PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Stáž konferenční. Příprava příspěvku na studentskou odbornou konferenci - OVP13011
Anglický název: Conference internship
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
PhDr. Radka High, Ph.D.
Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Radka High, Ph.D.
Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
Třída: Volitelné předměty pro PS
Anotace -
V předmětu studenti pregraduálního studia získávají zkušenost s rozvojem kompetence prezentovat vlastní výzkum na odborné konferenci. Výzkum musí být v oboru psychologie a rozsahu bakalářské práce. Při standardně strukturované prezentaci časově omezeného rozsahu se učí kondenzovaně vyjádřit to podstatné z rozsáhlejší výzkumné zprávy a reagovat na dotazy a komentáře publika.
Poslední úprava: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (29.10.2019)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je poskytnout studentům vlastní zkušenost z rozvoje kompetence prezentovat výsledky své práce veřejnosti ve formátu odborných konferencí.

Do předmětu se zapisují všichni studující, kteří se v letním semestru aktivně účastní katedrové studentské konference Studentské psychologické dny. Dvě nejlépe hodnocené práce jsou vyslány na mezinárodní kolo Studentských psychologických dnů. SPD organizačně zajišťuje dr. Hana Valentová.

Zároveň může být předmět splněn aktivní účastí na konferenci Den se školní psychologií, která se tradičně koná v lednu či únoru a je určena pro školní a poradenské psycholožky a psychology.  Den se školní psychologií organizačně zajišťuje dr. Hana Sotáková.

Studující mohou předmět plnit také prostřednictvím aktivní účasti na jiných konferencích, avšak vždy po schválení a s odbornou podporou dr. Hany Valentové.

Poslední úprava: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (13.12.2020)
Literatura

Literatura není jednotně stanovena. Je doporučována s ohledem na konkrétní téma studenta/studentky.

Poslední úprava: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (29.10.2019)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet se získává za aktivní účast na studentské konferenci organizované katedrou psychologie (zejména Studentské psychologické dny a Den se školní psychologií), a to s příspěvkem, který prezentuje vlastní psychologický výzkum v rozsahu bakalářské práce či diplomové práce.

Poslední úprava: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (13.12.2020)
Sylabus

Ke klíčovým kompetencím vysokoškolsky vzdělaných psychologů patří schopnost aktivní účasti na odborných konferencích a seminářích organizovaných profesními organizacemi (Psychologické dny, Klinické dny, Poradenské dny, Novinky v pedagogické psychologii atd.). Předmět nabízí studentům vlastní zkušenost z rozvoje kompetence prezentovat výsledky vlastního psychologického výzkumu na odborné konferenci v pregraduálním studiu. Určen je především studentům navazujícího magisterského studia oboru psychologie k prezentacím výzkumů, které prováděli pro své bakalářské práce.
Studenti musí zpracovat časově omezenou (maximum 15 minut) PowerPointovou prezentaci, ve které vyloží to podstatné z badatelské motivace výzkumu, metod sběru a rozboru materiálu, výzkumných zjištění a vztahu vlastních zjištění k dosavadní odborné teorii zkoumaného jevu.
Oporou jsou studentům především vedoucí jejich bakalářských prací, případně oponenti či konzultace s kterýmkoliv pedagogem katedry, který připadá v úvahu svou odbornou orientací.
Odbornou veřejností na konferenci jsou především vystupující sami. Studenti bakalářského studia znají výzkumy svých kolegů jen v podobě rozpracované z bakalářských seminářů, nikoli v podobě završené a obhájené. Další podstatnou skupinou jsou studenti prvního ročníku bakalářského studia, kteří na konferenci jako posluchači získávají bližší představu o tom, jaká výzva je čeká v následujících ročnících studia. Konečně je třeba zmínit pedagogy katedry, pro které je konference jedinečnou příležitostí k seznámení se s orientací a výsledky výzkumu prováděného studenty bakalářského studia.
Zápočtem je hodnocena jen účast na konferenci a nezbytná kvalita prezentace. Předmětem hodnocení není kvalita reakcí na dotazy a komentáře publika.

 

V případě konference Studentské psychologické dny a Mezinárodní studentské psychologické dny se podmínky řídí mezinárodními dokumenty platnými pro příslušný akademický rok. Informace o SPD budou studujícím zaslány na začátku kalendářního roku; konference se koná na jaře příslušeného roku. Bližší informace poskytuje dr. Hana Valentová

Poslední úprava: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (13.12.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK