PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Zprostředkované učení - OPNZ0Q121B
Anglický název: Mediated Learning
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.
Prerekvizity : OPNZ0Q102A
Záměnnost : ONPP13200
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Barbora Lucká, Ph.D. (29.10.2021)
Cílem předmětu je představit, vysvětlit a na konkrétních příkladech pedagogické praxe ukázat, co je zprostředkované učení. Studenti si v rámci kursu osvojí základní znalosti z oblasti pedagogické psychologie, které jsou předpokladem pro porozumění principů zprostředkovaného učení. Kurs opírá výklad zprostředkovaného učení o dvě teoretické linie: linii Vygotského sociokulturní teorie učení a o teorie vývoje poznávacích procesů Reuvena Feuersteina. Tématická skladba kursu: 1. Co je zprostředkované učení. 2. Vygotského pojetí významu sociálních interakcí a učení pro rozvoj poznávacích funkcí. 3. Vygotského teorie zóny nejbližšího vývoje. 4. Zprostředkované učení v díle Reuvena Feuersteina 5..Zprostředkované učení R. Feuersteina - charakteristiky 6. Uplatnění zprostředkovaného učení v pedagogické praxi a intervenci. 7. Zprostředkované učení jako výkladový princip v metodách systematické výuky myšlení .
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D. (09.12.2019)

Základní literatura:

MÁLKOVÁ, G. Zprostředkované učení., Portál, Praha, 2009.

VYGOtSKÝ, L.S. Myšlení a řeč. Portál , Praha, 2004.- kapitoly o zóně nejbližšího vývoje ( Vztah učení a vývoje)

 

Doporučená literatura:

Málková, G. Umění zprostředkovaného učení. Togga Praha, 2008 .

Krejčová, L. Žáci potřebují přemýšlet. Portál, Praha 2013

Feuerstein, R., Falik, L.H.,  Feuersein, L.S.  Bohác, K.  . Myslet nahlas- mluvit nahlas. Portál, Praha. 2017.

Burden, R,., Nichols, L. Evaulating the process of introducing thinking skills programme into the scondary school curriculum.Research papers in Education, 15 (3) 2000, p. 293-306.   ( http://www.thinkingschoolsinternational.com/site/wp-content/uploads/2012/02/Evaluating-the-process-of-introducing-a-thinking-skills-programme-into-the-secondary-school-curriculum-Burden-and-Nichols.pdf)

Blagg, N. Can we teach intelligence? Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 1991

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Barbora Lucká, Ph.D. (29.10.2021)

Témata v kurzu:

Co je zprostředkované učení: zprostředkované učení v pedagogické psychologii, interakce učitel- žák v perpektivě zprostředkovaného učení, zprostředkovaného učení a jeho význam pro psychosociální rozvoj dítěte, význam učení pro vývoj poznávacícíh funkcí

Zprostředování jako vývojový princip (Vygotskiánské inspirace): Vygotského přínos k poznání významu sociálních interakcí pro rozvoj poznávacícíh funkcí dítěte, neovygotskiánské inspirace, zjména Feuerstein a jeho teorie strukturní kognitivní modifikovatelnosti

Klíčové znaky zprostředkovaného učení : kritéria zprostředkovaného učení, projevy zprostředkovaného učení v interakci rodič- dítě a učitel-žák, zaměřenost a vzájemnost, přesah, význam.

Doplňkové znaky zprostředkovaného učení:popis projevů dítěte v učebních situacícíh a jejich provázanost s přístupem učitele

Užití principů zprostředkovaného učení v pedagogické praxi: konkrétní příklady aplikace principů zprostředkovaného učení ve výuce na 1. a 2. stupní základní školy

Instrumentální obohacování jako příklad aplikace principů zprostředkovaného učení v pedagogické praxi

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Barbora Lucká, Ph.D. (29.10.2021)

Podmínky pro úspěšné ukončení kurzu jsou následující:

  • účast na blokové výuce, která je evidována vyučující.
  • návrh zapracování principů zprostředkovaného učení do vlastní pedagogické přípravy. Úkol je zpracován do formy seminární práce a prezentován dle domluvy s vyučující v závěru kurzu nebo v rámci kolokvia.přesnění viz níže.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK