Výběrový kurz C Náboženská a etická problematika - OPNX2O118B
Anglický název: Elective Course C - Religious and Ethical Issues
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Záměnnost : OPNX2O119B
Je záměnnost pro: OPNX2O119B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (04.02.2018)
(každý z bloků předpokládán na 1-3 přednášky) 1. Osvícenský výklad náboženství, žijící v našem rozumění – samozřejmost předpokladu subjektu a objektivity; domov jako střed světa předvědeckých společenství („my“) – formální struktura jejich žitého světa; jejich nenáboženskost; „my“ a „oni“, „naše“ a „cizí“; 2. Židé – čtení a výklad vybraných textů z Tóry; 3. náboženství jako zpětný sebevýklad společenství inkorporujících teoretický postoj a idealizaci – „vědecká náboženství“, tj. náboženství vyžadující teologii jako vědu o sobě samých; souvislost s proměnou „světa“ na universum – imperialismus Evropy – víra-naděje-láska: vůle a ordo pohlcující platonismus Aurelia Augustina – objev subjektivace: „vnitřní člověk“ – časovost; jsoucnost = creatio; 4. křesťanství – čtení a výklad vybraných textů z Nové smlouvy – vztah k času; katolicismus a pravoslaví – rozdíly jejich trinitologie; nový vztah mezi věděním a míněním (vírou) – časnost-věčnost – dogmatika všeobecných koncilů a zasuté vědění o rozdílu mezi žitou zvěstí a jejím zvědečtěním; 5. islám – čtení a výklad vybraných textů z Koránu – vztah k času; 6. pád aristotelsko-ptolemaiovského výkladu „světa“; první a druhá reformace; Descartova metafysika jako pokračování metafysiky křesťanské – novověká věda teologií příčin; 7. Feuerbach – demytologizace náboženství jeho dedukcí z antropologie; 8. Kierkegaard – křesťanství jako překročení filosofie; 8. Marx – kritika subjektivity a představování; vztah společenskosti a náboženství; odcizení, zvnějšnění, fetišismus; 9. Nietzsche – křesťanské převrácení křesťanství – vůle-věčnost; jev-podstata; nihilismus; 9. druhá příroda jako jeskyně vyššího řádu – mýtus, směna, znak – věda jako producent mýtů vyššího řádu; ekonomie jako teologie trhu; povrchnost mínění, že člověk našeho „nyní“ není náboženský; problém symbolu a obrazu – média a mýtus; proměna světa na planetu – od-světštění, od-smyslení (techné), od-dálení; paradoxy vznikající pohybem kolonializace a planetarizace – střet universa a subjektivně-relativních světů základem nerozumění Ne-Evropanům – ne-rozumění našemu evropskému „sebe“ v základu tohoto ne-rozumění Jiným.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (28.01.2021)

V případě on-line výuky bude výuka realizována v prostředí aplikace MS Teams na tomto odkazu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRlN2NlZTQtOTNlOC00MWRkLWEzMzYtYjAxOTQyODViNzMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d%22%2c%22Oid%22%3a%2254095480-531f-41a2-a5f6-cab1b93cd9c4%22%7d

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (04.02.2018)

Literatura:

Waardenburg, Jacques. Bohové zblízka. Systematický úvod do religionistiky. 1. vyd. Brno: Ústav religionistiky FF MU a Georgetown, 1997. 164 s. ISBN 80-210-1445-8

BUBER, Martin. Já a ty. Praha: Mladá fronta, 1969. 108 s.

Rendtorf, Rolf. Hebrejská bible a dějiny. Úvod do starozákonní literatury. 3. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003. 376 s. ISBN 80-7021-634-4

Harnack, Adolf. Dějiny dogmatu. Praha: Knihovna samostatnosti, 1903. 475 s.

Kučera, Zdeněk. Trojiční teologie. Základ teologie ve zjevení. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2002. 296 s. ISBN 80-86263-21-5

Augustin. Vyznání, přel. M. Levý, Praha: Ladislav Kuncíř, 1926, přetisk Praha: Kalich.

Augustin. O milosti a svobodném rozhodování.

Augustin. O pořádku. O učiteli, přel. K. Svoboda, Praha: Česká akademie věd a umění, 1942, přetisk in SVOBODA, Karel. Estetika svatého Augustina a její zdroje. Brno: Masarykova univerzita, 1996, s. 179-278.

HELVÉTIUS, Claude Adrien. Výbor z díla. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1953. 185 s.

HOLBACH, Paul H. Zdravý rozum. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1959. 177 s.

FEUERBACH, Ludwig. Podstata křesťanství. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1954. 473 s.

PEŠEK, Jiří - PELCOVÁ, Naděžda. (vyd.). Výbor z filozofických spisů mladohegelovců. Praha: Svoboda, 1989. 357 s. ISBN 80-205-0078-2

KIERKEGAARD, Søren Aabye. Filosofické drobky, aneb, Drobátko filosofie. Olomouc: Votobia, 1997, 152 s. ISBN 80-7198-197-4

MARX, Karl, Friedrich ENGELS a Miluše SVATOŠOVÁ. Spisy. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1956, 690 s.

MARX, Karel. Ekonomicko-filosofické rukopisy z roku 1844. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961. 170 s.

HEIDEGGER, Martin, Claudius STRUBE, Matthias JUNG a Thomas REGEHLY. Phänomenologie des religiösen Lebens. Frankfurt am Main: Klostermann, 1995, xiii, 351 s. ISBN 3-465-02845-7

HUSSERL, Edmund. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie: úvod do fenomenologické filosofie. Vydání 2., reprint 1. vydání, Academia 1972. Praha: Academia, 1996, 568, 1 strana. ISBN 80-200-0561-7

HUSSERL, Edmund a Rochus SOWA. Die Lebenswelt: Auslegungen der vorgegebenen Welt und ihrer Konstitution : Texte aus dem Nachlass (1916-1937). Dordrecht: Springer, 2008, lxxxi, 956 s. ISBN 978-1-4020-6476-0

BARTHES, Roland. Mytologie. 1. čes. vyd. Praha: Dokořán, 2004, 170 s. ISBN 80-86569-73-x

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (14.05.2019)

1. Kritika osvícenského výkladu světa a původu náboženství

2. Židé a Tóra

3. Křesťanství

4. Křesťanství - dogmata prvních všeobecných koncilů

5. Islám a Korán

6. Zrod novověku a proměna náboženství

7. Ludwig Feuerbach

8. Sören Kierkegaard

9. Karl Marx

10. Friedrich Nietzsche a teologie po smrti boha

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (24.02.2021)
Dialog na kolokviu, týkající se na kurzu sledovaných problémů a přečtené literatury.