Didaktika ZŠ II - OPNX2O102A
Anglický název: Didactics of Civics at Lower Secondary School II.
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Prerekvizity : OPNX2O101A
Je prerekvizitou pro: OPNX2O108A, OPNX2O106A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (03.02.2019)
Připravuje studenty na transformaci společenských věd do vyučovacích hodin vzdělávacího oboru výchova k občanství. V rámci přednášek a seminářů se studenti seznamují s různými typy vyučovacích hodin, setkávají se s různými metodickými postupy, které reflektují z hlediska oborově didaktického. Učí se pro stanovené cíle plánovat jednotlivé vyučovací hodiny. Učí se odvozovat z cílů kritéria hodnocení a navrhovat postupy hodnocení. Učí se pracovat s kontroverzními tématy. Osnova: Typy vyučovacích hodin a jejich struktura. Deduktivní a induktivní přístup ve vyučování, postupy sociálního vyučování. Specifické problémy obsahu učiva občanské výchovy, typy učebních úloh. Diagnostika potřeb žáků a jejich zohlednění při plánování výuky. Způsoby hodnocení míry naplnění cílů výuky. Co jsou kontroverzní témata a jak s nimi pracovat ve výuce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (03.02.2019)

Na základě analýzy obsahu učiva plánovat cíle jednotlivch vyučovacích hodin. 

Vzhledem k cíli umět kombinovat různé postupy a metody práce během vyučovací hodiny.

Učit se způsobům hodnocení práce žáků v návaznosti na cíle a proces výuky.

Deskriptory
Poslední úprava: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (01.02.2021)

Výuka probíhá on line podle rozvrhu

skupina 16:15

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2VjNmZhMTItNDA2Yy00ZjBmLThkNjQtZDBkMTQxOGExNTdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d%22%2c%22Oid%22%3a%22fe025aaf-a7ed-4902-95da-857b2f0ad6b2%22%7d

skupina 18:05

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MThlZTUxNzUtY2I0NC00ZGExLWI5OGItNmY4NDMwNWE1N2Uw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d%22%2c%22Oid%22%3a%22fe025aaf-a7ed-4902-95da-857b2f0ad6b2%22%7d

 

studijní opory na Moodle

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6229

Literatura
Poslední úprava: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (31.10.2020)

DVOŘÁKOVÁ, M.: Příspěvek k oborovým didaktikám z perspektivy didaktiky výchovy k občanství. s.14 – 25. In KUTHAN R., PELCOVÁ N., ZICHA Z. (Ed.) Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Studia didactica I. Praha: Univerzita Karlova 2018.

DVOŘÁKOVÁ, M, PAJPACHOVÁ, V. Úloha výchovy k občanství v základním vzdělávání očima „občankářů“. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. 2019, roč. 3, č. 1, s. 87 - 107. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019.

DVOŘÁKOVÁ, M.; ZICHA, Z.;PODZIMEK, M. Vzdělávací modul Občanské a sociální kompetence s metodikou. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2019.

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál 1999.

PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005.

PETTY, G. : Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2013.

STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Zdeněk BENEŠ, et al. Oborové didaktiky: vývoj, stav, perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015.

VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků: metodické náměty k realizaci průřezových témat. Praha: Portál, 2008.

MOREE D. & Varianty (kol.). Než začneme s multikulturní výchovou. Od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2008.

KORTHAGEN, F. Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2011.

JANÍK, T. a kol. Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Brno : Paido 2007.

ŠEĎOVÁ, K.; ŠVAŘÍČEK, R.; SEDLÁČEK, M.; ŠALAMOUNOVÁ, Z.:. Jak se učitelé učí: cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Brno: Masarykova univerzita, 2016.

ŠEĎOVÁ, K.; ŠVAŘÍČEK, R.; ŠALAMOUNOVÁ, Z. Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál 2012.

KNECHT, P.; JANÍK. T.: Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2008.

Sbírky vyučovacích postupů a metod, rádce pro učitele jsou uvedeny v seznamu literatury k souvislé praxi. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (03.02.2019)

Forma zkoušky je písemná.

Student prokáže znalost kurikula tmeatických okruhů vzdělávacího oboru Výchova k občanství a průřezových témat.

Na zadané téma formuluje komplexní cíle, které odpovídají zadanému obecnému cíli předmětu. 

Student provede na ukázce z učebnice analýzu obsahu učiva, formuluje cíle na různých úrovních Bloomovy taxonomie a naznačí postup práce s kontroverzními tématy.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (15.05.2019)

Osnova: 

Typy vyučovacích hodin a jejich struktura.

Deduktivní a induktivní přístup ve vyučování, postupy sociálního vyučování. 

Specifické problémy obsahu učiva občanské výchovy, typy učebních úloh.

Efektivní předávání učiva, použití výkladu ve vyučovacích hodinách

Způsoby hodnocení míry naplnění cílů výuky

Práce s kontroverzními tématy

 

Studijuní literatura a studijní materiály

DVOŘÁKOVÁ, M.: Příspěvek k oborovým didaktikám z perspektivy didaktiky výchovy k občanství. s.14 – 25. In KUTHAN R., PELCOVÁ N., ZICHA Z. (Ed.) Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Studia didactica I. Praha: Univerzita Karlova 2018.

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál 1999.

PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005.

VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků: metodické náměty k realizaci průřezových témat. Praha: Portál, 2008.

MOREE D. & Varianty (kol.). Než začneme s multikulturní výchovou. Od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2008.

Výuka demokracie: Sbírka modelových situací pro výchovu k demokratickému občanství a lidským právům

Jak zvládnout kontroverze – tvorba strategie pro práci s kontroverzními tématy ve školách

Materiály Centra občanského vzdělávání dostupné na  http://www.obcanskevzdelavani.cz/publikace/Jak vyučovat kontroverzní témata – instruktážní balíček pro učitele

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Výchova k občanství- NÚV Praha http://www.nuv.cz/t/metodicke-komentare

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (03.02.2019)

Znalost stadií morálního vývoje podle L. Kohlberga

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (03.02.2019)

Aktivní účast na seminářích

1 povolená absence

Návrh otázek a studijních podkladů k práci se zadaným kontroverzním tématem

Předmět je zakončen zkouškou