PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy překladu - OPNR2R121B
Anglický název: Introduction to Translation
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (30.04.2017)
Cílem předmětu je poskytnout základní přehled o teorii překladu a naučit studenty získané znalosti aplikovat při překládání populárně odborných a publicistických textů.Výběr materiálu se zaměřuje na zachycení charakteristických rysů jednotlivých odvětví (ekonomie, finance, podnikání apod.). Jedná se o takové priority jako je např. vymezení frekventovaných dominant textu, adekvátní volba překladových ekvivalentů a jejich fixace, schopnost vnímání souvislého cizojazyčného textu a finální překladové kompetence.Důraz je kladen na překladatelské postupy a praktické zvládnutí vymezených jevů dle níže uvedených tematických okruhů:
Cíl předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (30.04.2017)

Cílem předmětu je poskytnout základní přehled o teorii překladu a naučit studenty získané znalosti aplikovat při překládání populárně odborných a publicistických textů.Výběr materiálu se zaměřuje na zachycení charakteristických rysů jednotlivých odvětví (ekonomie, finance, podnikání apod.). Jedná se o takové priority jako je např. vymezení frekventovaných dominant textu, adekvátní volba překladových ekvivalentů a jejich fixace, schopnost vnímání souvislého cizojazyčného textu a finální překladové kompetence.Důraz je kladen na překladatelské postupy a praktické zvládnutí vymezených jevů dle níže uvedených tematických okruhů:

 

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (30.04.2017)

Základní studijní literatura

CSIRIKOVÁ, M., VYSLOUŽILOVÁ, E.  Ruština v praxi. Praha : Leda, 2010. ISBN 80-7335-009-2.

CSIRIKOVÁ, M., VYSLOUŽILOVÁ, E.  Propedeutická a tlumočnická cvičení I. Olomouc : UP, 1997. ISBN 80-7067-713-9.

CSIRIKOVÁ, M., URIEOVÁ, L. Odborný překlad v praxi na rusko-českém materiále. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. ISBN 80-86898-34-2.

CSIRIKOVÁ, M., KLAUSOVÁ, V. Odborný překlad v praxi: Cvičné texty pro rusisty. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-86898-90-3.

GROMOVÁ, E., HRDLIČKA, M. Antologie teorie odborného překladu. Ostrava: Ostravská univerzita FF, 2010. ISBN978-978-80-7368-383-2.

HRDLIČKA, M., GROMOVÁ, E. Antologie teorie uměleckého překladu. Ostrava : Ostravská univerzita FF, 2004. ISBN 80-7042-667-5. 

ŽVÁČEK, D. Kapitoly z teorie překladu. Olomouc : UP, 1995. ISBN 80-7067-814-3.

 

Doporučená studijní literatura

Aktuální informace z ruských informačních a zpravodajských portálů.

CSIRIKOVÁ, M., VYSLOUŽILOVÁ,E. a kol. Odborný slovník česko-ruský z oblasti ekonomické, politické a právní. Praha : Linde, 2009.ISBN 80-7201-143-X.

CSIRIKOVÁ, M., VYSLOUŽILOVÁ, E. a kol. Odborný slovník rusko-český z oblasti ekonomické, politické a právní. Praha :Linde, 2009. ISBN 80-7201-149-9.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (30.04.2017)
 1. Překlad jako zvláštní typ komunikace.

 2. Stylistická diferenciace jazykových prostředků a překlad.

 3. Odborný jazyk v rovině překladové kompetence.

 4. Termín jako překladatelský problém.

 5. Překladatelská problematika publicistických textů.

 6. K typologii odborného a uměleckého překladu.

 7. Ekvivalenční vztahy v teorii překladu.

 8. Překladatelské konvence.

 9. Překladové porovnávání v lingvistice.

 10. Gramatické transformace větné struktury.

 11. Lexikální transformace v překladu.

 12. Pragmatika v překladu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (30.04.2017)

Aktivní účast na seminářích, průběžné plnění všech zadaných úkolů, splnění zápočtového testu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK