Nadané děti - OPNZ1Q013B
Anglický název: Gifted children
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 90 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Radka High, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Radka High, Ph.D.
Prerekvizity : OPNZ1P003A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Předmět poskytuje základní orientaci v psychologických koncepcích nadání a inteligence, zdůrazňuje důležitost vnímání individuality žáka a jeho diagnostiku. Speciálně-pedagogické hledisko objasňuje možnosti podpůrných opatření ve škole v rámci společného vzdělávání. Didaktická perspektiva přináší metody práce s nadanými žáky v rámci běžné třídy. Dále jsou představeny odborné soutěže a mimoškolní a volnočasové aktivity, zaměřené na rozvoj nadání. 1. Základy problematiky nadání a nadaných – pojmy, teorie 1inteligence a nadání 2. Charakteristika nadaných 3. Emočně-sociální charakteristiky nadaných a mýty, které se o této šíří ve společnosti 4. Rodina a volný čas nadaných, možné problémy a jak jim předcházet 5. Typy nadaných dětí 6. Identifikace nadaných – proč?, v jakém věku (kdy?) a jak? 7. Identifikace nadaných – metody použitelné ve školním prostředí 8. Nadané děti ve škole – specifika výuky nadaného dítěte 9. Vhodné organizační formy práce s heterogenní skupinou. Individualizace a personalizace výuky, vrstevnaté učební úlohy, základní a rozšiřující učivo. 10. Motivace a motivování nadaných dětí 11. Situace v ČR, legislativa, IVP, možnosti edukace nadaného žáka v našem prostředí 12. Informační zdroje a portály zabývající se problematikou nadání
Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (07.01.2024)
Cíl předmětu

Co je nadání? Studující...

 • napíší a diskutují minimálně 5 stereotypů o nadaných dětech

 • analyzují rozdíly v Renzulliho a Mönksovu modelu nadání

 • diskutují proces vývoje v Gagného diferenciovaném modelu nadání

Charakteristiky nadaných dětí

Studující...

 • popíší specifika nadaných dětí v oblasti sociálně-emoční, intelektové, kreativní a řečové

 • popíší rozdíly ve hře nadaných dětí

   

Nadání jako schopnosti

Studující...

 • popíší nadaného žáka z hlediska vyhlášky č. 73/2005 Sb., rozliší nadané a mimořádně nadané žáky 

 • analyzují podobnosti a rozdíly v nadání v různých teoriích mnohočetné inteligence (Sternberg, Gardner)

Proces identifikace nadání

Studující...

 • posuzují rozdíly v psychologické a pedagogické identifikaci nadání; u každého typu uvede minimálně 3 identifikační způsoby, popíše jejich pozitiva a negativa, argumentuje vhodnost užití vybraných identifikačních způsobu ve svém oboru

 • vysvětlí proces identifikace nadání za použití pojmů: nominace, screening, diagnostika a návazná opatření

 • popíší 5 oblastí, které lze při identifikaci nadání pozorovat, diskutuje nejvhodnější oblast pro svůj obor

 • uvedou minimálně 1 dotazník a 1 didaktický test vhodný pro identifikaci nadání, svůj výběr zdůvodní

Vzdělávání nadaných žáků a žákyň

Studující...

 • popíší 5 typů programů pro nadané žáky (akcelerace, rozšiřování výuky, vytváření zvláštních skupin, využití mentora, poradenství (vytváření IVP)), zhodnotí pozitiva a negativa zmíněných programů

 • popíší 20 principů vzdělávání nadaných žáků

 • vytvoří plán hodiny (nebo úkol) pro nadané žáky/žákyně ve svém oboru. V tomto úkolu je zapotřebí popsat cíl(e), časovou dotaci, potřebné pomůcky, jednotlivé kroky.

Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (07.01.2024)
Literatura

CIHELKOVÁ, J. Nadané dítě ve škole: náměty do výuky pro celou třídu. Praha: Portál, 2017.

FARAH, J. N. Successful Classroom Management for Gifted and Twice-Exceptional Students: Professional Learning Modules. Prufrock Press, 2018.

FOGARTY, R., KERNS, G. M., PETE, B. M. Unlocking student talent: the new science of developing expertise. New York, NY: Teachers College Press, 2018.

FREEEMAN, Y. S., FREEMAN, D. E., RAMIRÉZ, R. Diverse learners in the mainstream classroom: strategies for supporting all students across content areas, English language learners, students with disabilities, gifted/talented students. Portsmouth, NH: Heinemann, 2008.

HŘÍBKOVÁ, L. Nadání a nadaní: pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada, 2009.

MILLER, A. Drama nadaného dítěte aneb Hledání pravého Já (Přeprac. a rozš. vyd). Praha: Triton, 2012.

MUDRÁK, J. Nadané děti a jejich rozvoj. Praha: Grada, 2015.

Poslední úprava: High Radka, PhDr., Ph.D. (07.01.2024)
Požadavky ke zkoušce
Studující získají atest na základně pravidelného plnění úkolů v e-learningu. 
Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (07.01.2024)
Studijní opory

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15382

Poslední úprava: High Radka, PhDr., Ph.D. (18.10.2023)