PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biomechanika - PABA059
Anglický název: Biomechanics
Zajišťuje: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: 200 / 151 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Daniel Hadraba, Ph.D.
MUDr. Dita Hylmarová
Mgr. Barbora Pánková
Mgr. David Vondrášek
N//Je neslučitelnost pro: PABA052
Z//Je záměnnost pro: PABA052
Anotace
Poslední úprava: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. (18.06.2019)
Cílem předmětu je prohloubit znalosti fyziky (zejména mechaniky), a jejich aplikace v oboru biomechaniky. Výuka se soustředí na témata, jako jsou operace s vektory, geometrie pohybu a veličiny popisující kinematiku pohybu, dynamika pohybu a jeho energetický aspekt. Neopomenutelnou je stránka vlivu prostředí při tělesném pohybu člověka. Semináře budou probíhat v počítačové učebně se zaměřením na prohloubení znalostí tabulkového kalkulátoru Excel a grafické řešení při práci s fyzikálními veličinami. AJ The aim of the course is to deepen the knowledge of physics (especially mechanics) and their application in the field of biomechanics. Teaching focuses on topics such as vector operations, motion geometry and quantities describing motion kinematics, motion dynamics and its energy aspect. An important aspect is the influence of the environment on human physical movement. Seminars will be held in a computer lab focusing on deepening Excel spreadsheet knowledge and graphical solutions for working with physical variables.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. (18.06.2019)

Získat základní znalosti o pohybu člověka z hlediska biomechaniky

Literatura
Poslední úprava: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. (18.06.2019)

KATEDRA ANATOMIE A BIOMECHANIKY. Patobiomechanika a patokineziologie. [online skriptum]. Praha: Univerzita Karlova [cit. 5.1.2018]. Dostupné z: http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/index.php

HAMILL, Joseph; KNUTZEN, Kathleen M. Biomechanical basis of human movement. Lippincott Williams & Wilkins, 2006. ISBN-13: 978-1451177305. ISBN-10: 1451177305.

KARAS, V., OTÁHAL, S., SUŠANKA, P. Biomechanika tělesných cvičení. 1. vyd. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-20554-2.

JANURA, Miroslav. Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, 84 s. ISBN 80-244-0644-6.

KNUDSON, Duane. Fundamentals of biomechanics. Springer Science & Business Media, 2007. ISBN-13: 978-0387493114, ISBN-10: 0387493115.

BARTLETT, Roger. Introduction to sports biomechanics: analysing human movement patterns. 2nd ed. London: Routledge, 2007. ISBN 978-0-415-33993-3.

PAYTON, Carl J., BURDEN, Adrian (et al.). Biomechanical evaluation of movement in sport and exercise: the British Association of Sport and Exercise Sciences guide. Routledge, 2017. ISBN-13: 978-0415434690. ISBN-10: 0415434696.

JELEN, K., PŘÍBRAMSKÝ, M., KOHOUTEK, M.. Biomechanika a motorické předpoklady alpských disciplín: Česká škola lyžování. Praha: Univerzita Karlova, 2001. 180 str.. ISBN 80-86317-10-2.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. (18.06.2019)

Požadavky na zápočet a zkoušku:

  • Zápočet - vypracování seminárních protokolů.
  • Zkouška - ústní přezkoušení.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. (18.06.2019)

1. Charakteristika oboru, definice, rozdělení.

2. Struktura a chování pohybového systému člověka, jeho podsystémy

3. Základní pojmy geometrie pohybu

4. Operace s vektory

5. Svalově - kosterní systém

6. Kinematika pohybu

7. Moment síly

8. Dynamika pohybu

9. Energetický aspekt pohybu

10. Vliv prostředí při tělesném pohybu člověka

11. Mechanické interakce člověk - okolí (sportovní nářadí, náčiní apod.)

12. Mechanické interakce člověk – odporové síly prostředí

13. Biomechanické charakteristiky sportovního pohybu

14. Úrazy a tolerance k pohybové zátěži

Semináře:

  • Řešení základních úloh z kinematické geometrie, dynamiky a pohybového systému člověka s pomocí počítačové techniky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK