PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metodologie výzkumu II - OPNS3S124A
Anglický název: Research Methodology II
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 25 / 25 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Vyučující: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D.
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Prerekvizity : OPNS3S123A
Je prerekvizitou pro: OPNS3S125A, OPNS3A126B
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (25.04.2020)
Předmět navazuje na znalosti osvojené v předmětu Metodologie výzkumu I. Díle rozvíjí kompetence studentů, které jim umožní využít osvojenou strategii pedagogického výzkumu při řešení vlastní diplomové práce. Studenti získají přehled o zásadách provádění pedagogického výzkumu, výběru vhodné metodologie (kvalitativního, kvantitativního i smíšeného designu) vzhledem ke stanoveným výzkumným otázkám. Předloženy jsou principy kvalitativního a kvantitativního výzkumu, paradigmata, teoretické metody vědy, induktivní a deduktivní postupy, etické aspekty výzkumu. Porovnány kvalitativní a kvantitativní postupy při řešení výzkumných problémů ve speciální pedagogice. Praktická aplikace teoretických poznatků reflektuje cíle diplomových prací přítomných studentů.
Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (11.02.2022)

Předmět má 2 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 60 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 12 hodin

·         cvičení 12 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 10 hodin

·         zpracování úkolů a příprava na semináře 16 hodin

Seminární práce a příprava na zápočet: 10 hodin celkem

Výuka bude probíhat prezenčně s elektronickou podporou v MOODLE.

Pouze v případě nařízeného distančního vzdělávání na UK bude realizována v čase výuky dle rozvrhu on-line prostřednictvím apliace MS Teams.

Podrobné informace a odkaz pro přihlášení do týmu MS Teams budou zaslány mailem.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (25.04.2020)

Povinná literatura:

FERJENČÍK, P. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál. 2000. s. 255. ISBN 978-80-7367-815-9

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. 2.rozšířené vydání Brno: Paido, 2010. s. 261. ISBN 978-80-7315-185-0.

HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2.

HENDL, J. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 3., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-482-3.

CHRÁSKA, M. Základy výzkumu v pedagogice. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1993. ISBN 80-7067-287-0.

KERLINGER, Fred. N. Základy výzkumu chování: pedagogický a psychologický výzkum. Praha: Academia,1972. s 708.

PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998. 270 s. ISBN 80-7184569-8.

Doporučená literatura:

DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 1993. ISBN 80-7184-141-2.

WALKER, I.; O. NOVÁK. Výzkumné metody a statistika. Praha : Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3920-5.

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (25.04.2020)

Obsah:

1.      Výběr tématu diplomové práce, výzkumný problém, výzkumné otázky.

2.      Konstrukty a pojmy, role hypotéz, validita výzkumu.

3.      Typy základních výzkumných plánů, porovnání kvalitativních a kvantitativních postupů, smíšený design.

4.      Etické aspekty výzkumu.

5.      Výběr respondentů. Techniky a nástroje k získávání kvantitativních a kvalitativních dat, reliabilita.

6.      Interpretace výsledků analýzy dat. Shrnutí výsledků do závěrečné zprávy. Prezentace výsledků výzkumného šetření.

7.      Konzultace vhodného metodického postupu pro vlastní diplomovou práci

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (02.02.2021)

Student pracuje s využitím elektronické podpory v MOODLE. Podmínkou zakončení je splnění všech zadaných úkolů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK