PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Základy antropomotoriky - PKIN212
Anglický název: Basic of Anthropomotorics
Zajišťuje: Kinantropologie (51-400100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
Záměnnost : PKIN174
Je neslučitelnost pro: PKIN174
Anotace -
Poslední úprava: Jiří Krasilov (26.03.2009)
Seznámení se základním pojmoslovím a principy tělesného pohybu a lidské motoriky uplatňované v rámci tělocvičné a sportovní činnosti. Pohybové schopnosti a pohybové dovednosti. Nástin motorického a somatického vývoje. Základy testování a diagnostiky motoriky.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D. (17.05.2013)

HÁJEK, J. Antropomotorika. 1. vyd. Praha : PF 2001.

ČELIKOVSKÝ, S. et al. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. 3. vyd. Praha : SPN, 1989.

MĚKOTA, K., KOVÁŘ, R., ŠTĚPNIČKA, J. Antropomotorika II.: skripta. 1. vyd. Praha : SPN, 1988. 179 s.

MĚKOTA, J., NOVOSAD, J. Motorické schopnosti. Olomouc:UP v Olomouci, 2005

MĚKOTA, J., CUBEREK, R. Motorické dovednosti. Olomouc : UP v Olomouci, 2007. 164 s.

Elektronické zdroje:

jcu.cz - pedagogická fakulta - e-amos - antropomotorika (http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_tv/externi/antropomotorik/antropomotorika.htm)

pf.ujep.cz - Rozvoj pohybových schopností (http://pf.ujep.cz/files/ktv/RPS_net/START.htm)

Doporučená:

HEALEY J.M. Leváci a jejich výchova. Praha : Portál 2002.

KASA, J. Športová antropomotorika. Bratislava: SVSTVŠ, 2000

KOVÁŘ, R., MĚKOTA, K. Unifittest (6-60) : manuál. 1. vyd. Ostrava : Ped. fak., 1966. 116 s. ISBN 80-7042-111-8

KOVÁŘ, R., BLAHUŠ, P. Vybrané statistické metody antropomotorice. 2. vyd. Praha : UK, 1975. 111 s.

MĚKOTA, K., BLAHUŠ, P. Motorické testy v tělesné výchově. 1. vyd. Praha : SPN, 1989.

SUCHOMEL, A. Současné přístupy k hodnocení tělesné zdatnosti u dětí a mládeže (Fitnessgram). Česká kinantropologie. 2003 vol.7, č. 1, s.83-100.

ZELAZNIK, H. N. (Ed.). Advances in motor learning and control. Champaign: Human Kinetice, 1996

LATASH, M. L. Control of human Movement. Champaign: Human Kinetice, 1993.

Časopis Journal of human movement studies. V ÚTK.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D. (17.05.2013)

Požadavky na zápočet a zkoušku:

  • aktivní účast ve výuce nebo testovaní vybrané skupiny osob vybranou testovou bateríí
  • aktivní zapojení v online vzdělávacím prostředí Univerzity Karlovy - Moodle
  • písemná zkouška

Sylabus
Poslední úprava: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (22.10.2010)

1. Konstrukty motoriky (pojmosloví, taxonomie motoriky, tělesná cvičení, tělesná zdatnost, fylogeneze motoriky).

2. Nástin somatického a motorického vývoje - ontogeneze motoriky (periodizace, charakteristika jednotlivých období).

3. Pohybové schopnosti a dovednosti (kondiční a koordinační schopnosti, struktura schopností, pohybové schopnosti x pohybové dovednosti).

4. Komplex silových a rychlostních schopností (struktura, biologická podstata, diagnostika - vybrané příklady, vývoj).

5. Komplex vytrvalostních a obratnostních (koordinačních) schopností (struktura, biologická podstata, diagnostika - vybrané příklady).

6. Ontogeneze motorických schopností

7. Základy testování a měření v tělocvičné a sportovní praxi.

8. Projevy motorické laterality v tělocvičné a sportovní praxi. Diagnostika, praktické ukázky.

9. Skupinové testování s využitím některého motorického testu, záznam testových výsledků.

10. Zpracování výsledků testování, interpretace, principy norem a standardů pro individuální hodnocení motoriky.

11. Eurofit pro mládež a Eurofit pro dospělé, Unifittest 6-60, Fitnessgram (USA) (vše praktické ukázky)

12. Vybrané testy pro diagnostiku motorických schopností

13. Skupinové měření vybraných znaků tělesné stavby, interpretace výsledků s použitím doporučených standardů a norem.

14. Shrnutí, kontrola zápočtových požadavků

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK