Obecná didaktika a školní pedagogika - OPNZ1P004A
Anglický název: General Didactics and School Pedagogy
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 25 / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. PhDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
PhDr. Radka High, Ph.D.
Vyučující: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
PhDr. Radka High, Ph.D.
Mgr. Petr Mácha
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Záměnnost : OPND1P101A
Je záměnnost pro: OPND1P101A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. (12.09.2023)
Předmět rozvíjí znalosti a dovednosti potřebné pro učitelskou profesi, teoretické poznatky propojuje s didaktickou analýzou konkrétních výukových situací v podmínkách školského systému v ČR. Přináší nezbytnou základní orientaci v legislativním prostředí ve školství. Vede studující k porozumění a aplikaci základních plánovacích, výukových, organizačních a evaluačních činností učitele.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. (17.01.2024)

Studující charakterizují a uvedou do souvislostí základní didaktické pojmy v kontextu výuky. Prokáží znalost informačních zdrojů. Analyzují modelové výukové situace s oporou o odbornou argumentaci, na příkladech vysvětlí postup plánování, realizace a evaluace výuky. Sestaví plán vyučovací hodiny, při jeho prezentování odborně zdůvodní strukturu hodiny, výukové cíle a jejich provázanost s ověřováním výsledků učení a s činnostmi žáků v hodině.

Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (27.01.2024)
Celková časová zátěž studenta 111,0
Odpovídající množství kreditů 4
Přidělené kredity 4
Zakončení Zk
Přímá výuka
Přednášky: 1
Cvičení: 1
Praxe: 0
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 20 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 30 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 25 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 12 hodin
Plnění předmětu  
Seminární práce 10 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 20 hodin
Popis:
V rámci nepřímé výuky budou studenti zpracovávat průběžné úkoly zadávané a vyhodnocované prostřednictvím LMS Moodle, dále budou studovat zadanou literaturu a matriály didaktické povahy (zejm. kurikulární dokumenty škol). 
Literatura
Poslední úprava: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. (12.09.2023)

Fletcher-Wood, H. (2021). Responzivní výuka: kognitivní vědy a formativní hodnocení v praxi. Praha: Edukační laboratoř.
Ginnis, P. (2017). Efektivní výukové nástroje pro učitele: strategie pro zvýšení úspěšnosti každého žáka. Praha: Edukační laboratoř.
Hattie, J. (2022). Prokazatelné učení. Metodická příručka pro učitele: maximalizace vlivu na proces učení. Praha: Edukační laboratoř.
MŠMT (2022). RVP – Rámcové vzdělávací programy. Edu.cz. https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/
Petty, G. (2013). Moderní vyučování (6., rozš. a přeprac. vyd.). Praha: Portál.
Starý, K., & Laufková, V. (2016). Formativní hodnocení ve výuce. Portál.
Vališová, A., & Kovaříková, M. (2021). Obecná didaktika a její širší pedagogické souvislosti v úkolech a cvičeních. Praha: Grada.
Zormanová, L. (2014). Obecná didaktika: pro studium a praxi. Praha: Grada.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. (12.09.2023)

1. Přehled vstupních znalostí, základní pojmy potřebné k odbornému popisu výukových situací, k porozumění výukovým metodám. Obecná didaktika jako vědní disciplína, didaktický výzkum, informační zdroje.
2. Modely výuky. Transmisivní vyučování, podmínky pro jeho efektivní realizaci, frontální interaktivní výuka. 
3. Konstruktivistické vyučování a podmínky pro jeho efektivní realizaci, badatelsky orientovaná výuka.
4. Výchovně-vzdělávací cíle a jejich klíčové postavení v procesu plánování a realizace výuky. Vztahy mezi cíli, hodnocením výsledků učení a činnostmi žáků. Plánování cílů.
5. Funkce a prostředky pedagogické diagnostiky, hodnocení výsledků učení žáků, formativní hodnocení. Výsledky českých žáků v mezinárodním srovnání.
6. Základy teorie kurikula. Analýza systému a struktury kurikulárních dokumentů v ČR, fáze implementace kurikula a proces plánování. Učebnicové materiály. Gramotnosti. Cíle ŠVP.
7. Základní právní normy ve školství, dokumentace škol, pracovněprávní otázky ve školní praxi.