PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Výběrový kurz A Sociologie výchovy - OPNX2O113B
Anglický název: Elective Course A Sociology of Education
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 50 / 50 (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Záměnnost : OPNX2O114B, OPNX2O115B
Je záměnnost pro: OPNX2O115B, OPNX2O114B
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (10.09.2017)

Kurz studujícím nabízí seznámení se sociologií výchovy, což je hraniční disciplína na pomezí mezi sociologií a pedagogikou. Školy plní ve společnosti mnoho funkcí: seznamuje jedince s jejich místem ve společnosti či sociální skupině, připravuje jej na budoucí zaměstnání či informují členy společnosti o sociálních normách a hodnotách. Výchova je podobně významný sociální fenomén. Tento kurz je věnován základním otázkám sociologie vzdělání a vzdělanosti.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (10.09.2017)

Viz anotace.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (10.09.2017)

Základní literatura:

Galla, Karel. Úvod do sociologie výchovy: její vznik, vývoj a problematika: příručka pro vys. školy vzdělávající učitele. Praha: SPN, 1971.

Havlík, Radovan; Koťa, Jaroslav. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002.

Prokop, Jiří. Sociologie výchovy a školy. Liberec: Technická univerzita, 2001.

 

Další literatura bude doporučena během kurzu.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (10.09.2017)

Přednášky a cvičení. Na přednáškách jsou představeny základní problémy, pojmy a přístupy týkající se vybraných sociologických témat. Během cvičení probíhá diskuse nad tématy vztahujícími se k přednáškám. Diskuse většinou probíhá na základě textů, které jsou v předstihu k dispozici na Nástěnce v SISu, anebo jsou volně ke stažení. Pokud by došlo k tomu, že významný počet studujících nebude mít texty s sebou, anebo by v průběhu vyšlo najevo, že významný počet studujících nemá text přečtený, tak místo diskuse nad texty bude v semináři zadán test vycházející z textu/textů na příslušnou hodinu, jehož výsledky budou započítány do celkového hodnocení.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (10.09.2017)

Vymezení sociologie výchovy (sociologie, definování a témata SV, nástin vývoje).

Sociologické přístupy v sociologii výchovy (funkcionalistický, interakcionistický, konfliktualistický).

Vztah společnosti, výchovy a vzdělání.

Funkce výchovy a vzdělání ve společnosti.

Výchova a vzdělání ve vztahu k socializaci člověka.

Sociální skupina v kontextu výchovy.

Sociální a pedagogická komunikace.

Sociální status a role v kontextu výchovy.

Škola jako organizace, či byrokratická instituce.

Rovnost příležitostí ve výchově a vzdělání.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (10.09.2017)

Atestace: zápočet.

 

Podmínky atestace:

1.       minimálně 4x účast na cvičení (počítá se jeden den jako jedna účast); 

2.       seminární práce anebo referát: a) referát ve skupině k danému textu, který bude analyzován v rámci cvičení; b) odevzdání seminární práce na téma rozboru zadané literatury se sociologickou tématikou (rozsah 4 normostrany /tj. 7200 znaků vč. mezer/, kdy 3 strany musí být věnovány vlastnímu vztažení se k textu).

 

Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset navíc napsat seminární práci splňující následující podmínky: 

-          10 normostran textu – tj. 18000 znaků včetně mezer (pokud práce bude kratší, bude to hodnoceno, jako by nebyla vůbec odevzdána),

-          korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů (pokud práce nebude splňovat tuto podmínku, znamená to automaticky hodnocení neprospěl/a.),

-          studující při psaní seminární práce musí pracovat minimálně s jednou sociologickou monografií (pokud tomu tak nebude, bude to hodnoceno, jako by nebyla vůbec odevzdána),

-          v práci musí být jasně formulovaná výzkumná otázka (či sada otázek),

-          klíčové termíny používané v práci (např. rodina, sociální stratifikace, náboženství, identita, masová média atd.) musí být jasně definovány za použití relevantní odborné literatury,

-          téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučující kurzu (pokud téma práce nebude předem konzultováno, bude to hodnoceno, jako by práce vůbec nebyla odevzdána),

-          práce musí být odevzdána nejpozději do konce předposledního týdne výuky v semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK