PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sekundárně narušená komunikační schopnost - OPNS1S111A
Anglický název: Secondary impaired communication ability
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Prerekvizity : OPNS1Q105A
Je prerekvizitou pro: OPNS1S114A
Je záměnnost pro: OKNS1S111A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (29.10.2019)
Předmět studenty uvádí do problematiky symptomatických poruch řeči. Předmět prezentuje nejčastější typy poruch z hlediska etiologie, symptomatologie a klasifikace, roli logopeda v rehabilitaci, v terapeutickém procesu, úkoly diferenciální diagnostiky, komunikační problémy osob po úrazu, při BTI. Studenti se seznámí s principy a postupy diferenciální diagnostiky a intervence.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (14.06.2018)

Cílem předmětu je posílit kompetence studentů v oblasti diferenciální diagnostiky v logopedii. 

Literatura -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (29.10.2019)

HÁJKOVÁ, V. a kol. Řeč jako diagnostický fenomén. Praha: PedfUK, 2016. V tisku.

KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN  978-80-247-1110-2.

KLENKOVÁ, J. Kapitoly z logopedie II a III. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-62-1.

LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-977-4.

ŠKODOVÁ E., JEDLIČKA, I. Klinická logopedie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-546-6.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (20.08.2020)

Přednášky obsahují prezentace kazuistik, případových řešení a intervencí s rozborem a skupinovou diskuzí. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ing. Jana Horynová (12.10.2020)

Vzhledem k epidemiologické situaci bude výuka předmětu až do odvolání vedena distančně, a to prostřednictvím MS Teams. Studenti budou mít možnost účastnit se výuky dle rozvrhu, případně shlédnout nahranou přednášku v dodatečném termínu. Podmínkou zakončení kurzu je zpracování písemné seminární práce. Student v ní popíše vybranou neziskovou organizaci ( tzv. pacientského typu), která podporuje osoby s neurologickým onemocněním (s Parkinsonovou nemocí,  Huntingtonovou nemocí, Amyotrofickou laterální sklerózou, Roztroušenou sklerózou, Myastenií gravis, CMP, Tourettovým syndromem aj.) a kriticky zhodnotí její aktuální činnost a nabídku logopedické aj. péče pro její členy. V návaznosti vypracuje originální návrh na rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb dané organizace, zejména na rozšíření služeb logopedických. Možnost 2 oprav.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK