Alternativní a augmentativní komunikace - OPNS1S114A
Anglický název: Alternative and Augmentative Communication
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Prerekvizity : OPNS1S111A
Je záměnnost pro: OKNS1S114A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Marie Komorná, Ph.D. (01.02.2020)
Předmět seznamuje studenty se základními prostředky alternativní a augmentativní komunikace.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Marie Komorná, Ph.D. (01.02.2020)

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled systémů alternativní a augmentativní komunikace ve vztahu ke konkrétním komunikačním potřebám uživatelů s narušenou komunikační schopností.

 

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Marie Komorná, Ph.D. (03.02.2021)
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude výuka předmětu probíhat distančně dle rozvrhu na platformě Google Meet (příp. MS Teams a/nebo MOODLE) na linku, který bude studentům zaslán před výukou e-mailem. Materiály ke studiu a prezentace budou studentům zaslány taktéž e-mailem. 
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Marie Komorná, Ph.D. (02.02.2019)

BENDOVÁ, P. Alternativní a augmentativní komunikace. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-508-0.

BOČKOVÁ, B. Vybrané kapitoly z alternativní a augmentativní komunikace: Učební text. 1. elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7896-3. Dostupné z: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/668/2072/336-1

FROST, L., BONDY, A. Vizuální komunikační strategie v autismu. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2053-1.

HEMZÁČKOVÁ, K., PEŠKOVÁ, J. První čtení (učební pomůcka pro alternativní výuku čtení s využitím globální metody). Praha, Parta, 1998.

HEMZÁČKOVÁ, K., PEŠKOVÁ, J., JIŘÍK, J. První čtení. Praha: Parta, 1998. ISBN 80-85989-31-X.

HOUSAROVÁ, B. Alternativní a augmentativní komunikace. Liberec: TUL, 2011. ISBN 978-80-7372-789-5.

JANOVCOVÁ, Z. Alternativní a augmentativní komunikace: učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. ISBN 80-210-3204-9.

JANOVCOVÁ, Z. Alternativní a augmentativní komunikace: učební text. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2010. ISBN 97-880-21051-86-7.

KLENKOVÁ, J. Augmentativní a alternativní komunikace. In Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 58–62. ISBN 80-85931-51-6.

KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada, 2006. ISBN 978-80-247-1110-2.

KNAPCOVÁ, M. Výměnný obrázkový komunikační systém – VOKS. Praha: IPPP ČR, 2005. ISBN 80-86856-07-0.

KNAPCOVÁ, M. Výměnný obrázkový komunikační systém. Speciální pedagogika, roč. XIII. č. 3, s. 199–203, 2003.

KUBOVÁ, L. Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí. Praha: Tech-Market, 1996. ISBN 80-902134-1-3.

KUBOVÁ, L. Piktogramy. Metodická příručka. Praha: TECH-MARKET, 1997. ISBN 80-86114-00-7.

KUBOVÁ, L. Řeč obrázků: Piktogramy. 1. vydání, Praha: Parta, 2011. ISBN 978-80-7320-175-3.

KUBOVÁ, L., HEMZÁČKOVÁ, K. Čteme obrázky: komunikační systém tvořený návodnými kresbami: procesní schémata. Praha: Parta, 2011. 978-80-7320-055-8.

KUBOVÁ, L., PAVELOVÁ, Z., RÁDKOVÁ, Z. Znak do řeči. Praha: TECH-MARKET, 1999. ISBN 80-86114-23-6.

KUBOVÁ, L., ŠKALOUDOVÁ, R. Znak do řeči. 1. vydání, Praha: Parta, 2012. ISBN 978-80-7320-178-4.

LAUDOVÁ, L. Alternativní a augmentativní komunikace. In ŠKODOVÁ, E., JEDLIČKA a kol. Klinická logopedie. Praha: Portál, s. 561–576, 2003. ISBN 80-7178-546-6.

LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-572-5.

ŠAROUNOVÁ, J. Metody alternativní a augmentativní komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0716-0.

Vybrané bakalářské a diplomové práce.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Marie Komorná, Ph.D. (01.02.2020)

Tematické okruhy:

Vymezení problematiky alternativní a augmentativní komunikace

Klasifikace systémů alternativní a augmentativní komunikace

Výhody a nevýhody využití prostředků AAK

Charakteristika vybraných systémů AAK

Systémy bez pomůcek (Znak do řeči, MAKATON, český znakový jazyk, příklady dalších systémů)

Systémy s pomůckami (předmětová komunikace, komunikace s využitím fotografií, obrázků a piktogramů, PECS – Picture Exchange Communication System, VOKS –  Výměnný obrázkový komunikační systém, systém Bliss, metoda globálního čtení, metoda sociálního čtení, příklady dalších systémů)

Facilitovaná komunikace

Technické pomůcky, využití speciálního hardware a software v oblasti AAK

Využití prostředků alternativní a augmentativní komunikace v rámci logopedické intervence, konkretizace užití systémů AAK u vybraných uživatelů AAK

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Marie Komorná, Ph.D. (01.02.2020)

Písemný test (úspěšnost – 75 %, test je možné 1x opakovat).

Docházka (80 %)

Zpracování a prezentace seminární práce a zadaných úkolů.