Didaktika SŠ I - OPNX2O106A
Anglický název: Didactics of Social Science at Higher Secondary Scholl I
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 5 (5)
letní:neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Prerekvizity : OPNX2O102A
Je prerekvizitou pro: OPNX2O107A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (12.09.2021)
Úkolem tohoto kurzu je uvádět budoucí učitele občanského a společenskovědního základu do horizontu výuky této vzdělávací oblasti. Studenti se seznamují s předpoklady, podmínkami, možnostmi a metodami výuky tohoto komplexu společenskovědních disciplin na střední škole. Posluchači nabývají vhled do specifik oborové didaktiky, získávají přehled o problematikách výuky jednotlivých disciplín a tematických okruhů, setkávají se s kurikulárními dokumenty a metodikami. Vyučující vede posluchače učitelství k porozumění potenciálu interdisciplinárního, problémového a dialogickému vyučování, k využívání interaktivních metod, k propojování teoreticko-filosofických východisek se zkušenostním horizontem budoucích vyučujících a adolescentů. Ve výuce kurzu je zvláště kladen důraz na osobnostní rozvoj budoucích pedagogů: tedy na jejich schopnost integrovat nabyté poznatky, na rozvoj didaktických kompetencí, na rozvíjení jejich schopnosti samostatně nahlížet výchovnou situaci, na jejich ochotu a odvahu přijímat odpovědnost za podobu vzdělávání, též na schopnost rozhodovat se nejen na základě teoretických předpokladů, nabytých zkušeností a situačních okolností, ale též v kongruenci s jejich vlastním osobnostním laděním. Mnohá témata jsou představována na půdorysu paradoxů a dilemat, jež s nimi souvisejí, přičemž studenti jsou vedeni k tomu, aby nacházeli svoji vlastní kantorskou cestu. Součástí kurzu jsou též pedagogické dílny, kdy si adepti učitelství zkoušejí určité postupu a metody - a ty poté reflektují. Zatímco první semestrální kurz (Didaktika SŠ I) je jednak zaměřen na obecné problémy oborové didaktiky a jednak se úzce váže k souvislé pedagogické praxi, druhý semestrální kurz (Didaktika SŠ II) se více orientuje na jednotlivá významná témata (otázky výuky jednotlivých disciplín, problém hodnocení, mezipředmětové vztahy, aktivní občanství apod.). Nově je výuka tohoto předmětu opřena o aktualizovanou digitální oporu v moodlu a též o platformu MS Teams. Dále bude nově kladen důraz na rozvíjení schopnosti studentů reflektovat fenomény pozorované ve prezenční a distanční výuce či komunikované zkušenými vyučujícími při reflexi jejich praxe. Tento kurz zohlední podněty a trendy související s digitalizací výuky, jež byla urychlena epidemiologickou situací v š.r. 2020-2021. Kurz je podpořen prostřednictvím moodlu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6180 . Předmět podporuje tvorbu profesního portfolia.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (12.09.2021)
Cíleme tohoto kurzu je uvádět budoucí učitele občanského a společenskovědního základu do horizontu výuky této vzdělávací oblasti. 
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (30.11.2021)

Kurz je podpořen platformami moodle a MS Teams.

Adresa kurzu v Moodlu UK 1: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6180  (kód předmětu: 6180 ); heslo: (sdělí vyučující)

Kód pro přihlášení do teamu ve fakultní instalaci MS Teams: ciawr59

V době, kdy nebude možné vyučovat kontaktně, bude výuka probíhat bezkontaktně, a to jak synchronně, tak asynchronně. Synchronní výuka bude probíhat v MS Teams, asynchronní výuka bude podpořena studijní opopou v moodlu a bude též částečně realizována v MS Teams. Synchronně budou probíhat především přednášky, též některé semináře či konzultace.

Adresa případných online setkání: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3axsgO1gjf-_scKTl776nd3EbC9FG2vQEe7PvVhgH9IM41%40thread.tacv2/1638192116906?context=%7b%22Tid%22%3a%225335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d%22%2c%22Oid%22%3a%22b6972798-1fbf-47f0-9255-433fafa20702%22%7d

Studijní nároky na studující se u tohoto předmětu neliší v závislosti na tom, zda je výuka realizována prezenčně, hybridně či distančně.

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (26.10.2020)

Prameny ke studiu oborové didaktiky společenských věd

Rozdělení pramenů:

a) výběr základní četby ;

b) oborová didaktika a transdisciplinární didaktika;

c) četba k získání porozumění širšímu společenskověnímu kontextu;

d) výber z publikací ke konkrétním tematickým oblastem

 

a) Výběr základní četby

DVOŘÁKOVÁ, Michaela. Příspěvek k oborovým didaktikám z perspektivy didaktiky výchovy k občanství. In KUTHAN, R., PELCOVÁ, N., ZICHA, Z. (ed) Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Studia didactica I. Praha: Univerzita Karlova 2018. ISBN 978-80-7290-981-0.

Dvořáková, Michaela; Zicha, Zbyněk; Podzimek Michal et al. Vzdělávací modul Občanské a sociální kompetence  s metodikou. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Rok vydání: 2019. 1. vydání  ISBN 978-80-7603-061-9.

JIRÁSKOVÁ, Věra. K oborové didaktice Základů společenských věd. In KUTHAN, R., PELCOVÁ, N., ZICHA, Z. (ed) Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Studia didactica I. Praha: Univerzita Karlova 2018. ISBN 978-80-7290-981-0. 

HLAVÁČKOVÁ FLEISCHEROVÁ, Andrea. Vzdělávání zaměřené na kompetence. In KUTHAN, R., PELCOVÁ, N., ZICHA, Z. (ed) Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Studia didactica I. Praha: Univerzita Karlova 2018. ISBN 978-80-7290-981-0.

ZICHA, Zbyněk. Na cestě tázání po možnosti středoškolské didaktiky filosofie. In KUTHAN, R., PELCOVÁ, N., ZICHA, Z. (ed) Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Studia didactica I. Praha: Univerzita Karlova 2018. ISBN 978-80-7290-981-0. S214 – 228.

ZICHA, Zbyněk. Vybrané otázky filosofie výchovy. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 87 s. ISBN 978-80-7290-658-1.

TICHÁ, Milena. Ekonomie a didaktika. In KUTHAN, R., PELCOVÁ, N., ZICHA, Z. (ed) Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Studia didactica I. Praha: Univerzita Karlova 2018. ISBN 978-80-7290-981-0. S214 – 228.

ŠEBESTOVÁ, Petra. Proč a jak učit filosofii na středních školách? Antologie textů z německé didaktiky filosofie. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. ISBN 978-80-7308-733-3.

SLAVÍK, Jan et al. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. 455 stran. Syntézy výzkumu vzdělávání; svazek 3. ISBN 978-80-210-8568-8.

STAŇEK, Antonín. Didaktika společenských věd. In STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Zdeněk BENEŠ, et al. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Syntézy výzkumu vzdělávání. ISBN 978-80-210-7769-0.

HAVLÍNOVÁ, Ivana. Didaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 78 s. ISBN 978-80-7290-670-3.

TOMEČEK, Slavoj. Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. 113 s. ISBN 978-80-7368-880-6.

KOŤA, Jaroslav et al. Základy společenských věd: pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žáky. I. díl, Péče o duši (O osobní identitu). 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 190 s. ISBN 80-86861-30-9.

JIRÁSKOVÁ, V. Základy společenských věd : pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žákyDíl 2, Péče o obec (o polis). Praha : Eurolex Bohemia, 2004, 2004. ISBN: 80-86861-29-5.

PELCOVÁ, Naděžda et al. Základy společenských věd: pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žáky. Díl 3, Péče o jazyk a komunikaci: (péče o logos jako smysluplnou řeč). 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 289 s. ISBN 80-86861-28-7.

 

b) oborová didaktika a transdisciplinární didaktika; 

KUTHAN, R., PELCOVÁ, N., ZICHA, Z. (ed) Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Studia didactica I. Praha: Univerzita Karlova 2018. ISBN 978-80-7290-981-0. S214 – 228.

SLAVÍK, Jan et al. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. 455 stran. Syntézy výzkumu vzdělávání; svazek 3. ISBN 978-80-210-8568-8.

JANÍK, Tomáš. Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu?. Brno: Paido, 2007. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-139-3.

Trilogie Základů společenských věd (Vydávané v péči KOVF)

  • KOŤA, Jaroslav et al. Základy společenských věd: pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žáky. I. díl, Péče o duši (O osobní identitu). 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 190 s. ISBN 80-86861-30-9.
  • JIRÁSKOVÁ, V. Základy společenských věd : pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žákyDíl 2, Péče o obec (o polis). Praha : Eurolex Bohemia, 2004, 2004. ISBN: 80-86861-29-5.
  • PELCOVÁ, Naděžda et al. Základy společenských věd: pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žáky. Díl 3, Péče o jazyk a komunikaci: (péče o logos jako smysluplnou řeč). 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 289 s. ISBN 80-86861-28-7.

SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 190 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-262-9.

HAVLÍNOVÁ, Ivana. Didaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 78 s. ISBN 978-80-7290-670-3.

TOMEČEK, Slavoj. Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. 113 s. ISBN 978-80-7368-880-6.

MARTENS, Ekkehard. Einführung in die Didaktik der Philosophie. 1. Aufl. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983. VII, 141 s. Die Philosophie. ISBN 3-534-08543-4.

SLAVÍK, Jan, Jana STARÁ, Klára ULIČNÁ a Petr NAJVAR. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-210-8758-3.

MAŇÁK, Josef, Vlastimil ŠVEC a Tomáš JANÍK. O vzdělávání, o učitelství a tak trochu i o pedagogice: rozhovory na průsečíku tří generací. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Reflexe. ISBN 978-80-210-8495-7.

MAŇÁK, Josef a Petr KNECHT. Hodnocení učebnic. Brno: Paido, 2007. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-148-5.

STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Zdeněk BENEŠ, et al. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Syntézy výzkumu vzdělávání. ISBN 978-80-210-7769-0.

JANÍK, Tomáš. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Syntézy výzkumu vzdělávání. ISBN 978-80-210-6349-5.

JANÍK, Tomáš. Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání. Brno: Paido, 2009. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-186-7. Dostupné také z: http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:fd627d80-332e-11e4-8f64-005056827e52.

JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT a Petr NAJVAR. Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula. Brno: Paido, 2010. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-209-3. Dostupné také z: http://toc.nkp.cz/NKC/201105/contents/nkc20112176965_1.pdf

Cenným zdrojem jsou internetové stránky http://didacticaviva.ped.muni.cz , kde mimojiné naleznete rezervoár videoreferátů.

 

c) četba k získání porozumění širšímu společenskověnímu kontextu; 

HOGENOVÁ, Anna, Naděžda PELCOVÁ a David RYBÁK. Contingency in the Education, Art and Sport: international multidisciplinary conference : Charles University, Faculty of Education, Prague, Czech Republic, May 12, 2016. Prague: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2017. ISBN 978-80-7290-922-3.

PELCOVÁ, Naděžda a Anna HOGENOVÁ. Nahodilost ve výchově, umění a sportu: mezinárodní interdisciplinární konference. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017. ISBN 978-80-7290-924-7.

PELCOVÁ, Naděžda a Anna HOGENOVÁ. Česká filosofie a filosofie výchovy: monografie pedagogů a doktorandů filosofie. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. ISBN 978-80-7290-876-9.

PELCOVÁ, Naděžda a Anna HOGENOVÁ. Spravedlnost ve výchově, umění a sportu. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7290-877-6.

PELCOVÁ, Naděžda a Ilona SEMRÁDOVÁ. Fenomén výchovy a učitelská etika povolání. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2636-9.

PELCOVÁ, Naděžda a Anna HOGENOVÁ. Moc ve výchově, umění a sportu: mezinárodní interdisciplinární konferencee. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7290-824-0.

PELCOVÁ, Naděžda a Anna HOGENOVÁ. Čas ve výchově, umění a sportu: (filosofická reflexe). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-777-9.

PELCOVÁ, Naděžda a Anna HOGENOVÁ. Česká vzdělanost v Evropě III. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7290-711-3.

PELCOVÁ, Naděžda a Anna HOGENOVÁ. Smysl, cíl a účel ve výchově, umění a sportu: (filosofická reflexe lidského jednání). Praha: Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-605-5.

PELCOVÁ, Naděžda a Anna HOGENOVÁ. Česká vzdělanost v Evropě II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-627-7.

PELCOVÁ, Naděžda a Anna HOGENOVÁ. Dialog ve výchově, umění a sportu: (filosofická reflexe). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-557-7.

PELCOVÁ, Naděžda a Anna HOGENOVÁ. Česká vzdělanost v Evropě I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-7290-515-7.

FIZZOTTI, Eugenio. Být svobodný: jak svobodně jednat a myslet v konzumní společnosti. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998. 87 s. Duchovní život. ISBN 80-7192-228-5.

FRANKL, Viktor Emil. Co v mých knihách není: autobiografie. Překlad Josef Švancar a Lea Švancarová. Brno: Cesta, 1997. 117 s. ISBN 80-85319-66-7.

HOGENOVÁ, Anna. Fenomén domova. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. 301 s. ISBN 978-80-7290-705-2.

KOUKOLÍK, František a DRTILOVÁ, Jana. Vzpoura deprivantů: nestvůry, nástroje, obrana. Nové, přeprac. vyd. Praha: Galén, ©2006. 327 s. Makropulos. ISBN 80-7262-410-5.

KRATOCHVÍL, Zdeněk. Výchova, zřejmost, vědomí. V Praze: Herrmann & synové, 1995. 199 s. ISBN 80-238-0473-1.

JIRSA, Jakub. Idea univerzity. Praha: Academia, 2015. XXI. století. ISBN 978-80-200-2375-9.

KRÁMSKÝ, David. O povaze humanitních věd: k etickým a metodologickým východiskům humanitněvědního poznávání. Liberec: Bor, 2008. Res humanae. ISBN 978-80-86807-75-1.

LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 125 s. XXI. století; sv. 4. ISBN 978-80-200-1677-5.

PALOUŠ, Radim. Čas výchovy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 237 s. ISBN 80-04-25415-2.

PEŠKOVÁ, Jaroslava et al. Vybrané spisy Jaroslavy Peškové. Praha: Pro Univerzitu Karlovu v Praze, Pedagogickou fakultu vyrobilo vydavatelství a nakl. Kreace, 2010. 184 s. ISBN 978-80-902125-6-5.

ROGERS, Carl Ransom. Způsob bytí: klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. Překlad Jiří Krejčí. Vyd. 2., rev., V této řadě 1. Praha: Portál, 2014. 340 s. Klasici. ISBN 978-80-262-0597-5.

SVOBODOVÁ, Zuzana et al. Důstojně a radostně: příspěvek k lidskoprávnímu, občanskému a etickému vzdělávání. Středokluky: Zdeněk Susa, 2012. 158 s. ISBN 978-80-86057-75-0.

SVOBODOVÁ, Zuzana et al. K etické výchově. Praha: Karez, 2011. 97 s. ISBN 978-80-905117-0-5.

ZICHA, Zbyněk. Vybrané otázky filosofie výchovy. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 87 s. ISBN 978-80-7290-658-1.

 

d) výber z pramenů ke konkrétním tematickým oblastem

 

didaktika filosofie a etiky

KUTHAN, R., PELCOVÁ, N., ZICHA, Z. (ed) Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Studia didactica I. Praha: Univerzita Karlova 2018. ISBN 978-80-7290-981-0.

ŠEBEŠOVÁ, Petra. Proč a jak učit filosofii na středních školách?: Antologie textů z německé didaktiky filosofie [online]. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017 [cit. 2018-04-25]. ISBN 978-80-7308-733-3.

SVOBODOVÁ, Zuzana et al. Důstojně a radostně: příspěvek k lidskoprávnímu, občanskému a etickému vzdělávání. Středokluky: Zdeněk Susa, 2012. 158 s. ISBN 978-80-86057-75-0.

SVOBODOVÁ, Zuzana et al. K etické výchově. Praha: Karez, 2011. 97 s. ISBN 978-80-905117-0-5.

PELCOVÁ, Naděžda a Anna HOGENOVÁ. Spravedlnost ve výchově, umění a sportu. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7290-877-6.

PELCOVÁ, Naděžda a Ilona SEMRÁDOVÁ. Fenomén výchovy a učitelská etika povolání. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2636-9.

NOVOTNÝ, Zdeněk. Jak (se) učit filosofii: [alternativní učebnice pro gymnázia]. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004. ISBN 80-7182-179-9.

 

didaktika ekonomie a finanční gramotnost

HESOVÁ, ALENA A ZELENDOVÁ, EVA. FINANČNÍ GRAMOTNOST VE VÝUCE: METODICKÁ PŘÍRUČKA. VYD. 1. PRAHA: NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (NÚV), DIVIZE VÚP, 2011. 59 S. ISBN 978-80-86856-74-2. DOSTUPNÉ: HTTP://WWW.VUPPRAHA.CZ/WP-CONTENT/UPLOADS/2011/11/FINANCNI_GRAMOTNOST_VE_VYUCE_DEFINITIVNI.PDF

JAKEŠ, PETR A KOL. FINANČNÍ GRAMOTNOST PRO DRUHÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY. PRACOVNÍ SEŠIT. III., FINANČNÍ PRODUKTY. 1. VYD. PRAHA: FORTUNA, 2011. 39 S. ISBN 978-80-7373-092-5.

KLÍNSKÝ, Petr, MÜNCH, Otto a CHROMÁ, Danuše. Ekonomika: ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. Šesté, upravené vydání. Praha: Eduko, 2015. 179 stran. ISBN 978-80-88057-12-3.

KLÍNSKÝ, Petr a CHROMÁ, Danuše. Finanční gramotnost: úlohy a metodika. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2009. 105 s. ISBN 978-80-87063-26-2.

KOCIÁNOVÁ, Helena. Finanční gramotnost v kostce, aneb, Co Vás neměl kdo naučit. Olomouc: ANAG, 2012. 151 s.ISBN 978-80-7263-767-6.

NAVRÁTILOVÁ, PETRA, JIŘÍČEK, MICHAL A ZLÁMAL, JAROSLAV. FINANČNÍ GRAMOTNOST: UČEBNICE UČITELE. VYD. 2. KRALICE NA HANÉ: COMPUTER MEDIA, 2013. 184 S.ISBN 978-80-7402-151-0.

 

didaktika práva

web: http://streetlaw.eu/kurz-didaktiky-prava/ (Michal Urban)

 

Multikulturní výchova

MOREE, Dana a Iva JANSKÁ. Než začneme s multikulturní výchovou: od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Praha: Člověk v tísni, 2008. ISBN 978-80-86961-61-3.

MOREE, Dana a Karl-Heinz BITTL. Dobrodružství s kulturou: transkulturní učení v česko-německé práci s mládeží. Plzeň: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2007. ISBN 978-80-7043-566-3.

BITTL, Karl-Heinz a Dana MOREE. Pokladnice hodnot. Dresden: Europa-Direkt, 2007. ISBN 978-3-939317-02-9.

 

Mediální výchova a problematika médií

PASTOROVÁ, Markéta a Jan JIRÁK. K integraci mediální výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. Monografie. ISBN 978-80-244-4624-0.KUKLOVÁ, Jana. Vnitřní konstituce média. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017. ISBN 978-80-7290-931-5.

HOGENOVÁ, Anna a Jana KUKLOVÁ. Médium - pohyb - skutečnost. Praha: Kreace, 2011. ISBN 978-80-902125-8-9.

HOGENOVÁ, Anna a Jana KUKLOVÁ. Fenomenologie - řeč - média. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-436-5.

Demokraci, VDO a aktivní občanství

STRACENÝ, Josef. Společnost a vzdělávání . Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 53 s. ISBN 978-80-7290-651-2.

 

Jiné

Pro vstup do pedagogické a didaktické problematiky lze dopotučit studijní opory dostupné na této stránce: https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-440.html .

 

Teoretické podpora související s podmínkami zápočtu

Metodika 3A: https://www.ped.muni.cz/didacticaviva/data_pdf/kvalita_kap_8.pdf

Profesní portfolio http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/09_Profesni_portfolio_ucitele.pdf

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (13.09.2020)

V případě nemožnosti realizovat předmět na způsob přímé výuky, bude výuka probíhat distančním způsobem s využitím nástrojů pro vzdálenou výuku (především Moodle a Adobe Connect či jiná alternativa).

Adresa kurzu na moodlu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6180

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (12.09.2021)

1) Uvedení do souvislostí středoškolské výuky společenských věd: teoretický a společenský rámec, specifika středoškolské výuky, metodologické předpoklady, kurikulární dokumenty;

2) Prameny znalostí: možnosti práce s (profesním) portfoliem v pedagogické praxi, síťování, sdílení, organizace, informační zdroje;

2) Teorie, praxe a sdílení: příprava na souvislou pedagogickou praxi a její reflexe;

3) Oborová didaktika, transdidaktika, didaktická znalost obsahu, pedagogické rozhodování, paradigmata;

4) Didaktická analýza obsahu, uplatnění forem a metod s ohledem na specifika oborové didaktiky.

5) Reflexe výukové praxe, sdílení, síťování, intervize a supervize

d) Didaktické aspekty výuky vybraných oborů 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (12.09.2021)

Požadavky k zakončení předmětu

  • aktivní účast v seminářích, průběžné plnění zadaných úkolů (napříkl. přečtení textu, zhlédnutí vidopřednášky, vypracování testu apod.),
  • zavedení profesního portfolia (jehož součástí by na konci první semestru měly být: strukturovaný profesní životopis, tzv. osobní vzdělávací platforma (v této části učitel formuluje osobní východiska, filozofii své pedagogické činnosti, názory a postoje vůči profesi), zpráva z náslechové praxe (např. reflektovaný záznam vyučovací hodiny), příprava a rozbor jedné výučovací hodiny (viz následující bod);
  • předložení elektronické prezentace přípravy jednoho vyučovacího celku (nejlépe odučeného na praxi) v souladu s požadavky na SZZk a předložení pečlivého rozboru představené hodiny (Volně dle metodiky 3A by se měl rozbor by se měl sestávat ze tří částí: anotace, analýza a alterace. V anotaci se pokuste zachytit hodinu tak, jako byste její průběh chtěli představit kolegům (ovšem nikoli z pohledu tvůrce hodiny, ale z pohledu přihlížejícího), v analýze pojmenujte klíčové jevy, jež přitáhly Vaši pozornost (a to nejlépe s ohledem na úroveň obsahu /jeho struktury/ a na úroveň didaktické transformace /výklad situace/, v alteraci navrhňete a zdůvodněte případné změny popisované vyučovací jednotky. (Pouze zdůrazňuji, že Vaším úkolem není realizovat metodu 3A - pouze podrobňeji reflektovat jednu vyučovací jednotku.) K této přípravě a popisu této hodiny můžete přiložit Vyši neformální přípravu. (Kopii této přípravy s rozborem byste měli odevzdat na prvním semináři po návratu ze souvislé praxe - poslouží jako podklad pro reflexivní seminář.) 

Své profesní portfolio si přineste s sebou na pohovor k souvislé praxi (pokud praxe neabsolvujete, domluvte si termín setkání.)

Profesní portfolio může i nemusí splývat s portfoliem ze souvislé pedagogické praxe.