PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fyziologie II - PFYB030
Anglický název: Physiology II
Zajišťuje: Fyziologie (51-500200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 56 [hodiny]
Počet míst: 80 / 51 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
MUDr. Kamila Čížková
Vyučující: MUDr. Kamila Čížková
K//Je korekvizitou pro: PFYZ114, PFYZ111, PFYZ112, PFYZ113, PFYZ116, PFYZ123, PFYZ108, PFYZ120, PFYB048
P//Je prerekvizitou pro: PBML022
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (11.06.2019)
Předmět seznamuje s funkcemi všech orgánových systémů lidského těla v podmínkách klidových a zátěžových. Zvláštní pozornost je věnována regulačním pochodům, funkčním vyšetřovacím metodám a funkci nervosvalového systému se zřetelem na řízení motoriky.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (11.06.2019)
 • KOHLÍKOVÁ, E., Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie člověka. 1. vyd. Praha: Karolinum. 2006. 83 s. ISBN 80-246-0073-0.
 • SILBERNAGEL S., & DESPOPULOS, A. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada, 2008, 435 s. ISBN 80-247-0630-X.
 • ROKYTA, R. Fyziologie: pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. Praha: ISV nakladatelství, 2008, 426 s. ISBN 80-858-6645-5.
 • KITTNAR, O. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2011, 790 s. ISBN 978-802-4730-684.
 • MOUREK, J. Fyziologie: učebnice pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada, 2012, 222 s. ISBN 978-802-4739-182.
 • BARTŮŇKOVÁ, S. Fyziologie člověka a tělesných cvičení: učební texty pro studenty Fyzioterapie a studia Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených. Praha: Karolinum, 2006, 285 s. ISBN 80-246-1171-6.
 • BARTŮŇKOVÁ, S. a kol. Fyziologie pohybové zátěže: učební texty pro studenty tělovýchovných oborů. Praha: UK FTVS, 2013, 246 s. ISBN 978-80-87647-06-6.
 • MÁČEK, M., & RADVANSKÝ J. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, 2011, 245 s. ISBN 978-80-7262-695-3.
 • HELLER J., & VODIČKA, P. Praktická cvičení z fyziologie tělesné zátěže. Praha: Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3861-4.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (24.06.2019)

Požadavky na zápočet:

 • 100 % účast na praktické výuce (25% omluvených absencí lze nahradit)
 • kompletní vypracování všech protokolů
 • zkouška z praktických cvičení (na konci LS)
 • Písemné testy v průběhu semestru

Požadavky na zkoušku:

 • zápočty ze ZS a LS
 • ústní teoretická zkouška

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (09.04.2020)
Přednášky:

1. Obecná neurofyziologie

2. Fyziologie svalstva a kosti

3. Fyziologie centrální nervové soustavy, organizace a funkce CNS, vnitřní prostředí CNS, integrační funkce centrálního nervového systému

4. Senzorický nervový systém I.: kožní čití, bolest, vnímání polohy a pohybu

5. Senzorický systém II.: zrak, sluch, chuť a čich

6. Motorický nervový systém I.: spinální mícha

7. Motorický nervový systém II.: mozkový kmen

8. Motorický nervový systém III.: mozeček, bazální ganglia, mozková kůra

9. Vegetativní nervový systém, limbický systém, hlavové nervy

10. Fyziologie chování a paměti, spánek, učení, biorytmy

11. Reakce a adaptace nervosvalového systému na zátěž Trénink a adaptační mechanismy. Druhy a projevy únavy

12. Charakteristiky dětského, ženského a stárnoucího organismu a cvičení.

13. Vliv zevního prostředí na výkonnost a zdravotní stav. Konzultace na vyžádané téma

Praktická cvičení:

1. Měření síly svalových skupin - dynamometrie, hand-held dynamometrie

2. Vyšetření reflexů

3. Stavebnice Ministav (testování jemné motoriky a kognitivních procesů, nácvik úchopových funkcí)

4. Testy tělesné zdatnosti pro seniory (sed-stoj ze židle za 30 s, hloubka předklonu)

5. Vyšetření zraku

6. - 7. Vyšetření sluchu a vestibulárního ústrojí

8. Jednoduché funkční zkoušky tělesné zdatnosti (Harvardský step-stest)

9. Měření kožní teploty, termoregulace při tělesném zatížení

10. Změny kardiorespiračního systému při zatížení různé intenzity

11. Základní funkční zátěžová diagnostika: Pracovní kapacita W170

12. Základní funkční zátěžová diagnostika: Test VO2max

13. Náhradní praktika

14. Zápočty

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK