PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vývojová antropomotorika - PKIN237N
Anglický název: Developmental Anthropomotorics
Zajišťuje: Kinantropologie (51-400100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / 75 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
Záměnnost : PKIN237NK
Z//Je záměnnost pro: PKIN237NK
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (03.12.2018)
Vývojová antropomotorika navazuje na předmět Základy antropomotoriky, kde jsou posluchačům představeny základní koncepty – strukturální (tělesné složení, somatometrie, antropometrie, somatotyp) i funkční (pohybové schopnost, motorický výkonnost, tělesná zdatnost). V předmětu Vývojová antropomotorika jsou výše zmíněné koncepty rozebírány směrem k ontogenezi člověka od batolecího věku po věk seniorský. Důraz je kladen na aspekty, které ovlivňují jak strukturální (tělesné složení), tak motorickou stránku (vybavenost) jedince v rámci fenotypu. Hlavní oblasti, které budou jednotlivé fáze ontogeneze popisovat:
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (03.12.2018)

CAMERON, N. AND B. BOGIN Human growth and development. Edtion ed.: Academic Press, 2012. ISBN 0123838827.

ČEIKOVSKÝ A KOL. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. Praha:SPN, 1979.

DVOŘÁKOVÁ, H. AND V. KOPŘIVOVÁ Růst a motorická výkonnost předškolních dětí v roce 2010 av generačním posunu. Edtion ed.: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 8072907751

ADAM, C., V. KLISSOURAS, M. RAVASSOLO, R. RENSON, et al. Handbook for the EUROFIT test of Physical Fitness. Rome: Edigraf Editoriale Gráfica, 1988.

HAYWOOD, K. AND N. GETCHELL Life Span Motor Development 6th Edition. Edtion ed.: Human Kinetics, 2014. ISBN 1450456995.

HUOTARI, P. Physical fitness and leisure-time physical activity in adolescence and in adulthood-A 25-year secular trend and follow-up study. LIKES-Research Reports on Sport and Health, 2012, 255.

MĚKOTA, K., K. KOVÁŘ, J. CHYTRÁČKOVÁ, V. GAJDA, et al. Unifittest (6-60): příručka pro manuální a počítačové hodnocení základní motorické výkonnosti a vybraných charakteristik tělesné stavby mládeže a dospělých v České republice. Univerzita Karlova, Praha, 2002.

KRAČMAR, B., M. CHRÁSTKOVÁ AND R. BAČÁKOVÁ Fylogeneze lidské lokomoce. Edtion ed.: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 8024633884.

MALÁ, L., T. MALÝ, F. ZAHÁLKA AND V. BUNC Fitness assessment. Body composition. Edtion ed.: Charles University in Prague, Karolinum Press, 2014. ISBN 8024625601.

PAŘÍZKOVÁ, J. Adaptation to different loads: consequences in the lipid metabolism of skeletal and heart muscle and other organs. In Body Fat and Physical Fitness. Springer, 1977, p. 104-117.

PAŘÍZKOVÁ A KOL., Growth, Fitness and Nutrition in Pre-school Children. Praha: Univerzita Karlova, 1983.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D. (27.02.2020)

Písemná zkouška

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (03.12.2018)

Přednášková témata pro celý semestr:

1. rudimentární pohyby

2. pohybová aktivita objem a intenzita vzhledem k ontogenezi člověka,

3. základní motorické dovednosti - testovací protokoly validita a reliabilita pro různé věkové kategorie,

4. motorické schopnosti testovací protokoly - validita a reliabilita pro různé věkové kategorie,

5. motorická výkonnost testovací protokoly - validita a reliabilita pro různé věkové kategorie,

6. antropometrie v ontogenezi člověka

7. tělesné složení konkrétní aplikace i specifika vzhledem k ontogenezi člověka

8. obezita versus skrytá obezita

9. somatotyp v běžných a specifických populacích

10. kosterní robustnost

11. výškově-hmotnostní indexy - míra užitečnosti

Ve 14 hodinách seminářů budou prakticky probírány v laboratoři postupy měření, vyhodnocování i interpretace získaných výsledků. Ty budou studenti realizovat jednak sami na sobě a jednak na fiktivních datech pro příslušnou věkovou kategorii a budou diskutovány specifika těchto výstupů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK