PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy III - PFYZ104
Anglický název: Examination Methods and Basic Therapeutic Procedures III
Zajišťuje: Fyzioterapie (51-500400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/6 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 98 [hodiny]
Počet míst: 120 / 48 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Irena Novotná
doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Vyučující: Mgr. Irena Novotná
MUDr. David Pánek, Ph.D.
doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Prerekvizity : PABA030, PABA031, PFYB029, PFYZ072, PFYZ073, PFYZ075, PFYZ076, PFYZ082, PFYZ083
Je korekvizitou pro: PFYZ168, PFYZ116, PFYZ126
Je prerekvizitou pro: PFYZ063, PFYZ007, PFYZ021, PFYZ071, PFYZ066, PFYZ069, PFYZ064, PFYZ009
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (14.05.2019)
Náplní výuky jsou diagnostické a základní terapeutické postupy aplikované fyzioterapeutem. Cílem výuky je praktické zvládnutí tzv. kineziologického rozboru, tj. komplexní diagnostiky z pohledu fyzioterapeuta. Dále pak získání dovedností při provádění základních fyzioterapeutických postupů s hlavním zřetelem ke svalovému systému a tzv. proprioceptivnímu tréninku. Výuka probíhá formou přednášek, hlavní těžiště je však ve výuce praktické a demonstracích pacientů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (23.08.2019)

GROSS, J. Vyšetření pohybového aparátu. Praha: Triton, 2005. 200 s. ISBN. 80-7254-720-8.

JANDA, V. a kol. Svalové funkční testy. Praha: Grada Publishing, 2004. 325 s. ISBN 80-247-0722-5.

KABELÍKOVÁ, K., VÁVROVÁ, M. Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy. Praha: Grada Publishing, 1997. 239 s. ISBN 80-7169-384-7.

KENDALL, FP, et al. Muscles, testing and function with posture and pain. Baltimore: Williams and Wilkins, 2005. ISBN 0-7817-4780-6.

KITTEL, A. Myofunkční terapie. Praha: Grada Publishing, 1999. 111 s.

KOLAR, P. et al., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Praha: Sdělovací technika, ČLS JEP, 2003. 411 s., ISBN 80-86645-04-5.

LEWIT, K. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine, Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

NORKIN, CC., WHITE, JD Measurement of joint motion: A Guide to Goniometry. Philadelphia: F.A.Davis, 1995.

O´SULLIVAN, B., SCHMITZ, TJ., FULK, G.D. Physical Rehabilitation 6e (O'Sullivan, Physical Rehabilitation). Philadelphia: F.A. Davis Company; 7th edition edition, 2019, ISBN-10: 0803661622.

PALMER, ML., EPLER, M. Fundamentals of Musculoskeletal Assessment Techniques (Spiral-bound). Baltimore. Lippincott Williams Wilkins,1998. 432p. ISBN 97-8078-1710-077.

PRYOR, J.A., PRASAD S. A. Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems: Adults and Paediatrics. 4. ed., Elsevier Health 2013, ISBN-10: 813123634X2013.

VÉLE, F. Kineziologie pro klinickou praxi. Praha: Grada Publishing, 1997. 271 s. ISBN 80-7169-256-5.

VÉLE, F. Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie. Praha: Triton, 2012. 222 s. ISBN 978-80-7387-608-1.

VYSKOTOVÁ, J., MACHÁČKOVÁ, K. Jemná motorika. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4698-2.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Helena Vomáčková (18.06.2019)

Požadavky na zápočet:

  • účast na praktické výuce, demonstracích a praxi 100%
  • vypracování kineziologického rozboru

Požadavky na zkoušku:

  • písemný test
  • praktická zkouška

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Helena Vomáčková (18.06.2019)

Přednášky:

1. Základní neurologické vyšetření prováděné fyzioterapeutem

2. Speciální funkční testy, se zřetelem k pacientům s myopatií, centrálními lézemi motoriky a poruchami úchopu

3. Vyšetřování periferní cirkulace

4-5. Pohybové vzory a možnosti jejich analýzy

6. Význam a vyšetření tzv. reflexních změn

7-8. Komplexní kineziologický rozbor

9. Význam hypertonických a zkrácených svalů u poruch hybného systému a terapeutické přístupy k ovlivnění těchto změn

10. Význam hypotonických a oslabených svalů u poruch hybného systému a terapeutické přístupy k ovlivnění těchto změn

11-12. Terapeutické techniky využívající labilních ploch, techniky „proprioceptivního tréninku"

13. Vyšetření posturálních funkcí

14. Dermoneuromuskulární facilitace dle Kenny

Cvičení a demonstrace:

1. Základní neurologické vyšetření prováděné fyzioterapeutem

2. Speciální funkční testy prováděné u pacientů s myopatií

3. Speciální funkční testy prováděné u pacientů s centrálními lézemi motoriky

4. Speciální testy hodnotící úchop

5. Vyšetřování periferní cirkulace

6. Analýza pohybových vzorů

7. Vyšetření reflexních změn

8.-9. Kineziologický rozbor (vč. stanovení cílů terapie)

9. Techniky cílené k ovlivňování hypertonických svalových skupin (PIR)

10. Techniky cílené k ovlivňování zkrácených svalových skupin (protahování)

11. Postupy cílené k ovlivňování hypotonických a oslabených svalových skupin

12. Terapeutické techniky využívající labilních ploch, techniky „proprioceptivního tréninku"

13. Praktické provedení posturálních funkcí

14. Praktické provedení dermoneuromuskulární facilitace dle Kenny

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK