PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rytmická gymnastika a tanec - PGYM133
Anglický název: Rhythmic Gymnastics and Dance
Zajišťuje: Katedra gymnastiky a úpolových sportů (51-300600)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 80 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Kateřina Kolbová
Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jana Černá
Mgr. Karolína Drahotová
Mgr. Kateřina Kolbová
Neslučitelnost : PGYM133K
Záměnnost : PGYM133K
Je záměnnost pro: PGYM133K
Anotace -
Rytmická gymnastika a tanec, jako specifické formy hudebně-pohybové výchovy, jsou zaměřeny na kultivaci pohybového projevu a osvojování si esteticko-koordinačních dovedností v úzké vazbě pohybu s hudbou. Obsahem předmětu jsou teoretická východiska oborů Gymnastika a Tanec a praktický nácvik optimálně rytmizovaných hudebně-pohybových činností, osvojování si vybraných pohybových dovedností pohybového základu cvičení bez náčiní, zvládnutí základní techniky cvičení s náčiním, znalosti a provedení vybraných tanečních technik a tanců. Absolvent předmětu je způsobilý vytvářet a realizovat gymnastické a taneční programy cvičení s hudbou.
Poslední úprava: Kozáková Alena, PhDr., Ph.D. (03.04.2023)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je získat kompetence ke tvorbě hudebně-pohybových činností a programů rytmické gymnastiky a kompetence k zařazování a vedení těchto hudebně-pohybových aktivit s náčiním i bez náčiní do různých sportovních programů včetně výuky školní TV.

 

Po absolvování a dokončení předmětu student chápe význam a vliv hudebně-pohybových aktivit (rytmické gymnastiky a tance) a jejich zařazování do pohybového režimu a programů.

Student je schopen samostatně plánovat, řídit a vyhodnocovat programy a výuku s hudebně-pohybovým zaměřením a je schopen reagovat na aktuální podmínky prostředí a požadavky svých žáků, studentů a klientů.

Student umí připravit hudbu, pomůcky a náčiní pro realizaci výuky a programů hudebně-pohybové výchovy. 

Student zvládá základní manipulační dovednosti s náčiním, a to jak s tradičním (švihadlo, obruče, míče, stuhy, šátky, tyče), tak s netradičním (PET lahve, chrastící plechovky, čepice, hokejky atd.).

Student se orientuje a zvládá základy vybraných tanečních stylů.

Student umí vytyčit klíčové body techniky daného prvku či pohybu při cvičení s náčiním a u vybraných tanečních stylů, poskytnout zpětnou vazbu a aplikovat odpovídající metodickou řadu pro nácvik daného prvku, pohybu či dovednosti.

Student umí vytvořit hudebně-pohybovou choreografii s hudebním doprovodem, jak bez náčiní, tak s využitím náčiní, a to jak pro jednotlivce, tak i celou skupinu.

Student dokáže poskytnout fundovanou reflexi didaktických výstupů svých kolegů.

Poslední úprava: Kozáková Alena, PhDr., Ph.D. (03.04.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Účast na přímé výuce 80%

Studium literatury.

Praxe

Nácvik a demonstrace sestavy s hudbou a s náčiním (ženy malý gymnastický míč, muži švihadlo).

Muži - předvedení a tvorba hudebně pohybové vazby se švihadlem - 10 taktů povinný obsah + 16 taktů libovolný (tzn. do konce hudební nahrávky)

Ženy - předvedení a tvorba hudebně pohybové vazby s míčem -20 taktů povinný obsah + 20 taktů libovolný (tzn. do konce hudební nahrávky)

Tvorba hudebně-pohybové choreografie ve skupině - praktická prezentace a účast na přehlídce pohybových skladeb UK FTVS.

Kreditní práce - názvoslovný popis vlastní volné tvorby hudebně-pohybové kompozice s náčiním (24 taktů).

Písemný test - ověření znalostí problematiky rytmické gymnastiky, tance a pohybové skladby.    

Poslední úprava: Zdobinský Adam, PhDr. (14.11.2023)
Literatura -

Povinná:

NOVOTNÁ, V. a kol. Programy gymnastiky a tance. Praha 2020: Karolinum. ISBN 978-80-246-4599-5.

NOVOTNÁ, V. PANSKÁ, Š., ŠIMŮNKOVÁ, I. Rytmická gymnastika a pohybová skladba. Praha: UK FTVS, 2011. multimediální učební text (DVD). ISBN 978-80-86317-83-0.

CHRUDIMSKÝ, J., ŠIMŮNKOVÁ, I., NOVOTNÁ, V. a kol. Gymnastická terminologie. Praha: UK FTVS, 2013. multimediální učební text (DVD). ISBN 978-80-87647-00-4.

KOS, B. Lidové a společenské tance. Praha: FTVS UK, 1973. (učební text)

Doporučená:

MIHULE, J., ŠŤASTNÁ, D. Rytmická gymnastika. Praha: Karolinum, 1993. 222 s. ISBN 382-198-92.

KOLEKTIV AUTORŮ. Gymnastika I. - opory pro bakalářské programy [online]. 2008. Dostupné z: http://www.ftvs.cuni.cz/elstudovna/index.php

KOSTKOVÁ, J. a kol. Rytmická gymnastika. Praha: Olympia, 1990. ISBN 80-7033-030-9.

DRDÁCKÝ, F. Lidové tance. Praha: Olympia, 1983. 220 s.

BONUŠ, J. Country tance. Praha: Dvorana, 1991.

NOSÁL, Š. Choreografia ludového tanca. Bratislava: SPN, 1984.

VELÍNSKÁ, E. Lidové tance. Praha: Ústřední škola ČOS, 1999. 105 s.

Poslední úprava: Zdobinský Adam, PhDr. (14.11.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Okruhy otázek k testu:

1. Část pohybová skladba (PS) (samostudium a praxe výuka)

a) principy tvorby pohybové skladby

b) pohybová skladba a její přínos v oblasti TV

2. Část „Historická východiska rytmické gymnastiky“ (samostudium)

3. Část rytmická gymnastika (samostudium + praxe výuka)

Hudebně pohybové vztahy (př. metrická struktura, tempo hudby, dynamika, agogika, tektonika), výběr hudební předlohy

Manipulace s náčiním (typizované a netypizované)

4. Základní principy tvorby názvosloví s náčiním (samostudium a výuka)

a) principy tvorby

b) popis obrázků

Poslední úprava: Zdobinský Adam, PhDr. (14.11.2023)
Sylabus -

Témata seminářů Rytmická gymnastika:

1. Historická východiska rytmické gymnastiky, významné osobnosti RG. Principy hudebně-pohybového souladu, základy gymnastické gramotnosti, pohybové školení. Tektonika. Bentleyův test hudebnosti. Rozcvičení s hudbou. Rytmická a koordinační cvičení.

2. Technika - způsob provedení pohybu. Pohyby vedené, švihem, vlnou. Hudební puls. Počítací doba. Metrum, metrický akcent a jeho využití v pohybovém projevu. Technika a didaktika cvičení bez náčiní: chůze, běh, taneční kroky.

3. Hudebně-pohybová výchova. Základní pojmy. Metrum - osvojování si základních vztahů mezi pohybem a hudbou (jednoduché metro rytmické struktury). Tempo a jeho změny, agogika. Technika a didaktika cvičení bez náčiní: základní pohybové školení. Rovnováha.

4. Rytmus v hudbě a rytmus v pohybu. Charakteristický rytmus. Rytmizace pohybu. Tečkovaný a osminový rytmus. Rytmické náčiní (tlukátka, tamburíny). Technika a didaktika cvičení bez náčiní: základní poskoky a skoky se svislým a šikmým stoupáním těžiště.

5. Dynamika v pohybu a v hudbě. Dynamické stupně. Dynamické změny (náhlé a postupné; crescendo - decrescendo). Dynamický oblouk. Technika a didaktika cvičení bez náčiní: principy rotace, základní obraty.

6. Názvosloví cvičení s náčiním. Rozvoj manipulačních dovedností - malé míčky.

7. Názvosloví cvičení s náčiním - švihadlo. Technika a didaktika cvičení se švihadlem.

8. Hudebně pohybové vazby s využitím švihadla.

9. Názvosloví cvičení s náčiním - míč. Technika a didaktika cvičení s míčem.

10. Názvosloví cvičení s náčiním - obruč. Technika a didaktika cvičení s obručí.

11. Hudebně pohybové vazby s využitím obruče.

12. Názvosloví cvičení s náčiním - stuha. Technika a didaktika cvičení se stuhou.

13. Základy tvůrčí činnosti v RG. Pohybový motiv, etuda, pohybová skladba, tělovýchovné vystoupení. Hudebně-pohybová kompozice a její prezentace na veřejnosti - pohybové skladby v gymnastických sportech, Všesokolské slety, Světové gymnaestrády.

Hudebně pohybové vazby s využitím závoje a stuhy.

14. Hodnocení pohybového projevu v RG. Vlastní tvůrčí činnost, hudebně-pohybová improvizace.

Témata seminářů Tance:

1. Taneční výchova. Základní taneční kroky. Didaktické zákonitosti při výuce tanečního pohybu.

2. České lidové tance, taneční kroky - polka, sousedská, řezanka, poskočný krok, obkročák (Švec, Boleslav, Manická, Jihočeská kolečka, Kalamajka, Šotyš, Polonéza, Mazurka, Rejdovák a Rejdovačka, Hulán, Čtyřpárová).

3. Moravské lidové tance, taneční kroky - valašský krok, lašská polka, odzemkové kroky (Dráteník, Pilky, Černá vlnka, Lašský mazur, Ondraš, Kopaničářský čardáš, Sedlácká, Čeladenský, Starodávný).

4. Country tance, taneční kroky - chůze, polka, swing (Zuzana, Nine pine, Virginia reel).

5. Tance jiných národů - Řecké, Moldavské, Makedonské, Španělské.

6. Moderní taneční techniky - kontrakce, relees, brush, triplets, obraty a základní skoky, drobné pohybové vazby

7. Společenské tance - základní kroky a figury pro Standardní a Latinskoamerické tance.

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (05.12.2018)
Studijní opory -

Studijní opory jsou dostupné: 

na webových stránkách katedry gymnastiky a úpolových sportů v záložce Informace pro studenty, sekce Gymnastika. Odkaz: https://ftvs.cuni.cz/FTVS-2761.html

v aplikaci MS Teams ve studijní třídě s názvem FTVS_Rytmická gymnastika a tanec PGYM133, PGYM133K v záložce Soubory. Odkaz: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a83b8be664b2c4f5ea0b5d11deba80c70%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=385fc6ba-43a3-40c8-9aad-5d84fceeb7f8&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Případná hybridní výuka probíhá přes MS Teams. Název studijní skupiny FTVS_Rytmická gymnastika a tanec PGYM133, PGYM133K; kód pro připojení: 8khd1s7

Poslední úprava: Zdobinský Adam, PhDr. (14.11.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK