Souvislá praxe na SŠ s reflexí (ZSV) - OPNX2O108A
Anglický název: Continuous Teaching Practice at Higher Secondary School with Reflection (Social science)
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Prerekvizity : OPNX2O102A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (12.09.2021)
Souvislá praxe na SŠ s reflexí (ZSV) se sestává z náslechů, didaktických příprav, odučených hodiny a účasti na dění v místě praxe. Didaktická příprava bude písemně zpracována v podobě tematického plánu včetně popisu interaktivních metod relevantních pro dané téma a v hodině využitých. Po své výuce tyto tematické plány studenti doplní o zpracování reflexe, obsahující jak didaktickou evaluaci, tak sebereflexivní zpětnovazební zhodnocení. Tato jejich reflexe bude prezentována a diskutována v didaktických seminářích následujících po praxi a měla by se stát součástí oborově didaktického portfolia studentů. Didaktické i reflektované výstupy z oborové praxe musí být v souladu s nárokovanými znalostmi, dovednostmi a kompetencemi podle RVP. Předmět bude podpořen možností pravidlených konzultací s vyučujícím didaktikem, s možností konzultací s kolegy odborníky z katedry a prostorem pro vrstevnickou podporu, případně podporu realizovanou absolventy studia. Tematizovány budou též aspekty související s proměnami vzdělávácí praxe posledních let, do niž výzmanmě promluvila pandemie nemoci COVID-19. Bližší aktualizované informace naleznete na stánkách katedry: http://kovf.pedf.cuni.cz/studium/oborova-praxe/dvouoborove-studium/souvisla-praxe-na-ss-s-reflexi-dvouoborove-st-zimni
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (12.09.2021)

Cílem předmětu je uvést studenty ZSV do praxe středoškolské výuky, seznámit je s možnostmi evaluace pedagogické praxe a jejího zkvalitňování, dále rozvinout jejich odborné komunikační dovednosti a podpořit jejich ochotu ke vzájemné spolupráci.

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (12.09.2021)

Kurz bude podpořen platformami moodle a MS Teams. (Pokud by nebylo možné realizovat prezenční výuku, probíhala by komunikace bezkontaktně, a to jak synchronně, tak asynchronně. Synchronní výuka bude probíhat v MS Teams, asynchronní výuka bude podpořena studijní opopou v moodlu a bude též částečně realizována v MS Teams).

Adresa moodlu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6176 (Zápis sebe sama - heslo bude sděleno studentům vyučujícím.

Kód pro vstup do prostředí MS Teams (fakultní přihlášení): zet2g8n

Adresa tabulky pro ohlašování náslechů: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14u3NNy0jjtge4gj2AGLAyyhK-LBOXWXIgmU1O8-i2Ec/edit?usp=sharing

Souhrnné informace k průběhu praxe naleznete zde: http://kovf.pedf.cuni.cz/studium/oborova-praxe/dvouoborove-studium/souvisla-praxe-na-ss-s-reflexi-dvouoborove-st-zimni

O konkrétních opatřeních upravujících podobu plnění předmětu v případě epidemiologické krize bude vyučující studenty informovat především formou vzdálených kolokviálních konzultací prostřednictvím MS Teams.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (12.09.2021)

Literatura:

 

DVOŘÁKOVÁ, Michaela; ZICHA, Zbyněk; PODZIMEK, Michal et al. Vzdělávací modul Občanské a sociální kompetence  s metodikou. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Rok vydání: 2019. 1. vydání  ISBN 978-80-7603-061-9.

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál 1999.

PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005.

VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků: metodické náměty k realizaci průřezových témat. Praha: Portál, 2008.

MOREE D. & Varianty (kol.). Než začneme s multikulturní výchovou. Od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2008.

PETTY, G. : Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2013.

Materiály Centra občanského vzdělávání dostupné na  http://www.obcanskevzdelavani.cz/publikace

 • Výuka demokracie: Sbírka modelových situací pro výchovu k demokratickému občanství a lidským právům
 • Jak zvládnout kontroverze – tvorba strategie pro práci s kontroverzními tématy ve školách

 Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Výchova k občanství- NÚV Praha http://www.nuv.cz/t/metodicke-komentare

CANFIELD, L; SICCONE, F.Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře. Praha: Portál 1998

CANFIELD, L; WELLS, H.  Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků. Praha: Portál 1995

CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál, 2009.

KARNSOVÁ, M. Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha: Portál 1994

KYRIACOU, Chris. Řešení výchovných problémů ve škole.  Praha: Portál, 2005.

KOTRBA, T., LACINA,L. Aktivizační metody ve výuce: příručka moderního pedagoga. Brno: Barrister & Principal, 2011.

MIČIENKA, M..JIRÁK. J.: Rozumět médiím: základy mediální výchovy pro učitele. Praha: Partners Czech, c2006.

PIKE, G.; SELBY, D. Cvičení a hry pro globální výchovu I, II. Praha: Portál 2000.

SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha: Portál 1997.

TOMKOVÁ, A.; KAŠOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M.: Učíme v projektech. Praha: Portál, 2009.

VALENTA, Josef. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, 2006

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (12.09.2021)

Sylabus předmětu

 • Seznámení s podmínkami a možnostmi plnění praxe;
 • Seznámení s koncepcí klinické školy;
 • Uvedení do možností přípravy a reflexe vyučovaných hodin;
 • Realizace souvislé praxe a náslechy hodin (prostřednictvím didaktika či jiného vyučujícího na katedře);
 • síťování a spolupráce v pedagogickém rofesním prostředí
 • Evaluce praxe a sdílení zkušeností prostřednictvím kolokvia
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (12.09.2021)

Požadavky oborového didaktika k udělení zápočtu za oborovou praxi:

 1. Odučený počet požadovaných hodin, hospitace

 2. Včasně odevzdaná Dohoda o provedení práce 

 3. Včasně odevzdané, řádně a přehledně zpracované portfolio

Konkrétní termíny průběhu praxe a plnění stanovených povinností naleznete na stárnce katedry: http://kovf.pedf.cuni.cz/studium/oborova-praxe/dvouoborove-studium/souvisla-praxe-na-ss-s-reflexi-dvouoborove-st-zimni.

Zápočet bude udělen na základě individuálního pohovoru nad portfoliem. Můžete se hlásit na termíny, které budou vypsané v SISu před začátkem a na začátku zkouškového období.