Výběrový kurz C Antropologie - OPNX2O119B
Anglický název: Elective Course C - Anthropology
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Záměnnost : OPNX2O118B
Je záměnnost pro: OPNX2O118B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (31.01.2021)
Kurz seznamuje studující s problematikou lingvistické antropologie chápané jako studium různých aspektů vztahu mezi komunikací a kulturou, respektive socialitou. Začneme výkladem sémiotického pojetí jazyka a poté si názorně, na konkrétních příkladech vyložíme relevantní teoretické pasáže synchronní lingvistiky nezbytné pro další analytickou práci s jazykem, abychom se mohli věnovat tématům, která jsou předmětem zájmu komparativního studia jazyka, kultury a společnosti: vztah jazyka, etnicity a kultury; jazykové chování a míra jeho vědomé reflexe; vazby mezi systémem, územ a jazykovou ideologií; komunikační kompetence a její vztah k interetnickým postojům; jazyk a gender; souvislost mezi komunikací přímou a mediovanou; vztah jazyka, myšlení a obrazu světa; jazyk, sociální identita a stratifikace.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (31.01.2021)

Cílem předmětu je seznámit studující se znalostmi uvedenými v anotaci.  

Deskriptory
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (31.01.2021)

Základní:

Auer, P. 2014. Jazyková interakce. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Salzamann, Z. 1997: Jazyk, kultura a společnost. Úvod do lingvistické antropologie. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku Akademie věd České republiky.

Doporučená:

Bourdieu, Pierre: Language and Symbolic Power.

Briggs, C. - Bauman, R. 1992: "Genre, Intertextuality, and Social Power." Journal of Linguistic Anthropology, vol. 2, no. 2, December 1992.
 
Duranti, Alessandro. 1997: Linguistic Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press  398 pp.

Foley, William A. 1997: Anthropological linguistics: an introduction. Oxford: Blackwell. 495 pp.

Gellner, Ernest. 2005: Jazyk a samota: Wittgenstein, Malinowski a habsburské dilema. Brno: CDK.

Hagege, Claude. 1998: Člověk a řeč: lingvistický příspěvek k humanitním vědám. Praha: Karolinum. 311 s.

Hymes, D. H. 1962: "The Ethnography of Speaking." In T. Gladwin and W. Sturtevant (eds.): Anthropology and Human Behaviorpp. 13-53. Published by the Anthropological Society of Washington.

Ochs, E. - Schieffelin, B. B. 1990:  The give and take of everyday life: language socialization of Kaluli children. Cambridge: Cambridge University Press.

Pokorný, Jan. 2010: Lingvistická antropologie: jazyk, mysl a kultura. Praha: Grada. 346 s.

Saussure, F. de. 1996, 2008: Kurs obecné lingvistiky. Praha: Academia.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (18.02.2021)

1)   Pravidelná docházka - max. 1 absence.

2)   Anotace povinné četby – odevzdává každý studující v hodině, na kterou je četba předepsána. Týká se pouze povinné četby, nikoli doporučené.


Náhradní plnění

V případě nesplnění uvedených podmínek studující, pokud bude chtít získat atestaci, bude muset navíc napsat seminární práci těchto parametrů: 

o   5 normostran textu – tj. minimálně 9 000 znaků včetně mezer

o   korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů

o   práce musí být odevzdána do konce výuky v semestru

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (25.02.2021)

1.     Organizace kurzu a systém práce.

2.     Jazyk a obraz světa. Čas, prostor a jejich jazykové ztvárnění. Whorfova hypotéza. Kulturní a jazyková relativita.

3.     Sémiotika: znak. Druhy znaků. Jazyk jako znakový systém. Výrazový a významový plán jazyka.

4.     Lingvistika: synchronní a diachronní. Jednotky émické a etické. La langue - la parole.

5.     Paradigma a syntagma: osa výběru a osa kombinace.

6.     Jazykový kontakt. Franz Boas: jazyk, etnicita a kultura. Řečová a jazyková komunita. Ukázka: Karel Čapek. 

7.     Jazyk jako systém, užití a ideologie/postoj: language system, language use, language ideology. Sprachbund - Sprechbund. Odlišnost lingvistické antropologie od lingvistiky. 

8.     Ideologie a indexikalita. Světový názor a deixis: zde – teď – já. Sociální komunikace přímá a mediovaná. Jazyk a média. Jazyk politiky a politika jazyka. 

9.     Standard a variabilita. Jazyková správnost: preskripce a deskripce. Spisovná čeština. Diglosie a semidiglosie. Jazyk a národní identita: silversteinovská kritika Benedicta Andersona. 

10.   Sociolingvistika: William Labov – jazyk a sociální stratifikace.

11.   Moc jazyka a jazyk moci. 

Začátkem semestru mohou studující dostat e-mailem aktualizovanou verzi sylabu, která odpovídá konkrétním časovým dispozicím daného semestru. Aktuální podrobný sylabus, přístupný všem registrovaným studentům včetně těch, kteří mají předmět zapsaný pouze předběžně, je v rubrice Soubory.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (18.02.2021)

1)   Pravidelná docházka - max. 1 absence.

2)   Anotace povinné četby – odevzdává každý studující v hodině, na kterou je četba předepsána. Týká se pouze povinné četby, nikoli doporučené.


Náhradní plnění

V případě nesplnění uvedených podmínek studující, pokud bude chtít získat atestaci, bude muset navíc napsat seminární práci těchto parametrů: 

o   5 normostran textu – tj. minimálně 9 000 znaků včetně mezer

o   korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů

o   práce musí být odevzdána do konce výuky v semestru