PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktická fonetika RJ - OPNR2R117B
Anglický název: Practical Russian Phonetics
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 10 (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5354
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (04.05.2017)
Cílem předmětu je prohloubit sluchové a artikulační návyky studentů, poskytnout možnost korekce výslovnostních chyb a eliminace projevu interference mateřštiny v oblasti výslovnosti. Student si na základě uvědomění a kognitivních procesů upevňuje správné návyky a současně se seznamuje se základy didaktiky fonetiky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (04.05.2017)

Cílem předmětu je prohloubit sluchové a artikulační návyky studentů, poskytnout možnost korekce výslovnostních chyb a eliminace projevu interference mateřštiny v oblasti výslovnosti. Student si na základě uvědomění a kognitivních procesů upevňuje správné návyky a současně se seznamuje se základy didaktiky fonetiky.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (11.09.2019)

Základní literatura

AVANESOV, R. I. Russkoje literaturnoje proiznošenije. Moskva : Prosveščenije, 1972.

BARCHUDAROVA, E. L., PANKOV, F. I. Po-russki s chorošim proiznošenijem. Moskva : Russkij jazyk. Kursy, 2008. ISBN 978-5-88337-160-7.

BELJAJEV, B. V. Očerki po psichologii obučenija inostrannym jazykam. Moskva : Prosveščenije, 1965.

BRYZGUNOVA, E. A. Zvuki i intonacija russkoj reči. Moskva : Russkij jazyk, 1977.

KONEČNÝ, J., ROZBOUDOVÁ, L. Didaktika fonetiki i grafiki v pedagogičeskoj praktike [online]. 1. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. Dostupné z: https://www.futurebooks.cz/books/pedfa_esf_6/

KONEČNÝ, J. Fonetika a fonologie současného ruského jazyka: vybrané kapitoly [online]. 1. Praha: Ústřední knihovna, Univerzita Karlova, 2017 [cit. 2017-08-15]. ISBN 978-80-88176-11-4. Dostupné z: https://publi.cz/books/463/index.html

KONEČNÝ, J. Praktická fonetika ruského jazyka pro budoucí učitele. Praha : UK v Praze – PedF, 2015. ISBN 978-80-7290-835-6.

KŇAZEV, S. V., POŽARICKAJA, S. K. Sovremennyj russkij literaturnyj jazyk. Fonetika. Grafika. Orfoegrafija. Orfoepija.  Moskva : Gaudeamus, 2012. ISBN 978-5-98426-101-2.

MUCHANOV, I. L. Intonacija v praktike russkoj dialogičeskoj reči. Moskva : Russkij jazyk. Kursy, 2009. ISBN 978-5-88337-105-8.

ODINCOVA, I. V. Zvuki. Ritmika. Intonacija. Moskva : Flinta, 2008. ISBN 978-5-89349-383-2.

 

Doporučená literatura

LJUBIMOVA, N. A. Lingvističeskije osnovy obučenija artikuljacii russkich zvukov. Moskva : Russkij jazyk. Kursy, 2011. ISBN 978-5-88337-249-9.

ŠUTOVA, M. N. Posobije po obučeniju russkomu udareniju. Moskva : Russkij jazyk. Kursy, 2013. ISBN 978-5-88337-297-0.

VYČICHLOVÁ, E., NAVRÁTIL, A. Korektivní kurz ruské výslovnosti. Plzeň : ZČU v Plzni, 2007. ISBN 978-80-7043-553-3.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (13.10.2018)
 • Implicitní způsob utváření fonetické gramotnosti s oporou na znalosti z předmětu Fonetika RJ
 • Pořízení a analýza nahrávek
 • Práce v jazykové učebně s využitím technologií
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (04.05.2017)
 1. Porovnání ruského a českého fonetického a fonologického systému jako základ utváření fonetické gramotnosti.
 2. Artikulace vokálů a realizace vokalických fonémů současného ruského jazyka.
 3. Artikulace konsonantů a realizace konsonantních fonémů současného ruského jazyka.
 4. Fonetické opozice a neutralizace.
 5. Výslovnost skupin hlásek, pravidla ruské ortoepie.
 6. Výslovnost měkkých ruských souhlásek.
 7. Výslovnost tvrdých nepárových ruských souhlásek.
 8. Rytmus současného ruského jazyka.
 9. Melodická stránka ruského jazyka. Intonace v dialogické řeči.
 10. Fonetická gramotnost českých žáků v ruském jazyce.
 11. Způsoby utváření fonetické gramotnosti ve škole.
 12. Metody a prostředky utváření fonologické kompetence.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (11.09.2019)

Úspěšné zakončení předmětu je podmíněno:

 1. zpracováním a včasným odevzdáním všech zadaných úkolů a prací;
 2. průběžným zpracováním a včasným odevzdáváním vlastních nahrávek, které musí být přijaty (v případě nepřijetí nahrávky z důvodu velkého množství chyb je student povinnen opakovaně dodávat nahrávku tak dlouho, dokud nebude přijata).

Elektornické portfolio studenta bude obsahovat:

 1. vypracování zadaných úkolů a prací;
 2. nahrávky všech zadaných textů (v případě nepřijetí první verze budou zařazeny do portfolia všechny verze) vč. reflexe nahrávek (zpětná vazba od vyučujícího, autoevaluace studenta).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK