PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Edukační specifika školního věku – metodika a didaktika - OPNS2S102A
Anglický název: Special education at school age - methodology and didactics
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Vyučující: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Korekvizity : OPNS2S101A
K//Je korekvizitou pro: OPNS2S101A, OPNS2S110B, OPNS2S114B
P//Je prerekvizitou pro: OPNS2S105A, OPNS2S114B, OPNS2S112B, OPNS2S104A, OPNS2S103A
Z//Je záměnnost pro: OKNS2S102A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (19.04.2017)
Školní věk jedince s postižením, variabilita vývoje ve školním věku, typy znevýhodnění ve školním prostředí, edukace, školní podpora, speciální vzdělávací potřeby, jejich identifikace a variabilita, školský systém v ČR, volba vzdělávací cesty, stav českého školství z hlediska integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, současná školská legislativa. Vzdělávání osob s kombinovaným postižením, systém tříd a škol zřízených pro osoby se speciálními vzděl.potřebami, speciální didaktické pomůcky, technické pomůcky, vybavení učeben. Odlišnost v běžném školním prostředí- akceptace, nonakceptace, integrační modely v ČR a v zahraničí. Příprava dítěte s postižením na školu a školní zralost, nástup školní docházky, možnosti odkladů, požadavek individualizace a diferenciace cílů i metodických postupů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. (14.06.2018)

Cílem předmětu je získat přehled edukačních specifik u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (19.04.2017)

Základní studijní literatura

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Brno: MU, 2013. ISBN 978-80-210-6646-5.

ČERNÁ, M. a kolektiv Česká psychopedie. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1565-3.

BAJO, I., VAŠEK, Š. Pedagogika mentálně postihnutých. Bratislava: Sapientia, 1994.

CANGELOSI, J.S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 1994.

LANG,G. A KOL. Každé dítě potřebuje speciální přístup. Praha: Portál, 1998.

MÜLLER, O., VALENTA, M. Psychopedie. Praha: Parta, 2003. ISBN 80-7920-063-5.

OPATŘILOVÁ, D. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání. Brno: MU, 2009. 798-80-210-5030-3.

VÍTKOVÁ, M. a kol. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.

 

Doporučená studijní literatura

HÁDKOVÁ, K., INGALLOVÁ, L. Zařazování žáků s kochleárním implantátem do základních škol. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Paido: Brno, 2009. S. 165-177. ISBN 978-80-7315-189-8.

KUBÍČOVÁ, Z., KUBÍČE, J. Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti a žáky s tělesným postižením v MŠ a ZŠ. Praha, Septima 2001. ISBN 80-7216-166-0.

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. Praha: VÚP, 2008. ISBN 978-80-87000-25-0.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP, 2006. ISBN 80-87000-02-1.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. (14.06.2018)

1. Edukační specifika žáka se sluchovým postižením.

2. Edukační specifika žáka se zrakovým postižením.

3. Edukační specifika žáka s NKS.

4. Edukační specifika žáka s SPU.

5. Edukační specifika žáka s PCH.

6. Edukační specifika žáka s mentálním postižením.

7. Edukační specifika žáka s tělesným postižením.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (11.09.2017)

Zpracování seminání práce na zadané téma

80% účast na seminářích

Zkouška se skládá z písemné a ústní části

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK