblasti výzkumu učení)

3. Senzomotorické učení v praxi. Klasifikace pohybových dovedností, kritéria klasifikace.

4. Somato-senzorický systém. Transfer.

5. Regulace a řízení motoriky v průběhu učení. Paměť.

6. Druhy motorického učení. Charakteristika „žáka“ (pozornost, motivace, feedback).

Činitelé ovlivňující učení a výkon. Optimální organizace a struktura efektivního učení novým pohybovým dovednostem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK