Didaktika ZŠ I - OPNX2O101A
Anglický název: Didactics of Civics at Lower Secondary School I.
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (6)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPNX2O103A, OPNX2O102A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (04.09.2017)
Kurz připravuje studenty na transformaci společenských věd do předmětu občanská výchova. V rámci semináře jsou představeny kroky didaktické analýzy. Studenti se učí na příkladu vybraných témat formulovat cíle. Studenti se setkají s různými metodickými postupy, které z hlediska oborově didaktického reflektují. Osnova: Koncept didaktické znalosti oboru. Obecné cíle výchovy k občanství a pedagogické dokumenty. Analýza obsahu učiva v učebnicích. Didaktická analýza vybraného tematického celku. Stanovení cílů ve vyučování.
Deskriptory
Poslední úprava: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (04.10.2020)

 

Přednáška a semináře budou probíhat on line formou přes MS teams podle rozvrhu

na odkaze

v 16:55

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjdhMDQyMzYtZTIxZi00NzliLTg5ZmQtYzYxODU0ZjUxYWQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d%22%2c%22Oid%22%3a%22fe025aaf-a7ed-4902-95da-857b2f0ad6b2%22%7d

 

v 18:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjAxYTg4NmUtNDZlYi00ZTliLWEyNDEtODZmZmJjMTU5YzNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d%22%2c%22Oid%22%3a%22fe025aaf-a7ed-4902-95da-857b2f0ad6b2%22%7d

Literatura
Poslední úprava: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (31.10.2020)

Základní studijní literatura

KALHOUS, Z.; OBST, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2009.

PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 2005.

GOLLOB, R.; KRAPF, P. Výchova k demokratickému občanství a výchova k lidským právům – doplňující koncepce k současnému kurikulu. Brno: Centrum občanského vzdělávání MU 2010.

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál 1999.

FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. Vyd. 4. Praha: Portál, 2014.

MOREE, D. Než začneme s multikulturní výchovou: od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Praha: Člověk v tísni, 2008.

VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků: metodické náměty k realizaci průřezových témat. Praha: Portál, 2008.

VALENTA, Josef. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, 2006. 

Doporučená studiní literatura

BARRETT, M., BUCHANAN-BARROW, E. Children's Understanding of Society. Hove: Psychology Press, 2004.  

BELZ, H.; SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, cvičení a hry. Praha: Portál, 2015.

BERTI, A.E. Children´s understanding of society: psychological studies and their educational implications. In: Nasman, E.; Ross, A.: Children´s understanding in the new Europe. Trentham books 2002 s. 89-107. staženo http://cice.londonmet.ac.uk/publications. 2009.

ČÁP, P.; MATĚJKA, O.; PROTIVÍNSKÝ, T. Občanské vzdělávání v ČR. Brno: Centrum občanského vzdělávání MU 2013.

CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál, 2009.

DVOŘÁKOVÁ, M, PAJPACHOVÁ, V. Úloha výchovy k občanství v základním vzdělávání očima „občankářů“. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. 2019, roč. 3, č. 1, s. 87 - 107. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019.

GOLLOB, R.; KRAPF, P. Výchova k demokratickému občanství a výchova k lidským právům ve školní praxi I – IV. Brno: Centrum občanského vzdělávání MU 2012.

HIRT, T.; JAKOUBEK, M.ed. Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit: antropologická perspektiva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005.

JANÍK, T. a kol. Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Brno : Paido 2007.

JANÍK, T.; MAŇÁK, J.; KNECHT,P. Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. 1. vyd. Brno: Paido, 2009.

KARNSOVÁ, M. Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha: Portál 1994

KNECHT, P. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2008.

KOTRBA, T., LACINA, L. Aktivizační metody ve výuce: příručka moderního pedagoga. Brno: Barrister & Principal, 2011.

KYRIACOU, Chris. Řešení výchovných problémů ve škole.  Praha: Portál, 2005.

LEISER, D.; HALACHMI, R. B. Children´s understanding of market forces. Journal of economic psychology. Elsevier b.V. 2005. www. sciencedirecr.com,  staženo 2009.

MOREE, D. Základy interkulturního soužití. Praha: Portál, 2016.

PIKE, G.; SELBY, D. Cvičení a hry pro globální výchovu I, II. Praha: Portál 2009.

PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton, 2006.  První pomoc pro pedagogy.

SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha: Portál 1997.

STARÝ, K.; LAUFKOVÁ,V. Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál, 2016.

ŠEĎOVÁ, K.; ŠVAŘÍČEK, R. Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál, 2012.

ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R.Jak se učitelé učí: Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Brno: MU 2016. 

ŠIŠKOVÁ, T. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál 2008.

ŠIŠKOVÁ, T. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2001. ŠEĎOVÁ, K.; ŠVAŘÍČEK, R.; TOMKOVÁ, A., SPILKOVÁ, V., PÍŠOVÁ, M. a kol.  Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnoticí arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (04.09.2017)

Podmínkou k udělení zápočtu je 70% účast na seminářích a výstupy dílčích kroků didaktické analýzy prováděné na seminářích. Samostatné zpracování didaktické analýzy zadaného tématu podle postupu představeného v seminářích.