PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Výběrový kurz D – Základy didaktiky práva - OPNX2O120B
Anglický název: Elective Course D - Basics of Law Didactics
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Záměnnost : OPNX2O121B, OPNX2O122B, OPNX2O123B, OPNX2O124B
Je záměnnost pro: OPNX2O121B, OPNX2O124B, OPNX2O123B, OPNX2O122B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. (02.02.2021)
V rámci předmětu se studenti a studentky seznámí s tím, jak vyučovat právo na středních, případně i základních školách. Společně s vyučujícím kurzu, který sám právo na středních školách vyučuje, budou objevovat a zkoušet metody výuky práva, které se osvědčují v praxi, a společně nad nimi přemýšlet: kdy a jak je použít, jak je upravit, proč vlastně fungují? Absolvent tohoto předmětu bude: Znát alespoň 10 metod a 20 konkrétních aktivit pro výuku práva na střední škole; Bude schopen jednotlivé metody a aktivity kriticky vybrat podle toho, v jaké třídě bude učit a co bude cílem jeho hodiny; Schopen kriticky reflektovat způsob použití jednotlivých aktivit a metod ve výuce; Mít tipy na vhodné materiály, ze kterých může čerpat nápady a případy pro výuku; Vědět o možnostech, jak zapojit svoji budoucí třídu či školu, ale také sebe samotného, do projektů, které aktivně propojují svět práva se světem výuky na základních či středních školách; Rozumět tomu, proč dává smysl do výuky práva zapojovat různé metody a aktivity. Vyučující kurzu: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ve své disertační práci se věnoval problematice právního vědomí a výuky práva na středních školách. Současně též absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (obor anglický jazyk a literatura a společenské vědy). Na Právnické fakultě je hlavním garantem programu Street Law (www.streetlaw.eu).
Deskriptory
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. (26.02.2021)

V letním semestru akademického roku 2020/2021 bude předmět, nebude-li možné osobní setkání, veden pomocí ZOOM videokonference. Komunikace se studenty bude probíhat prostřednictvím SISu a Moodlu.

Konkrétní link: https://cesnet.zoom.us/j/94435655365 ; Meeting ID: 944 3565 5365

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (18.05.2019)

Doporučená literatura

 

FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 1997.

Kolektiv autorů. Právo pro každého – učebnice „Právo pro každý den – Street Law“, Partners Czech, Praha 2001.

KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 2004.

PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2008.

SILBERMAN, Mel. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování: Osvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha: Portál, 1997.

URBAN, Michal. Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských studentů. Případy z praxe. Praha: Leges, 2013.

URBAN, Michal. Prakticky orientované metody výuky – historie, přínosy, rizika. In KUKLÍK, Jan a kol. Metodologie praktických forem právního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013.

URBAN, Michal. Street Law aneb Jak učit právo na středních školách. Materiály k předmětu Právní praxe na středních školách. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, 169 s. (dostupné na: http://ppp.prf.cuni.cz/…law_tisk.pdf).

URBAN, Michal; FRIEDEL, Tomáš. Jak učit lidská práva na školách?. Praha: Právnická fakulta UK, 2013, 90 s.

Metody výuky
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. (17.02.2021)

Jeden ze studentských ohlasů na kurz:

 "Seminář právní didaktiky je jako jeden z mála seminářů v rámci ZSV opravdu velmi praktický. Přináší metody, triky a rady, které vycházely z praxe obou skvělých lektorů. Vyzkoušeli jsme si spoustu věcí na vlastní kůži. Jednalo se například o simulovaný soud a vytvoření ukázkové hodiny, při které jsme si vyzkoušeli poznatky, které jsme načerpali i v jiných předmětech, v nichž šlo jen o holou teorii.Námi vytvořené hodiny se zařidily do projektu streetlaw, který má opravdu smysl. Během všech seminářů panovala dobrá atmosféra. Konečně jsme měli prostor vyjádřit se k tomu, co nás tíží, s čím máme problémy v rámci studia i mimo něj. Ve své začínající pedagogické praxi čerpám tipy nejen v hodinách ZSV, ale i v jiných předmětech, které vyučuji. Proto chci doporučit tento kurs vám všem, protože byl velmi užitečný ve všech směrech."

Ludmila Pekárková, absolventka kurzu

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. (02.02.2021)

Zápočet bude udělen na základě:

  1. aktivní účasti na hodinách
  2. docházky na semináře
  3. zpracování jednoho výstupu, který bude konkretizován na prvních seminářích (např. ukázkový plán hodiny, infografiku, edukativní video).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK