PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metodologie výzkumu I-kvantitavní výzkum - OPNS1S119B
Anglický název: Research Metodology I. (quantitative)
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 40 / 40 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Vyučující: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Korekvizity : OPNS1Q105A, OPNS1S101A, OPNS1S102A, OPNS1S103A, OPNS1S104A
Je záměnnost pro: OKNS1S119B
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (19.09.2018)
Výuka v předmětu je zaměřena na základní vymezení a terminologii výzkumu, který budou uplatňovat při řešení diplomové práce. Předmět rozvíjí schopnosti studentů formulovat problém, stanovit cíle diplomové práce, zvolit adekvátní postupy a metody zpracování, zvážit charakter výstupů, přínos a event. možnosti využití výsledků. Seznamuje studenty s přípravou výzkumu smíšeného designu se zaměřením na kvantitativně orientovaný výzkum, možnostmi volby výzkumného vzorku a základními metodami sběru a zpracování dat.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (19.09.2017)

Cílem předmětu je porozumět strategii pedagogického výzkumu, zvládnout základní pojmy a metodické postupy výzkumných šetření, znát aspekty kvantitativního i kvalitativního výzkumu, porozumět jejich rozdílnosti, umět zvolit vhodný metodický postup pro vlastní závěrečnou práci.

Literatura -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (19.09.2017)

FERJENČÍK, P. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál. 2000. s. 255. ISBN 978-80-7367-815-9

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. 2.rozšířené vydání Brno: Paido, 2010. s. 261. ISBN 978-80-7315-185-0.

HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2.

HENDL, J. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 3., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-482-3.

CHRÁSKA, M. Základy výzkumu v pedagogice. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1993. ISBN 80-7067-287-0.

KERLINGER, Fred. N. Základy výzkumu chování: pedagogický a psychologický výzkum. Praha: Academia,1972. s 708.

PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998. 270 s. ISBN 80-7184569-8.

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (25.09.2018)

Předmět zahrnuje tato základní témata:

1) Základní terminologie (výzkum, metodologie, vědecká teorie, paradigma), účel výzkumu, typy výzkumu, kvantitativní výzkum - definice, plán výzkumného projektu (výzkumný problém/cíl, výzkumné otázky a hypotézy, práce s literaturou, volba výzkumných nástrojů, definice výzkumného vzorku, realizace výzkumu – sběr a analýza dat, vyhodnocení, zpracování zprávy z výzkumu).

2) Filozofické základy kvantitativního výzkumu, charakteristické rysy kvantitativního výzkumu, zajištění validity a reliability. Etické zásady výzkumu. Zpracování výsledků výzkumu formou kvalifikační práce. Výběr výzkumného vzorku pro kvantitativní výzkum.

3)Metody sběru dat v kvantitativním výzkumu. Dotazníky a dotazníková šetření. Pozorování, strategie pozorování (dělení dle strukturovanosti, otevřenosti a participace), záznam dat z pozorování. Další techniky tvorby dat v kvantitativním výzkumu: interview, analýza dokumentů.

4) Metody fixace a zpracování dat. Smíšený výzkum – varianty kombinace kvalitativních a kvantitativních postupů.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (11.09.2017)

80% účast na seminářích

Student pracuje s využitím elektronické podpory v MOODLE. Podmínkou zakončení je splnění všech zadaných úkolů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK