PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Využití interaktivních technologií ve výuce - OPNZ0I154C
Anglický název: Interactive technology in Education
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (14.09.2020)
Předmět se orientuje do oblasti didaktických specifik a možností využití specifického druhu didaktických prostředků, označovaných jako didaktická technika nebo technické výukové prostředky. Jeho posláním je vybavit studenty příslušnými vědomostmi a kompetencemi, které mohou spolu s poznatky didaktik svých aprobačních oborů aplikovat ve své pedagogické praxi. Cílem předmětu je seznámit studenty se soudobými technickými prostředky využívanými v edukaci, resp. jejich komplexy, zejména pak s prostředky interaktivními, s jejich základními technologickými charakteristikami, edukačním potenciálem, způsoby jejich funkční implementace a využití daných možností ve vzdělávání. Tematicky se předmět zaměřuje na základní terminologické konstrukty oblasti didaktických prostředků, problematiku tvorby a implementace didaktických materiálů, učebních pomůcek, resp. digitálních výukových objektů, didaktické aspekty a funkce technických výukových prostředků a na poznání parametrů a didaktických specifik vybraných soudobých technických výukových prostředků. Uvažována je zde především oblast promítací techniky a prezentačních systémů a oblast interaktivní techniky, resp. interaktivních tabulí. Zároveň si předmět klade za cíl ukázat studentům nutnost rozvoje informační a digitální gramotnosti u žáků základních a středních škol.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (29.09.2020)

Výuka předmětu bude probíhat hybridně. Pokud to bude jen trochu možné, bude výuka probíhat prezenčně vzhledem k nutnosti práce s konkrétním hardwarem a softwarem. Vzhledem k současné situaci bude min. první setkáníprobíhat online prostřednictvím MS Teams. Studentky a studenti před samotnou výukou dostanou prostřednictvím SIS přístup k LMS Moodle na https://moodle.it.pedf.cuni.cz/. V konkrétním kurzu je pak hned v prvním tématu umístěn odkaz na online setkání. Výuka bude probíhat v době stanovené v rozvrhu s obsahem a podmínkami zveřejněnými v SIS.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (14.09.2020)
Studijní materiály jsou poskytovány prostřednictvím Moodle kurzu.
 
Příklady informačních zdrojů:
 • BETCHER, Chris a Mal LEE. The interactive whiteboard revolution: teaching with IWBs. Camberwell, Vic.: ACER Press, 2009, x, ISBN 0864318170.
 • HAUSNER, M. Výukové objekty a interaktivní vyučování. Liberec: Venkovský prostor, c2007, [72] s. ISBN 978-80-903897-0-0.
 • JENNY GAGE. How to use an interactive whiteboard really effectively in your secondary classroom. Reprint. London: David fulton publishers, 2006. ISBN 9781843122623.
 • webové stránky poskytovatelů interaktivních zařízení
 • úložiště digitálních učebních materiálů
 • ...
Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (14.09.2020)

Tématicky je kurz orientován na:

 • Technické prostředky v edukaci, základní terminologické konstrukty oblasti (interakce, interaktivita)
 • Didaktické aspekty a funkce technických výukových prostředků
 • Didaktická specifika technických prostředků v edukaci
 • Interaktivní technika (interaktivní tabule, panely, koberce)
 • Prostředky pro poskytování zpětné vazby v rámci práce s interaktivními tabulemi, panely nebo koberci
 • Vzdělávací prostředí, didaktické materiály a možnosti tvorby digitálních učebních materiálů
  • představení nástrojů, aplikací a programů pro zpracování DUM (např. SmartNotebook, Activ Inspire, Microsoft Whiteboard)

Hlavní orientace témat se vztahuje k:

 • Interaktivní tabule a velkých dotykových ploch, možnosti využití, softwarová podpora
 • Zásady a způsoby práce s interaktivními tabulemi
 • Tvorba výukových objektů pro prezentaci na interaktivní tabuli
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (14.09.2020)

Ukončení předmětu je založeno na:

- na portfóliu průběžně plněných úkolů zadáváným v průběhu semestru prostřednictvím Moodle kurzu,
- závěrečnou prací vytvořené a metodicky zpracovaného digitálního učebního objektu pro interaktivní zařízení/interaktivní tabuli nebo panel (rozpracovanou v rámci semináře na konci semestru)
- závěrečnou prací zabývající se vybraným teoretickým tématem z oblasti mobilních dotykových zařízení (jediná práce zpracovávána mimo výuku, cca. 2 mns.).

V případě, že opětovně dojde k přechodu z prezenční výuky na distanční výuku v souvislosti s přijímanými opatřeními bude výuka realizovaná online v době standardně rozvrhované výuky prostřednictvími aplikace MS Teams. Současně bude posílena distanční výuka a s výukou související komunikace v prostředí Moodle. Studenti by se měli takto přizpůsobené výuce účastnit stejným aktivním způsobem jako v případě běžné výuky. Zároveň bude kurz minimalizován na softwarové možnosti práce s interaktivními technologiemi a nebude možné realizovat připravené aktivity přímo na interaktivních zařízeních.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK