PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Základy atletiky OSP - PATL106
Anglický název: Basics of Adapted Athletics
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
Garant: Mgr. Jan Feher
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Jiří Krasilov (26.11.2013)
Předmět je povinně volitelný pro studenty TVS, kteří zvolili směr studia TVS OSP a volitelný pro studenty oboru TVS OSP. Předmět obsahuje techniku a didaktiku atletických disciplín pro různé druhy a stupně postižení. Studenti získají dílčí znalosti z pravidel aplikované atletiky potřebné k organizování soutěží pro zdravotně postižené a informace o seniorských atletických aktivitách.
Literatura
Poslední úprava: Jiří Krasilov (26.11.2013)

1. DOSTÁL, E., VELEBIL, V., aj. Didaktika školní atletiky. 2.vyd. Praha: SPN, 1991.

2. ČERMÁK, K., KRÁL, T. Úprava didaktiky školní atletiky podle Dostála a Velebila pro zrakově postižené. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1997.

3. KÁBELE, J. Sport vozíčkářů. Praha, Olympia, 1992.

4. ŠIMON, J., aj. Atletika: Historie, organizace, pravidla atletiky, soutěže, závody. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1997.

5. VINDUŠKOVÁ, J., KAPLAN, A. a METELKOVÁ, T. Atletika. Edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11 - 15letých žáků. 1.vyd. Praha: NS Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0528-8

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jiří Krasilov (26.11.2013)

Požadavky na zápočet:

Vědomostní test

Běh 60 m s vodičem, skok do dálky (bez zrakové kontroly), hod oštěpem, diskem a vrh koulí s fixovanou dolní polovinou těla, skok do výšky (jednonož)

Sylabus
Poslední úprava: Jiří Krasilov (26.11.2013)

Obsah výuky:

Přednášky:

1. - 6. Charakteristika a klasifikace zdravotně postižených atletů. Pravidla aplikované atletiky a systém

atletických soutěží pro zdravotně postižené. Technika a didaktika běžeckých, skokanských a

vrhačských a dalších atletických disciplín pro zdravotně postižené. Specifičnost pohybového jednání u

zdravotně postižených a seniorů při nácviku a zdokonalování techniky disciplín aplikované atletiky.

7. Test

Cvičení:

8. - 14. Průprava a nácvik běhu, jízdy, startů, skoků, hodů u nevidomých, vozíčkářů, amputářů a DMO.

Průprava a nácvik sportovní chůze s holemi u seniorů.

Požadavky na zápočet:

Vědomostní test

Aplikované dovednosti: NS s trasérem, skok do dálky (bez zrakové kontroly), hod oštěpem, diskem a vrh koulí s fixovanou dolní polovinou těla, skok do výšky (jednonož)

Seminární práce: Tvorba kinogramu a popis uzlové fáze pohybu zdravotně postiženého sportovce

Organizace a rozhodování

Literatura:

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991.

ČERMÁK, K., KRÁL, T. Úprava didaktiky školní atletiky podle Dostála a Velebila pro zrakově postižené. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1997.

KÁBELE, J. Sport vozíčkářů. Praha, Olympia, 1992.

ŠIMON, J., aj. Atletika: Historie, organizace, pravidla atletiky, soutěže, závody. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1997.

VINDUŠKOVÁ, J., KAPLAN, A. a METELKOVÁ, T. Atletika. Edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11 - 15letých žáků. 1.vyd. Praha: NS Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0528-8.

ZÁBRANSKÁ,P. Pravidla atletiky pro tělesně postižené sportovce se zvláštním zřetelem pro nevidomé.Praha, 2001. Diplomová práce na UK FTVS. Vedoucí práce Jiří Šimon.

DÝROVÁ, J. LEPKOVÁ, H. a kol. Kardiofitness-vytrvalostní aktivity v každém věku. 1.vyd Praha: Grada, 2008. 187s. ISBN 978-80-247-2273-3.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK