PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k přípravě diplomové práce (tělesná výchova) - OPNT4T043A
Anglický název: Seminar for preparation of a diploma thesis
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. (08.09.2022)
Cílem je připravit studenta provádět potřebné procedury při tvorbě diplomové práce s důrazem na typ teoreticko- empirické práce. Rozebrány budou etapy postupu výzkumu, jeho návrh i realizace. Pozorování a druhy deskriptivních studií. Experiment a druhy experimentů. Kvalitativní výzkum. Výzkumný soubor, velikost a typy výběru výzkumného souboru. Diagnostické nástroje – druhy nástrojů a hodnocení jejich vlastností. Využívání informačních zdrojů – orientace ve vědeckých databázích. Popisná a induktivní statistika. Struktura a příprava osnovy diplomové práce. Předmět je zakončen zpracováním konceptu diplomové práce a jeho prezentace.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. (11.05.2022)

Cílem předmětu je seznámit studenty s tvorbou závěrečných prací, jak pracovat s literaturou, jak formulovat vědeckou otázku, hypotézy. Studenti by měli být schopni použít základní popisnou statistiku a zvládnout testování hypotéz

Deskriptory
Poslední úprava: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. (08.09.2022)

Předpokládá se znalost práce MS Excell

Příprava 

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 45 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 10 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce 10 hodin
Příprava na zápočet 10 hodin
Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (03.11.2019)

TROCHIM, W. M. K., DONNELLY, J. P. The Research Methods Knowledge Base. Atomic Dog Publishing, Cincinnati, OH., 2006. ISBN-13: 978-1592602919

BLAHUŠ, P. K systémovému pojetí statistických metod v metodologii empirického výzkumu chování. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-100-5

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

FERJENČÍK, J. Základy metodologie psychologického výzkumu. Praha : Portál, 2000. ISBD 80-7178-367-6.

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha : Portál 2004. ISBN 80-7178-820-1

KOVÁŘ, R., BLAHUŠ, P. Vybrané statistické metody v antropomotorice. Praha : UK, 1975

BLAHUŠ, P., ČELIKOVSKÝ, S. Vybrané stati s metodologie vědy. Praha : SPN, 1986.

HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha : Karolinum 1997. ISBN80-246-0030-7

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. (11.05.2022)

přednášky s praktickými příklady

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. (08.09.2022)

1. citace, plagiáty

2. elektronické zdroje, databáze

3. tvorba názvu práce, abstraktu, klíčová slova

4. formulace hypotéz, vstupní a výstupní proměnné

5. Popisná statistika, průměr, SD, modus, medián, variační rozpětí, CV

6. vlastnosti testu, ověřování hypotéz

Studijní opory
Poslední úprava: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. (08.09.2022)

Pro studenty byl vytvořen Moodle kurz, který je dostupný všem zapsaným studentům.

 Je zde také citační norma ISO 690

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13595

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK