PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie I - PFYB029
Anglický název: Physiology I
Zajišťuje: Fyziologie (51-500200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 56 [hodiny]
Počet míst: neomezen / 51 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
MUDr. Kamila Čížková
Vyučující: MUDr. Kamila Čížková
Je korekvizitou pro: PFYB048, PFYZ108, PFYZ120
Je prerekvizitou pro: PBML022, PFYZ116
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. (16.04.2015)
Předmět seznamuje s funkcemi všech orgánových systémů lidského těla v podmínkách klidových a zátěžových. Zvláštní pozornost je věnována regulačním pochodům, funkčním vyšetřovacím metodám a funkci nervosvalového systému se zřetelem na řízení motoriky.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (11.06.2019)

KOHLÍKOVÁ, E., Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie člověka. 1. vyd. Praha: Karolinum. 2006. 83 s. ISBN 80-246-0073-0.

SILBERNAGEL S., & DESPOPULOS, A. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada, 2008, 435 s. ISBN 80-247-0630-X.

ROKYTA, R. Fyziologie: pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. Praha: ISV nakladatelství, 2008, 426 s. ISBN 80-858-6645-5.

KITTNAR, O. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2011, 790 s. ISBN 978-802-4730-684.

MOUREK, J. Fyziologie: učebnice pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada, 2012, 222 s. ISBN 978-802-4739-182.

BARTŮŇKOVÁ, S. Fyziologie člověka a tělesných cvičení: učební texty pro studenty Fyzioterapie a studia Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených. Praha: Karolinum, 2006, 285 s. ISBN 80-246-1171-6.

BARTŮŇKOVÁ, S. a kol. Fyziologie pohybové zátěže: učební texty pro studenty tělovýchovných oborů. Praha: UK FTVS, 2013, 246 s. ISBN 978-80-87647-06-6.

MÁČEK, M., & RADVANSKÝ J. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, 2011, 245 s. ISBN 978-80-7262-695-3.

HELLER J., & VODIČKA, P. Praktická cvičení z fyziologie tělesné zátěže. Praha: Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3861-4.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (11.06.2019)

Požadavky na zápočet:

  • 100 % účast na praktické výuce (25 % omluvených absencí lze nahradit)
  • kompletní vypracování všech protokolů, zkouška z praktických cvičení
  • 2 testy z probrané látky (70% úspěšnost)

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (11.06.2019)

Přednášky:

1. Základní fyziologické principy, Vnitřní prostředí a jeho složky

2. Fyziologie krve I.

3. Fyziologie krve II., fyziologie imunitního systému

4. Fyziologie krevního oběhu I.

5. Fyziologie krevního oběhu II.

6. Fyziologie dýchání I

7. Fyziologie dýchání II

8. test, Fyziologie trávení a vstřebávání

9. Řízení metabolismu

10. Funkce kůže a termoregulace

11. Fyziologie vylučování

12. Fyziologie žláz s vnitřní sekrecí I.

13. Fyziologie žláz ís vnitřní sekrecí II.

14. Opakování, konzultace na vybraná témata, test

Praktická cvičení:

1. část

1. Úvod do praktických cvičení

2. Histologie

3. Hematologická vyšetření (videa)

4. Fyzikální vyšetření srdce a plic

5. Výpočty příjmu a výdeje energie

6. Fyziologie výživy

7. Nepřímá energometrie

2. část

1. Antropometrie

2. Vyšetření krevního tlaku

3. Spirometrie

4. EKG, ortoklinostáza

5. Senzomotorika a reaktometrie

6. Náhradní praktika a zápočty

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK