Kondiční příprava - PATL075LHA
Anglický název: Conditioning
Zajišťuje: Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě (51-300500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 24 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jiří Kolář (15.05.2018)
Předmět je zaměřen především na praktické lekce, kde je hlavní problematikou kondiční příprava mimo led s ohledem na vývojové trendy v ledním hokeji. Praxe kondiční přípravy poskytuje informace o moderních přístupech ve všech pohybových schopnostech – rychlosti, síle, vytrvalosti, koordinaci a flexibilitě. V první části je krátký teoretický úvod, který obsahuje vysvětlení základních pojmů a odborné terminologie včetně zadání úkolů posluchačům. V praxi jsou informace doplňovány o ukázky stimulace jednotlivých schopností i nových trendů v rozcvičení. Poslední lekce je věnována plnění zadaných úkolů a diskuzi. Obsahem jednotlivých lekcí není pouze ukázka cviků na jednotlivé partie, ale rovněž zdůraznění základních chyb v technice provádění běžných cviků jako jsou dřepy a odrazy včetně doporučené metodiky pro nácvik důležitých komplexních cviků (nadhoz a trh). Předmět je lektorován kondičními specialisty v ledním hokeji a vybraných sportovních odvětví. Prostřednictvím praktických ukázek cvičení oboru gymnastika jsou utvářeny předpoklady pro aplikaci účelově orientovaných gymnastických cvičení. Absolvent předmětu je způsobilý programově využívat gymnastická cvičení podle potřeb v různých částech cvičební (tréninkové jednotky) s cíleným zaměřením na přípravu organismu na zatížení v hlavní části tréninkové jednotky, na kompenzaci tréninkového zatížení i na stimulaci úrovně uplatnění pohybových schopností v různých typech pohybových činností. Prostřednictvím praktických ukázek cvičení jsou absolventi seznamování s didaktickými zásadami realizace gymnastických činností a dalšími oblasti didaktiky gymnastiky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiří Kolář (14.05.2018)
Požadavky na zápočet:
Vypracování dvoustránkové analýzy předsezónní kondiční přípravy ve svém družstvu didaktický výstup na zvolené kondiční téma.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jiří Kolář (14.05.2018)

Jebavý, R., Arnošt, P. Metodika nácviku komplexních cvičení. DVD a metodické karty. ČSLH: 2016.

Arnošt, P., Jebavý, R. Specifické rozcvičení před tréninkovou jednotkou na ledě. DVD a metodické karty. ČSLH: 2015.

Jebavý, R., Horčic, J., Zemanová, L. Kondiční příprava. Soubory silových, odrazových a koordinačních cvičení. DVD. Praha: 2008.

Jebavý, R., Zumr, T. Posilování s balančními pomůckami. Grada: 2014.

Jebavý, R., Doubravský, P. Posilování s medicinbaly. Grada: 2011.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jiří Kolář (15.05.2018)

Obsah jednotlivých lekcí

1. Teoretický úvod - vysvětlení základních pojmů. Zadání úkolů.

2. Praktická část - ukázky vytrvalostních, rychlostních a koordinačních cvičení včetně rozcvičení

3. Ukázky silových cvičení - Core trénink a rekondiční proces

4. Ukázky silových cvičení na dolní končetiny (dřep, výpady, výstupy a jejich modifikace)

5. Výbušná síla a příklady rozvoje, metodika nácviku komplexních cvičení (nadhoz - přemístění a výraz, trh)

6. Varianty rozvoje flexibility, kompenzační charakter protahování

7. Plnění zadaných úkolů a diskuze

Gymnastika

  • Rozcvičení, zásady tvorby, příklady cvičeních pro zahřátí, mobilizačních, protahovacích, dynamických a tonizačních, příklady organizačních forem
  • Zdatnost, hodnocení úrovně zdatnosti, příklady tvorby zdravotně a výkonově orientovaných programů
  • Akrobatická (motoricko-funkční příprava), teoretická východiska, příklady cviční průprav zpevňovací, podporové, odrazové, doskokové (i pády), rotační a pohyblivostní
  • Gymnastické nářadí a náčiní, možnosti využití v kondiční přípravě