PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Metodologie diplomové práce - PKIN071N
Anglický název: Thesis Methodology
Zajišťuje: Kinantropologie (51-400100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Martin Komarc, Ph.D.
PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Komarc, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: PKIN072N
Je záměnnost pro: PKIN072N
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Komarc, Ph.D. (30.04.2015)

Cílem je připravit studenta provádět potřebné procedury při tvorbě diplomové práce s důrazem na typ teoreticko- empirické práce. Rozebrány budou etapy postupu výzkumu, jeho návrh i realizace. Pozorování a druhy deskriptivních studií. Experiment a druhy experimentů. Kvalitativní výzkum. Výzkumný soubor, velikost a typy výběru výzkumného souboru. Diagnostické nástroje – druhy nástrojů a hodnocení jejich vlastností. Využívání informačních zdrojů – orientace ve vědeckých databázích. Popisná a induktivní statistika. Struktura a příprava osnovy diplomové práce.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martin Komarc, Ph.D. (30.04.2015)

TROCHIM, W. M. K., DONNELLY, J. P. The Research Methods Knowledge Base. Atomic Dog Publishing, Cincinnati, OH., 2006. ISBN-13: 978-1592602919

BLAHUŠ, P. K systémovému pojetí statistických metod v metodologii empirického výzkumu chování. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-100-5

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

FERJENČÍK, J. Základy metodologie psychologického výzkumu. Praha : Portál, 2000. ISBD 80-7178-367-6.

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha : Portál 2004. ISBN 80-7178-820-1

KOVÁŘ, R., BLAHUŠ, P. Vybrané statistické metody v antropomotorice. Praha : UK, 1975

BLAHUŠ, P., ČELIKOVSKÝ, S. Vybrané stati s metodologie vědy. Praha : SPN, 1986.

HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha : Karolinum 1997. ISBN80-246-0030-7

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martin Komarc, Ph.D. (30.04.2015)

Požadavky na zápočet:
  • zápočtový test.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (20.01.2009)

Přednášky:

1. Metodologie výzkumu - základní pojmy.

2. Metodologická specifika výzkumných strategií v jednotlivých podoborech.

3. Zásady tvorby výzkumného projektu (typické etapy postupu výzkumu, návrh a realizace výzkumu).

4. Výzkumné plány (kvalitativní a kvantitativní výzkum, druhy experimentálních designů).

5. Strategie pro získávání dat (pozorování, dotazování, dokumenty, měření a škály).

6. Metody zpracování údajů a jejich interpretace. Přehled programových systémů pro kvalitativní a

kvantitativní analýzu údajů - obecný úvod.

7. Vyhledávání bibliografických informací pomocí počítačových informačních systémů.

Semináře:

1. - 4. Hledání v bibliografických databázích a na Internetu.

5. - 7. Zápočtový test - seminární práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK