PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie II - PFYB085
Anglický název: Physiology II
Zajišťuje: Fyziologie (51-500200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:12/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Kamila Čížková
Vyučující: MUDr. Kamila Čížková
Je korekvizitou pro: PFYZ197, PFYZ018, PFYZ196
Anotace -
Poslední úprava: Jiří Krasilov (06.12.2010)
Předmět seznamuje s funkcemi všech orgánových systémů lidského těla v podmínkách klidových a zátěžových. Zvláštní pozornost je věnována regulačním pochodům, funkčním vyšetřovacím metodám a funkci nervosvalového systému se zřetelem na řízení motoriky.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (12.06.2019)
 • KOHLÍKOVÁ, E., Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie člověka. Praha: Karolinum. 2006. 83 s. ISBN 80-246-0073-0.
 • SILBERNAGEL S., & DESPOPULOS, A. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada, 2008, 435 s. ISBN 80-247-0630-X.
 • ROKYTA, R. Fyziologie: pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. Praha: ISV nakladatelství, 2008, 426 s. ISBN 80-858-6645-5.
 • KITTNAR, O. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2011, 790 s. ISBN 978-802-4730-684.
 • MOUREK, J. Fyziologie: učebnice pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada, 2012, 222 s. ISBN 978-802-4739-182.
 • BARTŮŇKOVÁ, S. Fyziologie člověka a tělesných cvičení: učební texty pro studenty Fyzioterapie a studia Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených. Praha: Karolinum, 2006, 285 s. ISBN 80-246-1171-6.
 • BARTŮŇKOVÁ, S. a kol. Fyziologie pohybové zátěže: učební texty pro studenty tělovýchovných oborů. Praha: UK FTVS, 2013, 246 s. ISBN 978-80-87647-06-6.
 • MÁČEK, M., & RADVANSKÝ J. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, 2011, 245 s. ISBN 978-80-7262-695-3.
 • HELLER J., & VODIČKA, P. Praktická cvičení z fyziologie tělesné zátěže. Praha: Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3861-4.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (12.06.2019)
Požadavky na zápočet:
 • test z probrané látky

Požadavky na zkoušku:

 • ústní zkouška

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (12.06.2019)
Přednášky

 • Fyziologie žláz s vnitřní sekrecí. Fyziologie kostí.
 • Obecná neurofyziologie. Fyziologie svalů.
 • Integrační funkce CNS. Senzorický nervový systém.
 • Motorický nervový systém. Vegetativní nervový systém.
 • Pohybový systém a tělesná zátěž. Trénink. Specifika pohybové aktivity s ohledem na věk a pohlaví.

Cvičení

 • Vyšetření reflexů, Ministav, Test W170.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK