Metodologie diplomové práce - OPNT2T124B
Anglický název: Methodology of diploma thesis
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNT4T043A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Záměnnost : ON2320017
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (15.05.2019)
Cílem je připravit studenta provádět potřebné procedury při tvorbě diplomové práce s důrazem na typ teoreticko- empirické práce. Rozebrány budou etapy postupu výzkumu, jeho návrh i realizace. Pozorování a druhy deskriptivních studií. Experiment a druhy experimentů. Kvalitativní výzkum. Výzkumný soubor, velikost a typy výběru výzkumného souboru. Diagnostické nástroje – druhy nástrojů a hodnocení jejich vlastností. Využívání informačních zdrojů – orientace ve vědeckých databázích. Popisná a induktivní statistika. Struktura a příprava osnovy diplomové práce.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (15.05.2019)

TROCHIM, W. M. K., DONNELLY, J. P. The Research Methods Knowledge Base. Atomic Dog Publishing, Cincinnati, OH., 2006. ISBN-13: 978-1592602919

BLAHUŠ, P. K systémovému pojetí statistických metod v metodologii empirického výzkumu chování. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-100-5

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

FERJENČÍK, J. Základy metodologie psychologického výzkumu. Praha : Portál, 2000. ISBD 80-7178-367-6.

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha : Portál 2004. ISBN 80-7178-820-1

KOVÁŘ, R., BLAHUŠ, P. Vybrané statistické metody v antropomotorice. Praha : UK, 1975

BLAHUŠ, P., ČELIKOVSKÝ, S. Vybrané stati s metodologie vědy. Praha : SPN, 1986.

HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha : Karolinum 1997. ISBN80-246-0030-7

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (15.05.2019)

1. Metodologie výzkumu - základní pojmy.

2. Zásady tvorby výzkumného projektu (typické etapy postupu výzkumu, návrh a realizace výzkumu).

3. Zásady tvorby výzkumného projektu (typické etapy postupu výzkumu, návrh a realizace výzkumu). Metodologická specifika výzkumných strategií v jednotlivých podoborech.

4. Vědecko-výzkumné metody pozorování (typy studií a jejich specifika) a experiment (druhy experimentů

5. Diagnostické nástroje, jejich vlastnosti (dotazování, dokumenty, měření a škály). Metody zpracování údajů a jejich interpretace.

6. Vyhledávání bibliografických informací pomocí počítačových informačních systémů; struktura a příprava osnovy diplomové práce

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (15.05.2019)

Požadavky na zápočet:

  • zápočtový test
  • zpracování konceptu diplomové práce a jeho prezentace